Kritiky.cz > Knihovnička > Ellen Vallandares: Karty kolibříků

Ellen Vallandares: Karty kolibříků

IMG 0240
IMG 0240
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nádherné kar­ty nesou­cí snad jedi­ně výteč­né zprá­vy.  Nenašla jsem tam žád­nou, kte­rá by na nás byla přís­ná, zlá a bra­la nám nadě­ji. Někdy pros­tě ten­to med pro duši potře­bu­je­me. Kolibříci jsou úžas­nou sym­bo­li­kou vzác­né­ho dra­ho­ka­mu, kte­rý nám v podo­bě těch­to karet zakle­pe na rame­no a řek­ne, že bude všech­no v pořád­ku.

Sváteční kar­tič­ky na víkend a k slad­ké­mu čaji

Kolibříci pros­tě nemů­žou zkla­mat a já bych je vidě­la jako tako­vé víken­do­vé kar­tič­ky, kdy si chce­te udě­lat dob­ře, mít radost a nad něčím hez­kým se zasnít. Nádherný fia­lo­vý ořez tomu j en svěd­čí, dotvá­ří dra­ho­ka­mo­vý dojem.

A o čem vlast­ně jsou? Mají nás inspi­ro­vat k tomu najít do, k čemu jsme před­ur­če­ni a pomo­ci nám  na naší ces­tě hle­dá­ní. Sebe, svých cílů, štěs­tí, čeho­ko­liv. Čtyřicet čty­ři krás­ných karet je o odhod­lá­ní a schop­nos­ti v sobě najít to, co prá­vě potře­bu­je­te k tomu, aby se váš život oto­čil k lep­ší­mu. Nebo abys­te vyu­ži­li napl­no to, co máte k dis­po­zi­ci.

Tak tře­ba si může­te vytáh­nout?

Nové teri­to­ri­um. Když je vánek chlad­něj­ší, je čas na změ­nu.

V barev­né pří­ruč­ce, kte­rá je sama o sobě nád­her­ná a láká k pře­čte­ní od začát­ku do kon­ce, ach tolik moud­ros­ti v ní najde­te, je pak napsá­no něco o tom, že koli­b­ří­ci nezů­stá­va­jí na jed­no mís­tě a rádi zkou­ma­jí. Možná změ­na úze­mí, nebo čeho­ko­liv jiné­ho, je nyní tou pra­vou pro vás. Máme kaž­dý den vdech­nout do živo­ta čer­stvost, něco nové­ho… nové oble­če­ní, jiný dopl­něk. Něco… však vás v tu chví­li už napad­ne co. Ale jiná ces­ta, jiný směr, v tuto chví­li sto­jí za pro­zkou­má­ní.

Naznačuje také, že pro tyto změ­ny se už dějí vhod­né pod­mín­ky, tak­že když se dob­ře roz­hléd­ne­te kolem sebe, mož­ná už uvi­dí­te něco nazna­če­né­ho. Cestu, nebo jen mís­to, kde začí­ná být vánek chlad­něj­ší…

A výbor­né je k tomu vše­mu si dovy­táh­nout dal­ší kar­tu, tře­ba jen tak, nebo na něco kon­krét­ní­ho, co vás u čte­ní Nového teri­to­ria napadlo.

IMG 0240
jako malé dra­ho­ka­my...
IMG 0241
barev­ná kníž­ka je nád­her­ná...

Ptačí kou­pel. Setřepte prach ze svých kří­del, abys­te moh­li lépe létat.

No vida, tak­že to chce se zba­vit něja­ké zátě­že? V mys­li, domo­vě, prá­ci, vzta­zích, všech­ny ty nečis­to­ty máme smýt. Negativní média, hrubé vzta­hy, to vše musí pryč, jem­ně to ze živo­ta odstraň­te a nevy­čí­tej­te si to, že jste v tom muse­li žít. Uvolní vás moř­ská sůl do vody, nade­cho­vá­ní a vlast­ně všech­no, co uvol­ňu­je. A pak… pak tře­ba lépe uvi­dí­me ty nové smě­ry.

Já mys­lím, že to sedí! Karty jsou oprav­du hla­di­vé a boří ty ošk­li­vé hra­ni­ce a zdi, kte­ré si kolem sebe čas­to sta­ví­me kvů­li pře­svěd­če­ním zven­čí a ošk­li­vým slo­vům, kte­rá při­chá­zí od ostat­ních lidí.

Kolibříci pohla­dí.

A tak je lze jen dopo­ru­čit i jako krás­ný, lás­ky­pl­ný dárek.

O autor­kách

Ellen Valladares žije na Floridě, je vizi­o­nářka, před­ná­ší a pořá­dá medi­tač­ní a anděl­ské worksho­py a napsa­la už řadu knih. Miluje magii koli­b­ří­ků a zastá­vá názor, že kaž­dý má své­ho koli­b­ří­ka, kte­rý je jeho malým andě­lem stráž­ným a rád­cem.

Yasmeen Westwood je ang­lic­ká ilu­strá­tor­ka a foto­gra­f­ka a se svý­mi ilu­stra­ce­mi a kar­ta­mi byla již něko­li­krát mezi­ná­rod­ně oce­ně­na. Do koli­b­ří­ků dala jem­nost a pohyb, kar­ty tak doslo­va zní a dýcha­jí zasta­ve­ným oka­mži­kem.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, www.synergiepublishing.com, 2023


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49993 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72025 KB. | 19.04.2024 - 01:23:47