Kritiky.cz > Recenze knih > Mizení

Mizení

Miz
Miz
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jiřího Březinu jako auto­ra sou­čas­né čes­ké kri­mi lite­ra­tu­ry není tře­ba nikterak dlou­ho před­sta­vo­vat. Dvojnásobný drži­tel ceny Jiřího Marka pro nej­lep­ší čes­kou detek­tiv­ku při­ná­ší čte­ná­řům své dal­ší dílo s názvem Mizení.

Oblíbený detek­tiv Tomáš Volf řeší dal­ší zapekli­tý pří­pad a nic není tak jed­no­du­ché, jak se na prv­ní pohled může zdát. Požár opuš­tě­né rui­ny v polích za měs­tem, kde je nale­ze­no něko­lik oho­ře­lých těl včet­ně kojen­ce se na prv­ní pohled jeví jako raso­vě moti­vo­va­ný útok, ale na pohled dru­hý začí­na­jí vystá­vat dal­ší otáz­ky, ke kte­rým chy­bí odpo­vě­di.

Souběžně s vyšet­řo­vá­ním se roze­bí­há dru­há linie pří­bě­hu, v níž hra­je roli nezvyk­lá kom­bi­na­ce sou­kro­mé vyšet­řo­va­tel­ky půso­bí­cí při nezisko­vé orga­ni­za­ci pomá­ha­jí­cí dětem v nou­zi. Do této insti­tu­ce se jed­no­ho dne dosta­ne malý chla­pec, kte­rý tvr­dí, že mu někdo vymě­nil rodi­nu za cizí a on aktu­ál­ně musí vyrůs­tat s cizí­mi lid­mi… Obě linie pří­bě­hu se pro­tnou až v samot­ném závě­ru a vyús­tě­ní pří­bě­hu bude mini­mál­ně pře­kva­pi­vé.

Jiří Březina se ve své kni­ze dotý­ká ože­ha­vých témat rasis­mu, exe­ku­cí, lichvy,… a jejich dopa­du do soci­ál­ní sfé­ry. Reálie Mizení jsou tak rea­lis­tic­ké, že čte­nář může uvě­řit, že se všech­no moh­lo doo­prav­dy stát. Po vlně sever­ské kri­mi je kaž­dá dob­ře napsa­ná detek­tiv­ka z čes­ké­ho pro­stře­dí víta­ným osvě­že­ním a jen více tako­vých. Jednotlivé posta­vy jsou dob­ře zapa­ma­to­va­tel­né, děj sviž­ně odsý­pá, což nutí čte­ná­ře být neu­stá­le ve stře­hu, pro­to­že mís­ty není jed­no­du­ché se v záplet­ce ori­en­to­vat.

Kdo čeká hap­py end, se bohu­žel ani v závě­ru nedo­čká. Naopak. Jiří Březina nám uká­že tem­no­tu čer­nou jako nej­hlub­ší beze­s­ná noc a nezbý­vá než dou­fat, že se při psa­ní kni­hy Mizení inspi­ro­val jen svou fan­ta­zií a z rea­li­ty a poli­cej­ních archi­vů nečer­pal vůbec nic. Po pře­čte­ní této kni­hy se čte­ná­řů zmoc­ní skep­se a neo­pod­stat­ně­ný strach o vlast­ní děti.

  • Název kni­hy               Mizení
  • Autor                          Jiří Březina
  • Nakladatelství            Motto
  • Místo vydá­ní              Praha
  • Rok vydá­ní                 2022
  • Vydání (1., 2. atd.)     1.
  • Počet stran                  332
  • ISBN/EAN                 978-80-267-2139-0

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,65818 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72013 KB. | 16.04.2024 - 18:24:16