Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Den nezávislosti - Trhák ve významu úspěšný, populární film se po americku řekne blockbuster.

Den nezávislosti - Trhák ve významu úspěšný, populární film se po americku řekne blockbuster.

DN
DN
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pravděpodobná teo­rie pra­ví, že slo­vo vznik­lo od toho, jak se fron­ty na tako­vé před­sta­ve­ní táh­nou přes něko­lik měst­ských blo­ků. Štrůdly na Independence day byly předlou­hé, finanč­ní komen­tá­to­ři šky­ta­li nad rekord­ním racho­tem vybra­ných min­cí, poli­tič­tí při­hří­va­či v sílí­cích před­vo­leb­ních taha­ni­cích pod­le pří­klo­nu chle­bo­dár­ců mudro­va­li, kte­ré­mu že kan­di­dá­tu se role pre­si­den­ta ve fil­mu více podo­bá. Zaznamenal jsem roz­hla­so­vý pořad, jehož mode­rá­tor pod­le zážit­ků tele­fo­nu­jí­cích poslu­cha­čů z celých Států zjiš­ťo­val, jak dav rea­go­val na zábě­ry niče­ných ame­ric­kých stát­ních sym­bo­lů (Bílého Domu, Parlamentu, sochy Svobody) - tedy zda­li se smá­li, pla­ka­li, skří­pa­li zuby či neteč­ně zíra­li. Nejrozšířenější byl pocit stís­ně­nos­ti a tichý smu­tek.

Já vím, ješ­tě nepadlo ani slo­vo o fil­mu samot­ném. Musím tedy říci, že bez ohle­du na rekla­mu a ohla­sy, kasov­ní zis­ky atd., ID4 je sku­teč­ně dob­rý film, jenž je tře­ba vidět.

Žádné potu­tel­né obje­vo­vá­ní mimo­zemš­ťa­nů nás neče­ká. Najednou jsou tady, mají obrov­skou kos­mic­kou loď, jejíž výsad­ko­vé modu­ly měří 8 kilo­me­t­rů v prů­mě­ru, hrnou se nad všech­na vel­ká měs­ta a neod­po­ví­da­jí na poku­sy o komu­ni­ka­ci. Propuká poměr­ně opráv­ně­ná pani­ka, mili­ó­ny lidí si na vlast­ní kůži vyzkou­ší, že eva­ku­a­ce jaké­ko­liv met­ro­po­le je nesmy­sl. Děj se stří­dá mezi Bílým domem, kde mla­dý pre­zi­dent (Bill Pullman) řeší kri­zo­vou situ­a­ci, zatím­co prv­ní dáma (Mary McDonnel) je v Los Angeles, na jehož před­měs­tí vojen­ské­mu pilo­to­vi Stevenu Hillerovi (Will Smith) náh­le kon­čí opuš­ťák a musí nechat svou pří­tel­ky­ni Jasmine (Vivica Fox) s malým syn­kem, aby se o sebe sami posta­ra­li, v pouš­ti kde­si v Kalifornii je všem pro smích viet­nam­ský pilot - vete­rán Marty (Harvey Fierstein), kte­rý pro­hla­šu­je, že jej před dese­ti lety ufouni unes­li a děla­li na něm poku­sy, a že nás všech­ny poza­bí­je­jí.

Mimozemšťani se oči­vid­ně nehod­la­jí s nikým bavit. Zatímco davy prcha­jí a nad­šen­ci víta­jí pozdvi­že­ní, obrov­ské lodě se poma­lu pře­sou­va­jí nad nej­lid­na­těj­ší met­ro­po­le a síd­la vlád. Televizní vysí­lá­ní je znač­ně naru­še­no, a jak komu­ni­kač­ní inže­nýr David (Jeff Goldblum) obje­ví, není to náho­dou, nýbrž zlá návště­va uží­vá pozem­ských dru­žic k pře­no­su vlast­ní­ho sig­ná­lu, jenž není nic jiné­ho než straš­ný coun­t­down. Je zřej­mé, že až dopo­čí­tá do nuly, sta­ne se sou­čas­ně na celé země­kou­li něco straš­né­ho.

Záměrem ufou­nů je zřej­mě vyhla­dit lid­stvo. Když ude­ří, výsle­dek má niči­vý úči­nek jader­ných nálo­ží, měs­ta jsou srov­ná­na se zemí a v něko­li­ka minu­tách umí­ra­jí miló­ny lidí, Lodě útoč­ní­ků se uka­zu­jí nezni­či­tel­né kon­venč­ní­mi i jader­ný­mi zbra­ně­mi. Zprávy o mar­ném boji při­chá­ze­jí z celé­ho svě­ta. Americký pre­zi­dent a dal­ší hrdi­no­vé z dosud nesou­vi­se­jí­cích dějo­vých liníí se (neprav­dě­po­dob­ně) schá­ze­jí na taj­né vojen­ské základ­né Oblast 51, kde hod­la­jí posbí­rat zna­los­ti a síly k odvet­né­mu úto­ku.

Zvláštní efek­ty, jež jsou napros­to nepo­stra­da­tel­nou sou­čás­tí toho­to fil­mu, jsou dob­ře vyvá­že­né s „nor­mál­ním“ dějem a urči­tě na mě nepů­so­bi­ly umě­le - spíš nao­pak, věro­hod­nost záni­ku měst­ských cen­ter, reak­cí lidí a vojen­ských ztrát byla děsi­vá. Určitě běž­te do kina s vel­kým plát­nem a dobrou akus­ti­kou.
Lidské role byly nepa­tr­ně méně věro­hod­né - David je tro­chu moc pří­rod­ně ochrán­co­vi­tý a recyk­lač­ně zdra­vo­vý­ži­vo­vý, pre­zi­dent roz­hod­ně pří­liš mla­dý, porad­ce (James Rebhom) má neu­vě­ři­tel­ně špat­ný cha­rak­ter, a podob­ně.

Je to báječ­ná podí­va­ná, urči­tě rekord v počtu mrtvých v prů­bě­hu děje, leč mno­ho těles­né­ho nási­lí tu neu­vi­dí­me, tak­že cit­li­ví rodi­če mohou bez obav dopo­ru­čit film rato­les­tem. Myšlenka, že by se věč­ně řev­ni­vé lid­stvo moh­lo semknout tvá­ří v tvář ohro­že­ní taky není k zaho­ze­ní. Prezidentův pro­jev před závě­reč­ným úto­kem je doce­la váž­ně hod­no­cen jako jeden z nej­pů­so­bi­věj­ších stát­nic­kých pro­je­vů posled­ní doby. Prostě kla­sic­ký ame­ric­ký sci-fi vel­ko­film.

Vězte, že posled­ní slo­va Dne Nezávislosti jsou: „Slíbil jsem ti ohňostroj, ne?“

Hodnocení: MUSÍTE VIDĚT!
HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

ID4 je hod­ně posta­ven na tech­ni­ce, jejíž „uži­tí“ jest mi nezříd­ka výbor­ným ter­čem.

  • Mateřská loď mimo­zemš­ťa­nů má mít pod­le sebe­vě­do­mých pro­hla­šo­vá­ní vojen­ských odbor­ní­ků ve fil­mu hmot­nost čtvti­ny (osmi­ny?) Měsíce. Takové těle­so by neje­nom straš­li­vě zamo­ta­lo zem­skou a měsíč­ní mecha­ni­kou, ale při při­blí­že­ní vytvá­ře­lo ohrom­né sla­po­vé jevy, zemětře­se­ní, zápla­vy a zatmě­ní Slunce. Žádný z těch­to jevů se do ID4 „nevešel“.
  • Proč by se měli ufouni při tak důle­ži­té ope­ra­ci jako je dehu­ma­ni­za­ce pla­ne­ty spo­lé­hat na spo­jo­va­cí sys­témy (dru­ži­ce) pro­tiv­ní­ka, když ope­ru­jí toli­ka obří­mi korá­by a nako­nec i kaž­dá jejich malá stí­hač­ka může létat do vesmí­ru?
  • Chtěl bych vidět, jak by v tako­vé kri­zi (eva­ku­a­ce na krku) ochran­ka pre­zi­den­ta USA pus­ti­la do Bílého domu jaké­ho­si inže­ný­ra s tatí­kem, tře­ba­že má man­žel­ku tis­ko­vou mluv­čí.
  • To je náho­dič­ka, že kapi­tán Hiller vystar­tu­je v Kalifornii, schrást­ne i s ufou­nem tak blíz­ko od taj­né základ­ny v Nevadě, že se tam dá dojít pěš­ky, pěk­ně po sol­ném jeze­ře (ta jsou pro změ­nu, ehm, v Utahu).
  • Jumbo jet s pre­zi­den­tem prchá, povzne­sen nad tla­ko­vou vlnu, kte­rá ho před­běh­ne...
  • Spojaři všech zemí, pro­le­tuj­te se! Nalogovat se do ufoun­ské­ho síťo­vé­ho ser­ve­ru je pros­tě brn­kač­ka. Asi jako napsat zpa­mě­ti pekingský jízd­ní řád všech vla­ků na rok 1997 (v Mandarínštině) na zákla­dě zna­los­ti, že výprav­čí má čer­ve­nou čepi­ci.

Ještě bych se rád zmí­nil o jed­né podiv­né věci. Podstatný dějo­vý úsek se vzta­hu­je k taj­né vojen­ské Oblasti 51, kde se mají nachá­zet zásad­ní věci týka­jí­cí se mimo­zemš­ťa­nů. Podle veřej­né­ho pově­do­mí tako­vá základ­na sku­teč­ně exis­tu­je a při jakém­ko­liv šťou­rá­ní bere ofi­ci­ál­ní kru­hy ďas. V Nevadě jsem byl a je tam urči­tě dost pus­ti­ny na něko­lik tako­vých zákla­den, aniž by si kdo­ko­liv čeho­ko­liv zvlášt­ní­ho povšim­nul, hlí­da­ných vojen­ských sil­nic se záka­zem vstu­pu nepo­čí­ta­ně, a mapy jsou tako­vé prázd­né.
ID4 je film o boji, vojá­ky se hemží, a sku­teč­ní vojá­ci se prý na tvor­bě podí­le­li, nako­nec armá­da je zde uká­zá­na v dob­rém svět­le -- když ale tvůr­ci odmít­li název Oblast 51 změ­nit, jakož i dal­ší sou­vis­los­ti, porad­ci se zlost­ně distan­co­va­li a film byl dokon­čen bez pomo­ci armá­dy. PROČ?


Podívejte se na hodnocení Den nezávislosti na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 12,75763 s | počet dotazů: 8130 | paměť: 76010 KB. | 20.05.2024 - 05:58:29