Kritiky.cz > 101 nejlepších hororů > #66 - Pátek třináctého (1980)

#66 - Pátek třináctého (1980)

13
13
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Další z legen­dár­ních sla­she­rů, kte­ré se zapsa­ly do his­to­rie. Jason Voorhees se tepr­ve pro­fi­lo­val, ale přes­to film sto­jí za to, hlav­ně díky efek­tům Toma Saviniho.

Pátek tři­nác­té­ho

Friday the 13th

USA, 1980, 95 minut

Režie: Sean S. Cunningham

Scénář: Victor Miller

Hrají:

Betsy Palmer (Pamela Voorhees)

Adrienne King (Alice Hardy)

Jeannine Taylor (Marcie Cunningham)

Kevin Bacon (Jack Burrel)

„Pátek tři­nác­té­ho“ je mož­né zařa­dit mezi čty­ři fil­my, kte­ré si v rám­ci horo­ru zís­ka­ly kul­tov­ní posta­ve­ní, neu­stá­le jsou natá­če­ny nové a nové díly, ať už je jejich kva­li­ta jaká­ko­li. Tři ostat­ní jsou legen­dár­ní sla­she­ry „Texaský masa­kr moto­ro­vou pilou“, „Halloween“ a „Noční můra v Elm Street“. Filmy jsou iko­nic­ké pře­de­vším díky svým hlav­ním „zápo­rá­kům“. V „Masakru“ je to Leatherface, v „Halloweenu“ Mike Myers, „Noční můra“ je Freddy Krueger a koneč­ně, v „Pátku tři­nác­tém“ je to Jason Voorhees. Ale tady je tro­chu jeden men­ší háček. Hlavním zápo­rá­kem fil­mu „Pátek tři­nác­té­ho“ z roku 1980 vůbec není Jason, ale někdo jemu vel­mi blíz­ký. Jason – zabi­ják s mas­kou hoke­jo­vé­ho bran­ká­ře – se vypro­fi­lo­val až s dal­ší­mi pokra­čo­vá­ní­mi. Poprvé se se svou mas­kou obje­vu­je až v díle tře­tím. To tako­vý Freddy Krueger měl jed­no­duš­ší ces­tu. Ten je stej­ný už od začát­ku.

Film není pří­liš nároč­ným dílem, jeho scé­nář je v pod­sta­tě vel­mi jed­no­du­chý a pří­běh zde tak nějak tro­chu chy­bí. Jde jen o to, že sku­pi­na tee­nage­rů jede obno­vo­vat sta­rý kemp, kde kdy­si došlo ke dvě­ma vraž­dám. Vraždění oči­vid­ně neskon­či­lo. Jen se do kem­pu dosta­lo pár lidí, hned zača­li umí­rat. A o tom vlast­ně celý film je. Vyvražďování jed­not­li­vých postav, až se dosta­ne­me do finá­le, kde zjis­tí­me, kdo to dělá a proč to dělá. Příběh je pří­mo­ča­rý. Máme tu však tajem­ství, máme tu vraž­dě­ní a máme tu urči­tou poin­tu. Ta sice není pří­mo hit­chcockov­ská, i když se tak tvá­ří, ale vlast­ně to úpl­ně sta­čí.

V „Pátku tři­nác­tém“ totiž nejde o to, že má skvě­le vysta­vě­ný pří­běh, nejde o to, že má zná­mé her­ce, kte­ří podá­va­jí skvě­lé výko­ny, pro­to­že nepo­dá­va­jí, jsou to tee­nage­ři a o hra­ní se tady moc mlu­vit nedá. Jediným zná­mým her­cem je zde Kevin Bacon a ten svou kari­é­ru tepr­ve roz­jíž­děl. Ani zde moc pro­sto­ru nedo­stal. V tomhle sním­ku jde hlav­ně o atmo­sfé­ru a o to, jak vrah poma­lu dostá­vá všech­ny své obě­ti, i když tu posled­ní, nevin­nou dív­ku nako­nec „nezís­ká“. A pak, samo­zřej­mě, zde musí být úpl­né finá­le, kte­ré nám ote­vře dve­ře pro dal­ší pokra­čo­vá­ní. Na svět­lo se nám tak v pod­sta­tě dostá­vá posta­va, kte­rá je nesmr­tel­ná, stej­ně jako je nesmr­tel­ný Freddy Krueger, ale niko­li pro­to, že je to člo­věk, ale že se jed­ná o něco jiné­ho než člo­vě­ka.

Více na Kritiky.cz
Altaïr komiks – #018 ...
Pat a Mat, naši dva známí šikulové, znovu v kinech od 7.června Přestěhovali se do nových domů, kde na ně čekají nové kutilské výzvy a nové příhody. Pr...
Mládeži nepřístupno (2013) Před třemi týdny začala premiéra nového filmu, který se nazýval Mládeži nepřistupno. Nevi...
Strom duchů - kniha edice světový bestseller Než se vydáte na cestu za historií své rodiny, dejte si pozor na tajemství, které můžete obj...
Divadlo Spejbla a Hurvínka najdete nyní na Noci divadel. ‚Připravují se outdoorové hry.,Na dospělé i děti čekají také vánoční dárky od Spejbla a Hurvínka. Divadlo S+H si i v době, kdy nemůže hrát, nachází cestu ke svým ...

Film, ač vlast­ně nemá žád­né vel­ké kva­li­ty a shr­nu­to je fil­mo­vým prů­mě­rem, doká­zal při­jít s tako­vým nápa­dem, kte­rý kom­bi­nu­je jed­no­du­chost a efekt. A výsle­dek, úspěš­ný výsle­dek, se dosta­vil. Z Jasona se postu­pem času sta­la stej­ná iko­na horo­ru, jako s jeho kole­gy Freddyho, s nímž se nako­nec i ve fil­mu setkal – „Freddy vs Jason“ z roku 2003. A stej­ně jako „Noční můra“, i „Pátek tři­nác­té­ho“ se dočkal své­ho rema­ku.

Proč film zařa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Tenhle film uzná­vám pro jeho atmo­sfé­ru a pro jeho důle­ži­tost pro žánr. I přes­to, že si mys­lím, že se jed­ná o film poměr­ně jed­no­du­chý, stá­le má vel­mi dob­ré pro­ve­de­ní, z kte­ré­ho by si moder­ní horo­ry moh­ly brát pří­klad.

Proč film neza­řa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Jednoduchá záplet­ka, kte­rá ale má poin­tu, jež může být neče­ka­ná. Nic objev­né­ho pod slun­cem, ale přes­to význam­ný film.

Další film pat­ří­cí mezi „101 nej­lep­ších horo­rů“ vyjde 15.6.2020


Článek je sou­čás­tí seri­á­lu 101 nej­lep­ších horo­rů na inter­ne­to­vém maga­zí­nu Horor-Web.cz.


Podívejte se na hodnocení Pátek třináctého na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,37011 s | počet dotazů: 284 | paměť: 69800 KB. | 29.11.2023 - 19:06:40