Kritiky.cz > Recenze knih > Mají v nebi skleničky?

Mají v nebi skleničky?

Neb
Neb
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Martinu Preissovou všich­ni zná­me pře­váž­ně jako hereč­ku, ale v posled­ních něko­li­ka letech si k diva­dlu při­da­la i psa­ní, kte­ré­ho se zhos­ti­la rov­něž se ctí. Kniha Mají v nebi skle­nič­ky? Je dílem tvo­ře­na sku­teč­ný­mi vzpo­mín­ka­mi a dílem fik­cí. A na co jsou tam ty skle­nič­ky vlast­ně potře­ba?

Malá Marjánka vyrůs­tá jako jedi­ná­ček na ven­ko­vě na již­ní Moravě jen kou­sek od stát­ní hra­ni­ce s Rakouskem, do kte­ré­ho i vidí, ale vkro­čit do něj nesmí. Ale Marjánce to zase tak moc neva­dí. Má důle­ži­těj­ší sta­ros­ti. Píše se rok 1989, stá­vá se ško­lač­kou a i u nich doma se toho děje tolik zají­ma­vé­ho. Například stá­le čas­těj­ší návštěvy strejdy Jaroslava, kte­rý cho­dí za tatín­kem pro rady kvů­li krá­lí­kům a nao­pak mu nabí­zí člen­ství v jakési stra­ně, kam by ho rád dostal. Kam by rád dostal mamin­ku, Marjánka nero­zu­mí, ale cítí, že mezi rodi­či ros­te napě­tí, kte­ré se stá­vá téměř hma­ta­tel­ným.

Všechny zave­de­né pořád­ky pak utne lis­to­pad 1989. Znojmo není Praha, tak­že tam udá­los­ti dojdou s men­ším zpož­dě­ním, ale i tady začnou nabí­rat na obrát­kách a mamin­ce se zhrou­tí prac­ně budo­va­ná kari­é­ra ředi­tel­ky mateř­ské ško­ly a tatí­nek se vrh­ne na hos­po­da­ře­ní, se kte­rým měl do nynějš­ka jen pra­ma­lé zku­še­nos­ti. Marjánka je zma­te­ná, ale jed­no­ho dne se jede na výlet a rodin­ný vůz se posluš­ně zařa­dí do kolo­ny táh­nou­cí se k rakous­ké hra­ni­ci, kam se najed­nou může.

Mají v nebi skle­nič­ky? nabí­zí pohled na revo­luč­ní udá­los­ti opti­kou malé copa­té hol­čič­ky, o kte­ré si dospě­lí mys­lí, že zatím nevní­má, co se kolem ní děje, ale opak je prav­dou. Martina Preissová se ve vzpo­mín­kách bra­vur­ně doká­za­la vrá­tit do mys­li malé díven­ky a její teh­dej­ší myš­len­ky bri­lant­ně pře­nést na papír. Její kaž­do­den­ní pří­běhy občas dojí­ma­jí, občas poba­ví, někdy donu­tí k zamyš­le­ní. Autorka rov­něž pro­ká­za­la smy­sl pro humor.

Sametová revo­lu­ce před­sta­vu­je v dneš­ní lite­ra­tu­ře hoj­ně zpra­co­vá­va­né téma, ale úhel pohle­du malé hol­čič­ky z ves­ni­ce dosud chy­běl a autor­ka tak­zva­ně našla díru na kniž­ním trhu. Uvidíme, jest­li s Martinou Preissovou do budouc­na počí­tat více jako s hereč­kou nebo jako spi­so­va­tel­kou, pro­to­že talent má na obo­je.

 

  • Název kni­hy               Mají v nebi skle­nič­ky?
  • Autor                          Martina Preissová
  • Nakladatelství            CPress
  • Místo vydá­ní              Praha
  • Rok vydá­ní                 2022
  • Vydání (1., 2. atd.)     1.
  • Počet stran                  200
  • ISBN/EAN                 978-80-264-4379-7

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,19109 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72002 KB. | 24.04.2024 - 17:19:45