Kritiky.cz > Recenze her > MO: Astray - Skrytý klenot Steam knihovny

MO: Astray - Skrytý klenot Steam knihovny

mo
mo
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

MO: Astray (2019) vyda­ná spo­leč­nos­tí ArchPray a dohlí­že­jí­cí spo­leč­nos­tí Rayark inc., je akč­ní san­d­bo­xo­vá puzzle-plošinovka neob­vyk­lé­ho téma­tu, kte­rá oprav­du sto­jí za zahrá­ní. Ze začát­ku jsem jí moc nedá­val. Po insta­la­ci jsem však změ­nil názor. Hned po ote­vře­ní hry se nám obje­ví tabul­ka dopo­ru­ču­jí­cí slu­chát­ka a game­pad. Já osob­ně jsem hrál pomo­cí myši, ale může­te pou­žít Xbox ovla­dač, nebo dual­shock 4 ovla­dač přes DS4PC. Menu hry je pod­bar­ve­né pří­jem­nou klid­nou hud­bou a vel­mi pove­de­ným, roza­ni­mo­va­ným pixel-artem vyso­ké budo­vy. K dis­po­zi­ci máme tři slo­ty pro ulo­že­né pozi­ce. Pokud máte sou­ro­zen­ce, nebo kama­rá­da, je vyho­vu­jí­cí, že může hru hrát také, aniž by naru­šo­val váš pro­gress a vytvá­řet si tak vlast­ní postup na ser­ve­rech Steamu. Také se nám nabí­zí něko­lik módů obtíž­nos­tí - Easy, Normal a Disaster mode. Já jsem hrál na Normal mode a musím říct, že i tak byl doce­la obtíž­ný. VAROVÁNÍ: RECENZE OBSAHUJE SPOILERY

Screenshot 749 1024x576 1

PŘÍBĚH

MO se pro­bou­zí ve vlh­ké opuš­tě­né labo­ra­to­ři, kte­rá už nej­spíš dlou­ho není udr­žo­vá­na, pro­to­že ji zarost­ly rost­li­ny nezná­mé­ho půvo­du. Musí se dostat nejen přes nebez­peč­né, stá­le fun­gu­jí­cí stro­je, ale bude se muset pro­bo­jo­vat skrz lidi, kte­ří byli para­zi­to­vá­ni mimo­zem­ský­mi rost­li­na­mi a nyní jsou z nich „zom­bie“ a také zdej­ší­mi oby­va­te­li, kte­ří nema­jí nic jiné­ho na prá­ci, než MOa zlik­vi­do­vat. Naváděn záhad­ným žen­ským hla­sem míří MO stá­le výše a výše, aby posbí­ral 30 útrž­ků vzpo­mí­nek koho­si a zjis­til tak, co se všem vůbec sta­lo. - Příběh je slo­ži­tý, plný zvra­tů a vel­mi těž­ký na pocho­pe­ní. Strávíte hod­ně času sklá­dá­ním jed­not­li­vých díl­ků dohro­ma­dy. Výsledek ale sto­jí za to

vivienne ziyun wang mo curve cut

HLAVNÍ POSTAVA

MO je malá mod­rá roz­to­mi­lá kulič­ka sli­zu, kte­rá má schop­nost ská­kat a při­le­po­vat se na stě­ny a strop. Průběhem hry zís­ká­vá dal­ší vlast­nos­ti (dvo­ji­tý skok,...), kte­ré se budou hodit s narůs­ta­jí­cí obtíž­nos­tí hry. Podle vše­ho se umí dostat do tzv. „insi­de svě­ta“, kde mimo­cho­dem i začí­ná celá hra. Mně osob­ně se MO jako posta­va moc líbil, pro­to­že jsem zatím nápad s posta­vou sli­zoun­ka, kte­rý vyu­ží­vá svých lepi­vých schop­nos­tí nikde nevi­děl.

 

 

5dd277057e696c322c618d33

NÁPLŇ HRY

Cílem hry je dostat se na vrcho­lek věže, kde nás také čeká finál­ní boss. Musíme pro­jít vel­kým množ­ství úrov­ní, kte­ré jsou roz­dě­le­ny do pěti chapte­rů po šes­ti leve­lech (mimo chapter 5, kte­rý má úrov­ně pou­ze 2). Mapy jsou navr­že­ny tak, aby obsa­ho­va­ly spous­tu nástrah - zejmé­na fia­lo­vou trá­vu, kte­rá MOa oka­mži­tě zabi­je. Někdy musí­te vyu­žít i zdej­ších nemrtvých, pomo­cí kte­rých může­me otevřít dve­ře, nebo je zne­u­žít jako mís­to, na kte­ré lze sko­čit (pomo­cí schop­nos­ti ská­ká­ní na hla­vu a čte­ní myš­le­nek). Mimo ty jsou zde i původ­ní oby­va­te­lé této pla­ne­ty, kte­ří si z čás­tí opuš­tě­né labo­ra­to­ře udě­la­li úto­čiš­tě. Každý chapter má navíc na kon­ci bos­se, jejichž obtíž­nost se navy­šu­je s při­bý­va­jí­cí­mi úrov­ně­mi. Podle mého názo­ru byl nej­těž­ším bos­sem Dylan, což je boss chapte­ru 4. Někdy byla obtíž­nost někte­ré z úrov­ní tak vyso­ká, že jsem musel postu­po­vat pod­le lon­g­pla­ye na you­tu­be, naštěs­tí jsem to potře­bo­val jen málo. Velké plus, kte­ré leve­ly mají je vel­ké množ­ství chec­kpoin­tů, kte­rý­mi během hry pro­chá­zí­te. Takže pokud jste rádi, že jste se koneč­ně pro­kou­sa­li skrz něja­kou část a náh­le umře­te, je vel­ká šan­ce, že už ji nebu­de­te muset opa­ko­vat. Hra má dva endin­gy. Bad ending je dob­rý, pokud chce­te zís­kat všech­ny achie­ve­men­ty na Steamu a pro jeho zís­ká­ní tak sta­čí pou­ze dohrát hru a pora­zit finál­ní­ho bos­se. Pro zís­ká­ní good endin­gu je potře­ba spl­nit urči­té pod­mín­ky, a to zís­kat všech 30 memo­ry frag­men­tů taj­ně ukry­tých ve všech úrov­ních. V tom­to pří­pa­dě se vám ode­mkne i nová ani­ma­ce na kon­ci hry, kte­rá dále odha­lí část pří­bě­hu, kte­rý si musí­me sami posklá­dat z jed­not­li­vých útrž­ků a něja­kým způ­so­bem ho pocho­pit. Jeho čás­ti jsou v memo­ry frag­men­tech a také v tzv. Flashbacích, což jsou vlast­ně komik­so­vé strán­ky. Celkově jich je 5.

HODNOCENÍ

Hra mě oprav­du vel­mi bavi­la. Levely byli skvě­le nade­signo­va­né a někte­ré zabra­ly i něko­lik minut, než jsem při­šel jak na ně. Občas bylo umí­rá­ní něko­li­krát po sobě cel­kem frustru­jí­cí. Obzvlášť když šlo o bos­se, kte­rý má tři fáze. V tom­to pří­pa­dě už žád­ný chec­kpoint nebyl a když jsem umřel tře­ba i v té posled­ní fázi, musel jsem jet zno­vu.

Ovládání posta­vy bylo poměr­ně jed­no­du­ché i s při­bý­va­jí­cí­mi schop­nost­mi. Stačí jen dávat pozor v tré­nin­ko­vých úrov­ních „inside-světa“ a dá se vel­mi snad­no pocho­pit.

Příběh hry byl slo­ži­tý i na mě a musel jsem si něko­li­krát pro­jít fla­shbac­ky a memo­ry frag­men­ty, aby vše dáva­lo smy­sl a já to nějak rozum­ně pocho­pil. Zatím jsem v žád­né hře nevi­děl tak slo­ži­tou záplet­ku jako v MO: Astray a za to mají ode mě tvůr­ci vel­ké plus.

Bossové se dali zvlád­nout, někte­ří z nich jsou slo­ži­těj­ší, někte­ří méně. Jak jsem již zmi­ňo­val v tex­tu výše, dle mého názo­ru byl boss chapte­ru 4 těž­ší, než final boss (kte­rý je mimo­cho­dem vel­mi neče­ka­ný a vzhle­do­vě ohro­mu­jí­cí)

Soundtrack hry je úžas­ný. Musím se při­znat, že jsem si ho sem tam i pus­til k prá­ci, pro­to­že má vel­mi uklid­ňu­jí­cí dojem a hráč si ho zami­lu­je. Skladatel se dá pod­po­řit, na Steamu lze OST zakou­pit.

PIxel art této hry je vel­mi pove­de­ný, je vidět, že si s ním tvůr­ci dali spous­tu prá­ce. Někdy totiž ani jako pixel art nevy­pa­da­ly.

Dostali jsme se na konec recen­ze a já musím říct, že tuto hru můžu jenom dopo­ru­čit. Hráči, kte­ří moc nehra­jí s ní mož­ná budou mít pro­blém, ale vyhra­ní hrá­či si s ní urči­tě pora­dí a budou oprav­du mile pře­kva­pe­ni jako já. Je vel­ká ško­da, že ji nezná více lidí, a nemo­hou si ten­to skry­tý kle­not zahrát, pro­to­že ho nezna­jí. Za mě 9/10

 

FINÁLNÍ HODNOCENÍ

  • Gameplay: 9/10
  • Příběh: 10/10
  • Levely: 10/10
  • Bossové: 10/10
  • Hudba: 10/10
  • Celkové hod­no­ce­ní: 9/10

Foto: Archpray Inc. & Rayark International Limited


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44409 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71914 KB. | 18.07.2024 - 13:41:10