Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor - 8. epizoda (SK - 11,12.) - Skrytá imunita vstupuje do hry

Survivor - 8. epizoda (SK - 11,12.) - Skrytá imunita vstupuje do hry

Surv 1
Surv 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Konec sed­mé­ho dílu nám při­ne­sl otáz­ku, co je s Nathanem, ale osmý díl nám odpo­věď nepři­ne­sl. Kdyby Nathan odstou­pil, nepo­měr žen a mužů by byl jas­ně ve pro­spěch Azu, ale jak nám uká­zal ten­to díl, ne vždy jde o sílu.

SK-11. epizoda

Na začát­ku jsme opět vidě­li, jak se Nathan zhrou­til, a pak jsme se dosta­li k sou­tě­ži o imu­ni­tu. Tady musím říct, že mě Tomáš z Mao dostal, když při­rov­nal návrat kapi­tán­ství k býva­lé pří­tel­ky­ni, kte­rá zjis­ti­la, že je nej­lep­ší, a tak se k němu vrá­ti­la. Musím říct, že má oprav­du dob­rá při­rov­ná­ní. V sou­tě­ži o imu­ni­tu se opět bojo­va­lo o 5 bodů, ale pro­to­že už zná­me for­mát naší ver­ze, není to pře­kva­pi­vé, ale ale­spoň máme o čem psát. Jako prv­ní šli na řadu Braňo a Daniel a Braňo nako­nec zís­kal bod, i když to bylo těs­né. Veronika a Lenka se utka­ly jako dal­ší, při­čemž Veronika vyhrá­la snad popr­vé v tom­to zápa­se, když to bylo 1 vs 1. Musím při­znat, že mě to pře­kva­pi­lo, pro­to­že jsem čekal, že vyhra­je Lenka. Jako tře­tí pro­ti sobě nastou­pi­li kapi­tá­ni a Tomáš z Azua opět poměr­ně poho­dl­ně zví­tě­zil. Jako čtvr­tá dvo­ji­ce šla Chilli a Iva, tady jsem také čekal, že vyhra­je Chilli, pro­to­že pros­tě Iva je sla­bá i v těch­to sou­tě­žích a Chilli si ji vybí­rá záměr­ně jako snad­ný bod. Další dvo­ji­cí byla Xenia a Veve, i zde to bylo jas­né pro Xenii, pro­to­že v sou­tě­žích bych Veveho srov­ná­val s Ivou. Ale na dru­hou stra­nu musím uznat, že Xenie šla vel­mi dob­ře.

A bylo to 3:2 pro Azu a při­šli Tomáš z Mao a Braňo. Což mě tro­chu pře­kva­pi­lo, pro­to­že Braňo na Tomáše pros­tě nemá a je tam i něja­ký ten psy­chic­ký blok z těch pro­her a tady přes­ně musím zmí­nit, že proč nešel Enrique? V sou­tě­ži, kte­rá kon­či­la hodem, nedo­stal dva­krát šan­ci, a přes­to­že je v tomhle skvě­lý a mys­lím, že by Tomáše pora­zil. Enrique byl ale po celou dobu sou­tě­že mimo hru, tak­že stav byl 4:2 pro Mao. Pak při­šly dvě jas­né výhry Azua, a to Aylin nad Nicol a Tomáša nad Danielom. Zejména způ­sob, jakým Tomáš pro­jel celou trať, byl úžas­ný. A na kon­ci jsem čekal sou­boj kapi­tá­nů jako vždy, ale najed­nou šli Johy a Dominika, což mě pře­kva­pi­lo a nikdo nevy­svět­lil, proč tomu tak je. Byl to však vel­mi vyrov­na­ný sou­boj, a i když měla Dominika navrch, závěr byl nesku­teč­ný pro Johy a zís­ka­la imu­ni­tu pro Mao. Soutěž i výko­ny byly dob­ré, tak­že jsem se nenu­dil.

Soutěž o indi­vi­du­ál­ní imu­ni­tu: Soutěž o indi­vi­du­ál­ní imu­ni­tu byla vel­mi zají­ma­vá, pro­to­že ji málem vyhrá­la Iva, ale nako­nec se k indi­vi­du­ál­ní imu­ni­te dostal Enrique, tak­že mohl jít na kme­no­vou radu s kli­dem v srd­ci.

SK-12. epizoda

Než začnu mlu­vit o kme­no­vé radě a musím pochvá­lit Ivinu sna­hu řešit tak­ti­ku a sna­hu něco udě­lat se svým sta­vem, i když to nevy­šlo, musím tuto sna­hu pochvá­lit. Podle mého názo­ru se neroz­hod­la správ­ně, když s tím při­šla za Enrikem a Vevem, ale mys­lím, že jsme v tom vidě­li malou sku­lin­ku, kte­rou moh­li Vladimir a Adam vyu­žít. Protože jsou dvě sku­pi­ny, a to Tomáš, Braňo, Lenka a Dominika, a dru­há sku­pi­na je Enrique, Veve a Aylin. Pokud bude Vladimír hrát dob­ře, oče­ká­vám, že někdo z této dru­hé sku­pi­ny bude v dal­ším due­lu. Proč píšu jen Vladimír? Protože Adamovi nevě­řím a mys­lím, že je v tak špat­né pozi­ci, že se z ní nedo­sta­ne.

Přicházíme na kme­no­vou radu, kde samo­zřej­mě dosta­la nej­ví­ce hla­sů Iva, což se dalo čekat, ale pře­kva­pi­lo mě, že nehla­so­va­la stej­ně jako Vladimír a Adam. Ale dostá­va­me sa k jed­né zásad­ní věci, kte­rou jsem zmí­nil mys­lím v 6. díle. A to je skry­tá imu­ni­ta, napsal jsem, že jsme vidě­li prv­ní náznak hle­dá­ní skry­té imu­ni­ty a byla to prav­da. Tento prvek nám do hry hod­ně při­ne­se. Každopádně ji zatím nikdo nemá, tak­že do sou­bo­je šla Iva, ke kte­ré se díky Enriqueovi při­dal Adam. Byla to oče­ká­va­ná dvo­ji­ce a pod­le oče­ká­vá­ní vyhrál Adam, i když si mys­lím, že i on tahal za krat­ší konec pro­va­zu a nevy­dr­žel by o moc déle. A tak Iva vypadla, ale musím říct, že vypadla se ctí.

Závěr: Tento díl mě také doce­la bavil, urči­tě budou díly s kme­no­vou radou a sou­tě­ží o imu­ni­tu zají­ma­věj­ší než ty, kde bude jen sou­těž o odmě­nu. Proto hod­no­tím ten­to díl 7/10. Vyšší hod­no­ce­ní si nechá­vám pro epi­zo­dy, ve kte­rých se z her­ní­ho hle­dis­ka něco oprav­du udě­je. V opač­ném pří­pa­dě, pokud by jsem byl pro­duk­ce, tak zvá­žím míchá­ní kme­nů. To by nám pod­le mého názo­ru při­nes­lo spous­tu zají­ma­vých roz­ho­vo­rů. V ori­gi­ná­le se to děla­lo, když chtě­li udě­lat hru tro­chu dyna­mič­těj­ší nebo když byly 3 kme­ny a jeden vku­se pro­hrá­val.


Photo © Archiv TV Nova


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45589 s | počet dotazů: 243 | paměť: 73051 KB. | 23.06.2024 - 09:42:16