Kritiky.cz > Recenze knih > Česká fotografie v datech – od počátků k dnešku

Česká fotografie v datech – od počátků k dnešku

IMG 20210604 163622
IMG 20210604 163622
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tato kni­ha je nej­roz­sáh­lej­ší chro­no­lo­gií význam­ných udá­los­tí čes­ké foto­gra­fic­ké scé­ny za posled­ních 180 let. Období od roku 1839 do roku 1918 zpra­co­val Pavel Scheufler a část z údo­bí v roz­me­zí let 1919 až 2019 sepsal Vladimír Birgus.

Profesor Vladimír Birgus půso­bí jako foto­graf, kurá­tor, his­to­rik foto­gra­fie a vedou­cí insti­tu­tu tvůr­čí foto­gra­fie Slezské uni­ver­zi­ty v Opavě. Jeho umě­ní bylo před­sta­ve­no na 75 výsta­vách a je zastou­pe­no v mno­ha sbír­kách. Je auto­rem či spo­lu­au­to­rem 60 pub­li­ka­cí, a to nejen čes­kých, nýbrž i zahra­nič­ních, a jako kurá­tor pra­co­val v řadě muzeí i gale­rií v Barceloně, Paříži, Lausane, Varšavě, Bratislavě, Praze nebo Londýně.

Historik foto­gra­fie Pavel Scheufler je znám jako foto­graf, kurá­tor, správ­ce foto­gra­fic­ké sbír­ky a lek­tor foto­gra­fic­kých kur­zů. 25 let půso­bil jako peda­gog na FAMU. Je auto­rem nebo spo­lu­au­to­rem 53 knih, mimo jiné díla Osobnosti foto­gra­fie čes­kých zemí do roku 1918 (vydá­no 2013).

Svazek obsa­hu­je ukáz­ky foto­gra­fic­ké tvor­by a zmi­ňu­je infor­ma­ce o význam­ných autor­ských i sku­pi­no­vých výsta­vách, o vzni­ku či záni­ku spol­ků, gale­rií, škol nebo odbor­ných časo­pi­sů. Velmi pří­nos­né jsou úda­je o život­ních datech před­ních osob­nos­tí, o vydá­ní význam­ných tex­tů a zají­ma­vé jsou rov­něž otiš­tě­né foto­gra­fie, kte­rých je dohro­ma­dy 300, včet­ně obá­lek pub­li­ka­cí s foto­gra­fic­kou tema­ti­kou, jež jsou vel­mi inspi­ra­tiv­ní. Dílo zavr­šu­je obsáh­lý seznam lite­ra­tu­ry, věnu­jí­cí se čes­ké foto­gra­fii, od Alternativní kul­tu­ry Josefa Alana po Portrét v sou­čas­né morav­ské foto­gra­fii Vladimíra Židlického.
Od vydá­ní Fotografie v čes­kých zemích 1839 až 1999 uply­nu­lo 20 let. Za tu dobu došlo v pozná­ní his­to­rie toho­to umě­ní k mno­ha obje­vům a upřes­ně­ním. Tvůrčí čin­nost byla obo­ha­ce­na o vel­ké množ­ství uměl­ců, výstav i bro­žur. Byly zalo­že­ny nové vyso­ké a střed­ní ško­ly s výu­kou toho­to před­mě­tu. Mohutný roz­mach digi­ta­li­za­ce ovliv­nil tvůr­čí, pre­zen­tač­ní a komu­ni­kač­ní mož­nos­ti foto­gra­fie, jež zís­ka­la vel­ké mož­nos­ti uplat­ně­ní v on-line dení­cích i časo­pi­sech, na soci­ál­ních sítích a v malo­ná­kla­do­vých vydá­ních. Oba odbor­ní­ci také zmi­ňu­jí infor­ma­ce o němec­kých či rakous­kých foto­gra­fech, kte­ří půso­bi­li v čes­kých zemích. Pavel Scheufler začí­ná zprá­vou z 27. led­na 1839, v níž se píše, že v němec­ky psa­ných novi­nách Bohemia (č. 12) byl uve­řej­něn údaj o vyná­le­zu dagu­rerro­ty­pie, jež ješ­tě nemě­la jmé­no a okol­nos­ti vzni­ku obra­zu byly nejas­né.
Je znát vel­ké úsi­lí, kte­ré oba znal­ci vyna­lo­ži­li na sepsá­ní této chro­no­lo­gie, na níž musím pochvá­lit jejich smy­sl pro detail i pre­ciz­ní zpra­co­vá­ní infor­ma­cí. Velkým pří­no­sem bude nejen pro stu­den­ty foto­gra­fie, umě­ní a pří­buz­ných obo­rů, nýbrž i pro všech­ny zájem­ce o ten­to druh sebe­re­a­li­za­ce. Zmiňují též peda­go­gy umě­lec­ko­prů­mys­lo­vých škol, výsta­vy z růz­ných míst České repub­li­ky, oce­ně­né foto­gra­fie, tele­viz­ní pořa­dy i výzkumy, mimo jiné pro­jekt Národního památ­ko­vé­ho ústa­vu s tech­nic­kým muze­em a dal­ší­mi insti­tu­ce­mi. Poslední infor­ma­cí je zápis z 20. pro­sin­ce 2019, kdy Nakladatelství Paseka vyda­lo kni­hu čer­no­bí­lých doku­men­tár­ních foto­gra­fií Martina Wagnera Siberia.
Uvedené úda­je jsou struč­né, zájem­ci si pak mohou na zákla­dě pou­ži­té lite­ra­tu­ry vyhle­dat potřeb­né podrob­nos­ti. Proniknout do dějin úchvat­né­ho svě­ta foto­gra­fie je záslu­hou obou zná­mých věd­ců nyní vel­mi snad­né a inspi­ru­jí­cí.

  • Autoři: Vladimír Birgus, Pavel Scheufler
  • Název: Česká foto­gra­fie v datech 1839–2019
  • Nakladatelství: Grada Publishing, a. s.
  • Datum vydá­ní: 15. 02. 2021
  • ISBN: 978-80-271-0535-9
  • Formát: 163 × 235
  • Počet stran: 384 stran
  • Jazyk: češ­ti­na
  • Hodnocení: 95 %

Foto: Mgr. Martina Masaříková & Grada Publishing, a. s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,32522 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71974 KB. | 21.02.2024 - 09:54:43