Kritiky.cz > Recenze knih > Moje pohádky - Nejkrásnější příběhy

Moje pohádky - Nejkrásnější příběhy

MojePohadny
MojePohadny
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Také vaše děti milu­jí disneyov­ky? Pohádky o kolouš­ko­vi Bambim, slů­ně­ti jmé­nem Dumbo, o Lvím krá­li, Sto jed­na dalmatinechPetru Panovi, Alence v říši divů, Knize džun­glí a Aristokočkách? Určitě je potě­ší kníž­ka Moje prv­ní pohád­ky. Osm krát­kých pohá­dek, dopl­ně­ných barev­ný­mi ilu­stra­ce­mi, se budou líbit jak nejmen­ším, tak před­ško­lá­kům a ško­lá­kům. Krátké pří­běhy jsou vhod­né jako prv­ní čte­ní, pří­pad­ně jako pohád­ky před spa­ním.

Americké ani­mo­va­né fil­my z minu­lé­ho sto­le­tí byly vět­ši­nou nato­če­ny pod­le kniž­ních námě­tů.  Pohádky v Mojí prv­ní kníž­ce jsou buď zhuš­tě­ným původ­ním pří­bě­hem nebo výse­kem – urči­tou epi­zo­dou z před­lo­hy.

„Jednoho rána se les­ní zví­řát­ka seběh­la, aby se podí­va­la na čer­s­tvě naro­ze­né­ho les­ní­ho prin­ce. „Tohle je Bambi,“ ozná­mi­la jeho hrdá mamin­ka,“ začí­ná prv­ní pohád­ka o kolouš­ko­vi Bambim, kte­rý za pomo­ci svých kama­rá­dů obje­vu­je les, ros­te a dospí­vá, aby se zami­lo­val do Fily.
Podobně – naro­ze­ním – začí­ná i dal­ší pří­běh – o slů­ně­ti jmé­nem Dumbo. Končí z dět­ské­ho pohle­du rov­něž šťast­ně: „Dumbo se stal cir­ku­so­vou hvězdou. A paní Jumbová od té doby jez­di­la v poho­dl­ném osob­ním vagó­nu. Vždyť při­ved­la na svět vel­ké­ho uměl­ce! Malý slon milo­val létá­ní, ale úpl­ně nej­krás­něj­ší bylo, když se po vystou­pe­ní mohl koneč­ně při­tu­lit k mamin­ce.“
Také pohád­ka o Lvím krá­li začí­ná tím, kdy se Královně lvi­ci naro­dí syn Simba. Končí vzná­ním o důle­ži­tos­ti rodi­ny.
Jen málo­kdo by neznal pohád­ku Sto jed­na dal­ma­ti­nů. Na pun­tí­ko­va­ná štěňa­ta má zálusk zlá Cruella De Vil. I v tom­to pří­bě­hu dob­ro zví­tě­zí nad zlem.
Příběh Knihy džun­glí nás zave­de do pro­stře­dí pra­le­sa za chla­peč­kem Mauglím a čer­ným pan­te­rem Baghírou. Kouzelný pří­běh o Petru Panovi a víle Zvonilce se ode­hrá­vá v Zemi Nezemi během jed­no­ho veče­ra. Do pohád­ko­vé říše – ten­to­krát Říše divů – se vydá­vá také malá Alenka. Nebezpečí, kte­ré jí zde hro­zí, je naštěs­tí zažeh­ná­no dívči­ným pro­bu­ze­ním. Veselý je i pří­běh Aristokoček, kte­rý sérii disneyo­vek uza­ví­rá.

Knížka má aspi­ra­ci stát se jed­nou z nej­ob­lí­be­něj­ších v dět­ské knihov­ně.


  • Autor: Kolektiv
  • Žánr:pohád­ka, obráz­ko­vá kni­ha
  • Nakladatelstvi:Egmont
  • Datum vydá­ní: 17.04.2017

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz za 254 Kč.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,54586 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72224 KB. | 20.05.2024 - 04:59:32