Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Uteč | Get Out [75%]

Uteč | Get Out [75%]

rp 2477 TP 00054R.JPG
rp 2477 TP 00054R.JPG
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Koncem úno­ra se do ame­ric­kých kin dostal horor Uteč, kte­rý se přes skrom­né nákla­dy na výro­bu vyšvi­hl v jeden z nej­ú­spěš­něj­ších režij­ních debu­tů vůbec. Stojí za tím totiž Jordan Peele z popu­lár­ní kome­di­ál­ní dvo­ji­ce Key & Peele. A byť se v rám­ci toho­to fil­mu hned něko­lik úsměv­ných momen­tů nachá­zí, do smí­chu vám roz­hod­ně nebu­de. Tenhle netra­dič­ní horor (a vlast­ně i netra­dič­ní film) si totiž našel ces­tu i do tuzem­ské kino­dis­tri­buce a vy jej od čtvrt­ka může­te najít mezi pre­mi­é­ra­mi pro tenhle týden. 

Chris (Daniel Kaluuya) se vydá­vá se svo­jí pří­tel­ky­ní z měs­ta pryč na used­lost jejich rodi­čů, kde má být koneč­ně před­sta­ven. Rose (Allison Williams) se ovšem rodi­čům jak­si zapo­mně­la zmí­nit, že její pří­tel je čer­noch. Ti ovšem po pří­jez­du nic zásad­ně neře­ší a cho­va­jí se jako­by nic. Celý poklid­ný víkend s budou­cím tchá­nem a tchy­ní se ovšem začí­ná zdát čím dál tím více podiv­ný, když se kolem Chrise začnou dít podiv­né věci. Aby toho neby­lo málo, Rodiče Rose naplá­no­va­li rodin­nou sešlost s přá­te­li a pří­buz­ný­mi prá­vě na tenhle víkend... 
Když se to tak vez­me, Uteč není úpl­ně horo­rem v pra­vém slo­va smys­lu. Jeho netra­dič­nost, neo­kou­ka­nost a podiv­nost fil­mu v koneč­ném důsled­ku hra­je jen v pro­spěch. Onu nece­lou hodi­nu a tři­čtvr­tě si totiž při­pa­dá­te, jako by se jed­na­lo o něja­kou podiv­nou podí­va­nou, lehce hra­ni­čí­cí s ama­tér­ským fil­mem, nicmé­ně s koneč­ný­mi titul­ky si vlast­ně uvě­do­mí­te, jak moc s vám film dostal pod kůži. Tahle podí­va­ná se totiž nebo­jí být nesku­teč­ně pře­pá­le­nou na jed­né stra­ně a až nepří­jem­ně kostr­ba­tou, vyuměl­ko­va­nou a podiv­nou na stra­ně dru­hé. Divák se tak snad­no vcí­tí do kůže hlav­ní­ho hrdi­ny, kte­rý tak tro­chu nechá­pe, co se to sak­ra kolem něho děje. 
Jistě, ona podiv­nost fil­mu je v jeho prů­bě­hu poně­kud ruši­vá a celé to půso­bí jako kome­die, kte­rá co nevi­dět pro­puk­ne, jen­že když na ono odha­le­ní dojde, do smí­chu roz­hod­ně není. Jordan Peele se navíc nebo­jí jít za hra­ni­ce dob­ré­ho vku­su a naser­ví­ro­vat tako­vou změ­nu atmo­sfé­ry a celé atmo­sfé­ry fil­mu, že se vám až zato­čí hla­va. A prá­vě díky razant­ní­mu pře­vra­tu v závě­ru fil­mu pak půso­bí ona pře­pá­le­ná a nepří­liš věro­hod­ná prv­ní část na tom pra­vém mís­tě.  
Co se týče zpra­co­vá­ní, tam film jede na žán­ro­vý stan­dard, potě­ší ovšem absen­ce found foo­tage prv­ků. Uteč má zkrát­ka od začát­ku jeden jas­ný cíl, za kte­rým jde mož­ná tro­chu kostr­ba­tou ces­tou (čemuž napo­má­ha­jí i poně­kud podiv­né herec­ké výko­ny) ale ve výsled­ku to vlast­ně chá­pu. Film totiž svo­ji ori­gi­na­li­tu a nápa­dy upí­ná pře­de­vším do samot­né­ho pří­bě­hu fil­mu, spí­še než do samot­né­ho zpra­co­vá­ní. Pár nápa­dů se zde najde, nicmé­ně neče­ká vás nic, z čeho bys­te se posa­di­li na poza­dí. 
Film také ope­ru­je nejen s znač­nou mírou nad­sáz­ky a absur­di­ty, v podob­ně pře­mrš­tě­ném bale­ní se nebo­jí vyu­ží­vat také humor. Mimo par­ťá­ka hlav­ní­ho hrdi­ny, kte­rý dostá­vá pro­mi­nen­ci pře­de­vším v závě­ru, se totiž Jordan Peele i v rám­ci děsi­vých scén nebo­jí vyu­žít lehce situ­ač­ní­ho humo­ru, což jen pod­tr­hu­je neo­kou­ka­nost a netra­dič­nost toho­hle sním­ku. 
Pokud jsou tedy fil­my děsi­vé­ho cha­rak­te­ru vaší oblí­be­nou vol­no­ča­so­vou akti­vi­tou, dej­te šan­ci této poně­kud ráz­ně netra­dič­ní podí­va­né. Film je zdá se mož­ná až pří­liš rele­vant­ní v dneš­ní době, přes­to i přes veš­ke­rý medi­ál­ní hum­buk kolem něj, nabí­zí vcel­ku nápa­di­tý pří­běh, kte­rý doká­že oslo­vit a udr­ží ve vás zájem na celou hodi­nu a tři­čtvr­tě, co vám v kině zabe­re. Ona podiv­nost a kostr­ba­tost s jakou se sna­ží pře­dat svůj pří­běh je v závě­ru dob­ře napsa­ným kon­cem z vel­ké čás­ti vykou­pe­na. Nečekejte ovšem kla­sic­ký horor, spí­še doce­la zvrá­ce­ný pří­běh s horo­ro­vý­mi prv­ky, kte­rý má jeden z nej­lep­ších závě­rů za posled­ní dobu. 
    
Jordan Peele a jeho netra­dič­ní a mís­ty mra­zi­vá podí­va­ná, kte­rá se nebo­jí jít za hra­ni­ce toho, co se se od horo­rů v posled­ních letech oče­ká­vá. Místo laci­ných leka­ček spí­še budu­je atmo­sfé­ru a sta­ví na ori­gi­nál­ní myš­len­ce, kte­rá v závě­ru ospra­ve­dl­ní i ne zrov­na sto­pro­cent­ní prv­ní část fil­mu. Zpracování se nejed­ná o nic svě­to­bor­né­ho, díky skvě­lé­mu nápa­du a vel­mi sluš­né­mu scé­ná­ři si ovšem film zaslou­ží šan­ci i pro ty, kte­rým horo­ro­vý žánr zrov­na moc neří­ká. 
35% Rodinná sešlost
35% Rasismus s přá­tel­skou tvá­ří
30% Originalita a absur­di­ta

Uteč
(Get Out)
Horor / Mysteriózní
USA, 2017, 103 min

Režie: Jordan Peele
Scénář: Jordan Peele
Kamera: Toby Oliver
Hudba: Michael Abels
Hrají: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford, Catherine Keener, Caleb Landry Jones, Lil Rel Howery, Keith Stanfield, Betty Gabriel, Erika Alexander, Lyle Brocato, Ashley LeConte Campbell, Jana Allen, Rutherford Cravens
Producenti: Jason Blum, Sean McKittrick, Jordan Peele, Edward H. Hamm Jr.
Střih: Gregory Plotkin
Scénografie: Rusty Smith
Kostýmy: Nadine Haders

Nevhodný mlá­de­ži do 15 let
Česko V kinech od: 27.04.2017 CinemArt CZ
Slovensko V kinech od: 27.04.2017 CinemArt SK
USA V kinech od: 24.02.2017 Universal Pictures US

http://www.csfd.cz/film/439153-utec/
http://www.imdb.com/title/tt5052448/


Podívejte se na hodnocení Uteč na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Nejlepší přírodní pomocníci při cukrovce9. února 2014 Nejlepší přírodní pomocníci při cukrovce Při cukrovce tělo nedokáže udržet koncentraci glukózy, tedy krevního cukru ve správných mezích. Ať už jde o cukrovku 1. typu, která se objevuje v dětství či mládí a charakterizuje ji […] Posted in Domácí rady
  • Stepfather, The (1987)21. ledna 2012 Stepfather, The (1987) Jsem tvůj nový tatínek, tak buď hodné milé dítě, nebo tě rozsekám namaděru! Jerry Blake se snaží žít obyčejný život. Prodává domy, má novou rodinu se kterou je šťastný a zdá se, že jim […] Posted in Horory
  • Komiks 1024. května 2019 Komiks 102 Posted in Komiks
  • Farma SK – 8. série – 60. díl25. května 2017 Farma SK – 8. série – 60. díl https://www.youtube.com/watch?v=fOgylW7JDHo Posted in Reality show
  • n200812240110 45. ledna 2009 Velká ryba (Big Fish) Jeden vyprávěč, jeden posluchač a dvě verze jednoho příběhu.  Hlavním hrdinou filmu je Ed Bloom v podání Ewana McGregora, jenž na smrtelné posteli hledá usmíření s jediným synem, kterého […] Posted in Filmové recenze
  • Fulmaya, dievčatko s tenkými nohami - 55 %23. května 2013 Fulmaya, dievčatko s tenkými nohami - 55 % Hlavní postavou nového českého celovečerního dokumentárního filmu je slovenská muzikantka a herečka Dorota Nvotová, jejíž pobyt v Nepálu a zájem o sirotčinec Happy Home zavede filmaře mezi […] Posted in Filmové recenze
  • 2 $ocky12. května 2015 2 $ocky Odlehčená verze The Apprentice vedeného Donaldem Trumpem? Proč ne… Kdyby se mi nepřipletla pod ruku správa několika webů zaměřených na seriály, asi bych se k téhle vtipné souhře dvou […] Posted in TV Recenze
  • Pátek třináctého - Vítejte v táboře Crystal Lake.13. listopadu 2020 Pátek třináctého - Vítejte v táboře Crystal Lake. Když se v roce 1980 Cunnigham rozhodl natočit tento horror, měl téměř mizivý rozpočet 700 tisíc dollarů a po boku několik přátel a zástup prakticky neznámých mladých herců (a kteří […] Posted in Retro filmové recenze
  • Cerberus (2005)12. ledna 2013 Cerberus (2005) Trojhlavý strážce vzácného artefaktu se s nikým rozhodně párat nebude! Z rumunského muzea je ukradeno vzácné Attilovo brnění. Ve stejnou dobu je unesen i bratr doktorky Gainesové a jak […] Posted in Horory
  • #1988: Arzach / Hermetická garáž - 95 %29. května 2019 #1988: Arzach / Hermetická garáž - 95 % Arzach / Hermetická garáž (Arzach & le garage hermétique)Vydalo nakladatelství Crew v pevné vazbě v roce 2019. V tomto vydání vyšlo jako "Arzach & le garage hermétique - intégrale […] Posted in Recenze komiksů

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,68839 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72324 KB. | 22.05.2024 - 12:47:47