Kritiky.cz > Recenze knih > Moje první zahrádka - originální nápady pro malé zahradníky

Moje první zahrádka - originální nápady pro malé zahradníky

0054633377 Moje prvni zahradka
0054633377 Moje prvni zahradka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Víte co jsou říz­ky na mušká­tech? Máte rádi zahrad­ni­če­ní a chce­te se ledasče­mu při­u­čit a dozvě­dět? Martina Drijverová je autor­kou pou­ta­vé pub­li­ka­ce, kte­rá vás pro­ve­de svě­tem pěs­to­vá­ní růz­ných rost­lin a pora­dí vám, abys­te měli ty nej­krás­něj­ší dýně či nej­chut­něj­ší jaho­dy. Chcete to také zku­sit? Zahradničení je vlast­ně zába­va.

Celou kni­hou vás pro­ve­dou dva zahrad­ní­ci Adámek a Evička. Adámek je z ves­ni­ce a zave­de vás na zahrád­ku, kdež­to Evička byd­lí ve měs­tě a pěs­tu­je ledasco na bal­kó­ně.

Kniha je plná nápa­dů a tipů, jak si sám vypěs­to­vat dýně, řeři­chu, raj­ča­ta, mrkev, ředkvič­ky, kopr, cuke­ty, jaho­dy, mali­ny, viš­ně, ale také jak vyro­bit indi­án­ský stan z fazo­lí, mecho­vou zahrád­ku, jezír­ko na bal­kó­ně či ryb­ní­ček ve skle­ni­ci. Obě děti jsou oprav­du moc šikov­né a bude­te pře­kva­pe­ni, co vše doká­žou vymys­let. V kni­ze nalez­ne­te i nápa­dy na zají­ma­vé poku­sy s rost­li­na­mi nebo jak se zba­vit bělás­ků na vašem zelí.

Tato kni­ha je roz­dě­le­na do 29 krát­kých kapi­tol, ve kte­rých autor­ka krát­ce sezná­mí s pěs­to­vá­ním růz­ných plo­din. Každá z těch kapi­tol je dopl­ně­na ilu­stra­cí k dané­mu téma­tu.

Při čte­ní této kni­hy zaži­je­te pří­jem­nou poho­du a radost z dob­ře vyko­na­né prá­ce. Ta dři­na na zahrád­ce roz­hod­ně sto­jí za to. Tato kni­ha je dle mého názo­ru napros­to ide­ál­ní pro děti, kte­ré baví obje­vo­vat svět, hrát si s hlí­nou, sázet. Zcela při­ro­ze­ně se děti učí mít úctu k pří­ro­dě a ke vše­mu živé­mu. Čtení jsem si uži­la od začát­ku až do kon­ce. Knihu jsem uká­za­la svým synům, kte­ří také rádi se mnou pra­cu­jí na zahra­dě a hned chtě­li vyzkou­šet mno­ho expe­ri­men­tů, kte­ré tato skvě­lá pub­li­ka­ce nabí­zí. Jsem z ní napros­to nad­še­ná. Ilustrace Daniely Horáčkové mě vykouz­li­ly úsměv na tvá­ři. Už se moc těším, až opět vyra­zím na zahrád­ku a budu rela­xo­vat s motyč­kou v ruce. I když se při odstra­ňo­vá­ní ple­ve­le zapo­tí­te, věř­te, že je to ten nej­lep­ší bal­zám na duši, na všech­ny naše sta­ros­ti. Největší odmě­nou pro vás bude boha­tá úro­da, ze kte­ré bude­te mít pak radost a pro svou rodi­nu vypěs­tu­je­te mno­ho ovo­ce a zele­ni­ny, kte­rou potom zpra­cu­je­te ve vaší kuchy­ni.

Kniha je urče­na pro děti od 5 let a nejen pro ně.


Autor: Martina Drijverová

Ilustrace: Daniela Horáčková

Žánr: popu­lár­ně – nauč­né pro děti

Počet stran: 68

Vydáno: 2019, Albatros Media, Praha

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-00-05386-8


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,34353 s | počet dotazů: 251 | paměť: 71660 KB. | 16.06.2024 - 04:15:14