Kritiky.cz > Recenze knih > Recept na oslavu-důvod k pečení se vždycky najde

Recept na oslavu-důvod k pečení se vždycky najde

a101c0n0007055 recept na oslavu 2d
a101c0n0007055 recept na oslavu 2d
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte inspi­ra­ce pro vaše vaře­ní a peče­ní? Chystáte osla­vu, chce­te osl­nit vaše blíz­ké i zná­mé? Novinka s názvem Recept na osla­vu vám bude roz­hod­ně nápo­moc­na. 

Každý recept je detail­ně popsa­ný. O jaký typ recep­tu se jed­ná, nápa­dy, na co si dát pozor, jaké suro­vi­ny na jeho pří­pra­vu vlast­ně bude­te potře­bo­vat, podrob­ný popis pří­pra­vy a foto­gra­fie výsled­né­ho pokr­mu, díky ní se vám budou sbí­hat sli­ny.

Z dět­ských jídel zde najde­te recep­ty na esíč­ka, čoko­lá­do­vé muf­fi­ny, vafle, sýro­vé plát­ky, donu­ty nebo tře­ba lotus­ko­vé skle­nič­ky. Z kla­sic­kých slad­kých recep­tů se nau­čí­te, jak při­pra­vit plun­dro­vé, lis­to­vé či odpa­lo­va­né těs­to, jak vykouz­lit ten nej čoko­lá­do­vý dort, Tiramisu, man­dlo­vý koláč, piš­ko­to­vou rolá­du, věneč­ky, ale i recep­ty na slad­ké pole­vy a krémy. Z rych­lo­vek lze při­pra­vit sla­né lívan­ce, košíč­ky, galet­ky či šle­hač­ko­vou bábov­ku, tor­tilly, laskon­ky nebo tře­ba tata­rák. Naučíte se upéct to nej­lep­ší pečivo-mlynářský chléb, cia­bat­tu, focacciu, sýro­vé bul­ky, kla­sic­kou veku, ale i žit­ný chle­ba z omlád­ku. K peči­vu se vždy hodí ty nej­lep­ší poma­zán­ky, z avo­ká­da, čer­ve­né řepy, her­me­lí­nu, sýru nebo česne­ku.

Ke kaž­dé­mu jídlu neod­mys­li­tel­ně pat­ří růz­né nápo­je a drin­ky. Můžete začít kávou, hor­kou čoko­lá­dou nebo něčím ostřej­ším. Na kon­ci kuchař­ky autor­ka uved­la podě­ko­vá­ní všem, co se na kni­ze podí­le­li nebo ji nějak pomoh­li.

Důvod k osla­vě se vždyc­ky najde a kaž­dá kuchař­ka se chce blýsk­nut těmi nej­lep­ší­mi dob­ro­ta­mi. Ať už sla­né nebo slad­ké dezer­ty, chu­ťov­ky, ale i výbor­né pití. Tato skvě­lá kuchař­ka vás pro­ve­de recep­ty na slad­ké dezer­ty, sla­né, na rych­lé pohoš­tě­ní, pora­dí vám, jak správ­ně při­pra­vit tu nej mari­ná­du. Nechybí zde recep­ty na peči­vo, ale i výteč­né poma­zán­ky a salá­ty. Výbornou teč­ku na kon­ci roz­hod­ně vytvo­ří recep­ty na růz­né nápo­je a drin­ky, kte­ré nesmí na žád­né osla­vě chy­bět.

Oslavy, setká­vá­ní se se svou rodi­nou, blíz­ký­mi, kama­rá­dy nám dává mož­nost je pohos­tit, užít si spo­leč­né chví­le s dob­rým jíd­lem a pitím. Je tře­ba si pře­dem tako­vou akci naplá­no­vat, pro­mys­let, co nakou­pit, a ješ­tě k tomu vše zavčas při­pra­vit. Při pří­pra­vě tako­vé osla­vy vždy pře­mýš­lí­te, koho vlast­ně bude­te hos­tit, zda se jed­ná o osla­vu pře­váž­ně s dět­mi, či jen s dospě­lý­mi, v jakou den­ní dobu se bude osla­va konat, co daná sku­pi­na má, či nemá ráda. Často se stá­vá, že se vám obje­ví někdo z hos­tů, kdo má něja­kou potra­vi­nou aler­gii nebo diet­ní ome­ze­ní.

Pro své občer­stve­ní vždy volím polo­to­va­ry, kte­ré si sama na pod­zim zava­řím. Ať už jsou to růz­né raj­ča­to­vé omáč­ky, páli­vé chil­li omáč­ky, zava­ře­né okur­ky, naklá­da­ná zele­ni­na a mno­ho dal­ších dob­rot, kte­ré lze zamra­zit a pak už je zpra­co­vat. Tato kuchař­ka je pro mě vel­kým pře­kva­pe­ním, jak tyto dary zahrád­ky lze vyu­žít pro pří­pra­vu pod­le ozkou­še­ných a léty pro­vě­ře­ných recep­tů Michaely Rau.

Kuchařka mě oprav­du nadchla a vel­mi jsem se v ní inspi­ro­va­la. Jelikož ve své kuchy­ni trá­vím mno­ho času, kaž­dá inspi­ra­ce je pro mě vel­kou výzvou a tip na něco dob­ré­ho se vždyc­ky hodí. Recepty jsou seřa­ze­ny pod­le dru­hu, na jaké pohoš­tě­ní se hodí, co na jejich pří­pra­vu bude­te potře­bo­vat, jak dlou­ho vám jejich pří­pra­va při­bliž­ně zabe­re, což se u tako­vé osla­vy hodí. Taktéž nechy­bí i foto­gra­fie výsled­né­ho pokr­mu, kte­ré budou ladit vaše­mu oku a mož­ná vám při­tom začne kru­čet v bři­še. Protože ráda vařím, peču, a ješ­tě více ráda hos­tím dal­ší stráv­ní­ky. Tato kuchař­ka mně bude vel­kým pomoc­ní­kem při prá­ci v kuchy­ni.

Ukázka z kni­hy:

Pro mno­hé z nás ale osla­va neza­čí­ná pří­cho­dem hos­tů. Na začát­ku je plá­no­vá­ní spo­leč­né­ho ter­mí­nu, vytvá­ře­ní sezna­mu dár­ků, plá­no­vá­ní dár­ků, plá­no­vá­ní a pří­pra­va pohoš­tě­ní, zahr­nu­jí­cí sla­né chu­ťov­ky a rafi­no­va­né dezer­ty, abychom návště­vu nejen dob­ře nasy­ti­li, ale také troš­ku osl­ni­li. Snažíme se stih­nout vše nakou­pit, do toho být ino­va­tiv­ní a neotře­lí. Váháme, do čeho se pus­tit dřív, zda zůstat u kla­si­ky, nebo vyzkou­šet něco nové­ho.

Několik slov autor­ce:

Michaela Rau je oby­čej­ná hol­ka, máma, kama­rád­ka a sekre­tář­ka, kte­rá se od malič­ka plet­la babič­ce v kuchy­ni. Narodila se v čes­kém pohra­ni­čí, je typic­ká sova, ráda pono­cu­je, tan­cu­je a čte detek­tiv­ky. Kvůli ucho­vá­ní rodin­ných recep­tů, ale hlav­ně z lás­ky k jídlu, zalo­ži­la před lety web Dobrou chuť. Od roku 2006 se věnu­je zejmé­na peče­ní z drož­dí a kva­su, baví jí vymýš­let a obje­vo­vat nové recep­ty i chu­tě.

Autorka: Michaela Rau

Fotografie: Michaela Rau

Žánr: moder­ní kuchař­ka

Vydáno: Vydalo nakla­da­tel­ství CPress ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, Brno, 2024

Počet stran: 240

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-264-5170-9

Knihu může­te kou­pit zde:

Recept na osla­vu | Albatrosmedia.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,83765 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71583 KB. | 21.06.2024 - 19:58:04