Kritiky.cz > Recenze knih > Štěstí voní jako chleba

Štěstí voní jako chleba

335814738 761238855392993 2379902249369571 n
335814738 761238855392993 2379902249369571 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Romantická odde­chov­ka, kte­rá Vás lusk­nu­tím prs­tu pře­ne­se do poklid­né atmo­sfé­ry osa­mě­lé skot­ské ves­nič­ky, tak to je roz­hod­ně kni­ha „Štěstí voní jako chle­ba“ od spi­so­va­tel­ky Pauline Maiové, jež vyda­la GRADA pub­lishing, a.s.

Hlavní hrdin­kou je Mila, bez­na­děj­ná roman­tič­ka, kte­rá to nemá s lás­kou zrov­na dva­krát jed­no­du­ché. Zamilovala se totiž do pohled­né­ho mla­dí­ka Thea, kte­rý sice vypa­dá jako ide­ál­ní part­ner, ale bohu­žel tomu tak není. Má jed­nu obrov­skou chy­bu na krá­se: je ZASNOUBENÝ.

Ze své vlast­ní sobec­kos­ti a sebe­lás­ky navíc Milu při­ži­vu­je neu­stá­lou nadě­jí, že chce být jen s ní, že ji milu­je, ale ve sku­teč­nos­ti nechce na svém živo­tě nic měnit, natož se vzdát své sou­čas­né snou­ben­ky.

Ve stej­ném oka­mži­ku, kdy Mila řeší tra­ble s lás­kou, při­chá­zí o své zaměst­ná­ní. Hotel, kde pra­co­va­la, totiž uza­vře­li. Jako blesk z čis­té­ho nebe se však nabí­zí skvě­lá pří­le­ži­tost v podo­bě hlí­dá­ní domeč­ku v dale­kém Skotsku spo­lu s dvě­ma tlus­tý­mi kočka­mi... no řek­ně­te, kdo by neo­do­lal?

Mila si moc dob­ře uvě­do­mu­je, že je na čase udě­lat radi­kál­ní změ­nu ve svém živo­tě, a pokud mož­no se co nejdří­ve opros­tit od své „závis­los­ti“ na Theovi.

To, co by mi doma uteklo rych­le­ji, než bych sta­či­la lusk­nout prs­ty, se teď pře­de mnou roz­pro­stí­ra­lo jako malá věč­nost: dva měsí­ce v úpl­ně cizím pro­stře­dí, v cizím domě, v cizí ves­ni­ci. Při tom pomyš­le­ní se mi oka­mži­tě zno­vu sevřel žalu­dek. Zároveň se však vyno­ři­ly pochyb­nos­ti: Dokážu vůbec strá­vit celý ten čas bez přá­tel, kte­rým bych moh­la zavo­lat a pozvat je na kávu, a bez prá­ce... 

To však ješ­tě netu­ši­la, že se ocit­ne na nej­krás­něj­ším mís­tě na svě­tě, ve ves­ni­ci plné podiv­ných osob, co skrý­va­jí mno­há tajem­ství. „Vypadalo to, že všich­ni lidé ve ves­ni­ci mají svá malá i vel­ká tajem­ství, a já se chtě­la dozvě­dět více.“

A s motem na rtech: „Každý slu­neč­ní paprsek, jak­ko­li skrov­ný a krát­ko­do­bý, je tře­ba si užít, než při­jde dal­ší déšť“ se Mila vrh­la na začle­ňo­vá­ní se do „nepří­stup­né“ ves­nič­ky s nadě­jí, že si zde mož­ná najde i nové přá­te­lé ve svém věku. Cesta to bude však vel­mi nároč­ná, lec­kdy i úsměv­ná, ale voňa­vý chléb s křu­pa­vou kůr­kou obměk­čí i ta nej­za­tvr­ze­lej­ší srd­ce a mož­ná nalez­ne ces­tu k nové lás­ce....

Kniha Štěstí voní jako chle­ba se mi moc líbi­la a pře­čet­la jsem ji poma­lu na jeden zátah. I když to není zrov­na můj oblí­be­ný žánr, tuhle kni­hu jsem si skvě­le uži­la, a tak tro­chu jsem se u ní i roman­tic­ky zasni­la. 

Úžasné a poklid­né pro­stře­dí Skotska osa­mě­lé ves­nič­ky, do kte­ré autor­ka začle­ni­la úžas­nou myš­len­ku na směn­ný obchod, kte­rý tak skvě­le vystih­nul sta­ré dob­ré časy, kdy to ješ­tě ve ves­ni­cích sku­teč­ně žilo a lidé vědě­li, jaké jsou sku­teč­né život­ní hod­no­ty..... to všech­no na vás pro­mlou­va­lo z kaž­dé strán­ky této kni­hy, že poma­lu člo­věk zatou­žil být sou­čás­tí toho vše­ho.

Kromě nava­zo­vá­ní spo­le­čen­ských vzta­hů sto­jí­me i u zro­du počí­na­jí­cí nové lás­ky, kte­rá si nevě­dom­ky sta­ví pev­né zákla­dy, s nimiž otře­se neče­ka­ná návště­va Thea. 

Já osob­ně jsem nej­ví­ce obdi­vo­va­la hlav­ní hrdin­ku, kte­rá i když se zeza­čát­ku kni­hy upí­je­la hlav­ně ve své sebe­lí­tos­ti, se nako­nec doká­za­la posta­vit na vlast­ní nohy v úpl­ně cizí zemi, najít si nové přá­te­lé a svým způ­so­bem stme­lit celou ves­ni­ci, jež zpo­čát­ku se zdá­la tak nepří­stup­ná a plná „uzamče­ných“ tajem­stvích.

Chcete-li na vlast­ní kůži zažít, jak voní štěs­tí po chle­bu, urči­tě se začtě­te do strá­nek této kníž­ky, bude­te mile pře­kva­pe­ni, jak vás rych­le vtáh­ne do děje a pod­ma­ní si vás svým „roman­tic­kým“ pří­bě­hem.

PS: V závě­ru kni­hy se může­te těšit ze 3 úžas­ných recep­tů, kte­rý­mi může­te potě­šit své nej­bliž­ší. Jsou jimi „Skotské sezna­mo­va­cí muf­fi­ny Dundee“, „Jablečné mar­ci­pá­no­vé šne­ky - slad­ká pocta Applemoru“ a „Špaldový bram­bo­ro­vý chléb s drož­dím“.

ŠTĚSTÍ VONÍ JAKO CHLEBA

Napsala: Pauline Maiová

Přeložil: Rudolf Řežábek

Vydala GRADA Publishing, a.s.

První vydá­ní, Praha 2023

Počet stran: 390

ISBN: 978-80-271-3820-3


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • HRAD VE SKOTSKU12. března 2023 HRAD VE SKOTSKU Dopřát si příjemnou romantickou slaďárnu s neodolatelnými pokrmy a atmosférou blížících se Vánoc teď - na začátku jara? Proč by ne? Máte-li chuť se přenést v čase do příjemného […] Posted in Recenze knih
  • Štěstí voní jako chleba - báječný román plný voňavého chleba, lásky, ale i zklamání11. března 2023 Štěstí voní jako chleba - báječný román plný voňavého chleba, lásky, ale i zklamání Milujte vůni chleba a Skotsko?  Chcete zažít báječnou letní romanci uprostřed zimy? Tak právě vám je určena novinka s názvem Štěstí voní jako chleba, kterou vydala Grada Publishing pod […] Posted in Recenze knih
  • KOUZELNÁ PAŘÍŽ OBCHŮDEK S KNIHAMI2. října 2023 KOUZELNÁ PAŘÍŽ OBCHŮDEK S KNIHAMI Kouzelná Paříž obchůdek s knihami od Rebeccy Raisin by si určitě neměly nechat ujít všechny romantické duše s velkým srdcem knihomola, neboť se příběh točí nejen kolem knížek a jednoho […] Posted in Recenze knih
  • Jiné životy- román od autorky úspěšného titulu Červený adresář23. července 2023 Jiné životy- román od autorky úspěšného titulu Červený adresář Máte rádi romány Sofie Lunbergové? Chcete se podívat do Itálie? Hledáte zajímavé čtení pro vaše letní dny? Tak právě vám je určena kniha s názvem Jiné životy. Ráda bych se s vámi podělila […] Posted in Recenze knih
  • Upeč si svou lásku z kvásku15. května 2023 Upeč si svou lásku z kvásku Pečení vlastního chleba z kvásku se stalo v posledních letech docela oblíbené. Pokud vás láká si upéct svůj chleba, ale nevěříte si, nebo nevíte, kudy do toho, pak tato kniha je tu pro […] Posted in Recenze knih
  • Jak přijít ke štěstí11. května 2023 Jak přijít ke štěstí Rádi byste poznali recept na opravdové štěstí? Možná vám k němu dopomůže kniha s příznačným názvem "Jak přijít ke štěstí - použijte kouzlo štěstí ke zlepšení práce, lásky a života od […] Posted in Recenze knih
  • OSHO: ESENCE ŽIVOTA. CESTA ČLOVĚKA. Jak najít štěstí v běžném životě29. dubna 2023 OSHO: ESENCE ŽIVOTA. CESTA ČLOVĚKA. Jak najít štěstí v běžném životě Už jste zjistili, na čem v životě opravdu záleží a jak být ve svém životě konečně šťastní? Pokud nikoliv, a hledáte ten správný recept, tak byste zcela určitě měli vyzkoušet rady slavného […] Posted in Recenze knih
  • Vůbec o nic nejde28. března 2023 Vůbec o nic nejde Nenáročné čtení pro knihomoly, co nemají moc času a neopovrhnou kvalitně napsanými, krátkými povídkami, tak taková je zbrusu nová kniha Barbory Vajsejtlové "Vůbec o nic nejde", kterou […] Posted in Recenze knih
  • Víkend plný viny28. února 2023 Víkend plný viny Máte-li chuť na psychologický thriller, který vás chytí a nepustí, tak si určitě nenechte ujít knihu "Víkend plný viny" od autorky Sandie Jonesové, jež vydala GRADA Publishing, a.s. Čtení […] Posted in Recenze knih
  • Hrad ve Skotsku -kouzelná krajina, vůně vanilky a hřejivá objetí23. února 2023 Hrad ve Skotsku -kouzelná krajina, vůně vanilky a hřejivá objetí Máte rádi romány Julie Caplinové? Chcete zažít krásnou zimní romanci na chátrajícím hradě ve Skotsku? Pokud jste alespoň jednou odpověděli ano, tak právě vám je určena novinka této skvělé […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,29693 s | počet dotazů: 273 | paměť: 69567 KB. | 07.12.2023 - 07:47:30