Kritiky.cz > Recenze knih > Pohádková kuchařka, kouzelné vaření pro děti

Pohádková kuchařka, kouzelné vaření pro děti

pohad0
pohad0
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Také vám děti rádi pomá­ha­jí v kuchy­ni při vaře­ní? Tak proč si tohle spo­leč­né vaře­ní tak tro­chu neu­žít spo­lu s „Pohádkovou kuchař­kou“, a nepro­mě­nit si ho tak na kou­zel­né a hra­vé vaře­ní nejen pro děti, ale i s dět­mi. 

A až dova­ří­te něja­kou tu pochout­ku, může­te se pus­tit tře­ba do spo­leč­né­ho hra­ní pohád­ko­vé­ho pexe­sa, jež je sou­čás­tí této úžas­né a báječ­né kni­hy.

A na co všech­no se můžou vaše rato­les­ti na strán­kách „Pohádkové kuchař­ky“ těšit? Naleznou zde čty­ři­cet osm kou­zel­ných kuchař­ských rad a nápa­dů, dva­cet čty­ři úžas­ných pohád­ko­vých recep­tů, devět mlu­ví­cích zví­řá­tek, pět krás­ných prin­ce­zen, dva udat­né prin­ce a jed­no­ho mlu­ví­cí­ho draka; a samo­zřej­mě i spous­tu jiných pohád­ko­vých bytos­tí.

V kni­ze jsou jed­not­li­vé kou­zel­né recep­ty na zná­má i méně zná­má jíd­la pře­ve­de­ná do pohád­ko­vé podo­by pro­střed­nic­tvím jed­not­li­vých pohád­ko­vých bytos­tí z těch nej­krás­něj­ších a nej­zná­měj­ších pohá­dek.

Najdete tu nej­růz­něj­ší sla­né pokr­my v podo­bě např. chle­bíč­ků, jed­no­hu­bek či salá­tů, ale i slad­kos­ti, jako je cuk­ro­ví, pohá­ry, dor­tí­ky, kolá­če, a samo­zřej­mě k tomu vše­mu nesmí chy­bět ani osvě­žu­jí­cí nápo­je.

Pohádková kuchař­ka je roz­dě­le­na do 3 kapi­tol: Ze zám­ku a v pod­zám­čí,  Z cha­lou­pek a lesů, - Z říše zví­řá­tek a stra­ši­del; ve kte­rých je zahr­nu­to při­bliž­ně 24 recep­tů na sla­né i slad­ké dob­ro­ty s pohád­ko­vou téma­ti­kou, kde kaž­dý z recep­tů je ozna­čen sym­bo­lem pod­le stup­ně nároč­nos­ti na:

- jed­no­du­chý recept bez tepel­né úpra­vy

- střed­ně slo­ži­tý recept s jed­no­du­chou tepel­nou úpra­vou

- slo­ži­těj­ší recept vyža­du­jí­cí pečení/vaření, u kte­ré­ho je potře­ba požá­dat o pomoc dospě­lá­ka.

S kníž­kou si dali auto­ři vel­mi zále­žet a při­hlí­že­li k tomu, aby se nej­ví­ce líbi­la dět­ské­mu oku a záro­veň byla vel­mi pře­hled­ná a jed­no­du­chá k pocho­pe­ní. Každý z recep­tů je dopo­drob­na roz­pra­co­ván na celou dvou­strán­ku kni­hy.

Samotný recept je pojme­no­ván hez­ky pohád­ko­vě, a to tak, že hned z názvu pocho­pí­te, o jakou pohád­ko­vou bytost jde ane­bo k jaké kon­krét­ní pohád­ce se recept vzta­hu­je.

Navrchu pod jmé­nem recep­tu v rámeč­ku podob­né­mu hrn­ci jsou vypsá­ny všech­ny potřeb­né suro­vi­ny  k vytvo­ře­ní urči­té­ho pokr­mu nebo nápo­je. Nahoře vle­vo v růž­ku nesmí samo­zřej­mě chy­bět uve­de­ná obtíž­nost, pod­le kte­ré hned víte, zda se bude vařit, péct, či niko­liv.

Poté násle­du­je vel­mi pře­hled­ný a podrob­ný foto-návod včet­ně sro­zu­mi­tel­né­ho popi­su postu­pu pří­pra­vy. Foto návo­dy, popi­sy jsou tak sro­zu­mi­tel­né a jed­no­du­ché, že to děti oprav­du ve vět­ši­ně pří­pa­dů zvlád­nou samy. Samozřejmě nesmí chy­bět i cel­ko­vá foto­gra­fie hoto­vé­ho výtvo­ru pro před­sta­vu a pří­pad­nou inspi­ra­ci.

U kaž­dé­ho pohád­ko­vé­ho recep­tu nechy­bí u kres­le­né posta­vič­ky dopl­něn i něja­ký ten tip a návod, jak si samot­nou prá­ci uleh­čit, na co si pro změ­nu dát pozor nebo čeho se vyva­ro­vat.

A na jaké zají­ma­vé recep­ty se napří­klad může­te těšit? Například na  Ježibabiny magic­ké lek­tva­ry, Smradlavý dra­čí dech, Narozeninový dort pej­ska a kočič­ky, Čarovný hrneč­ku vař, Popelčiny kou­zel­né oříš­ky a mno­ho dal­ší­ho.

Pokud milu­je­te vaře­ní a tvo­ře­ní s dět­mi a hle­dá­te tu správ­nou inspi­ra­ci pro spo­leč­né vaře­ní, je tato pohád­ko­vá kuchař­ka děla­ná prá­vě pro vás. Nejen že se u vaře­ní uvol­ní­te ale spo­leč­ně si s ní uži­je­te i spous­tu zába­vy a legra­ce a kdo ví? Třeba si děti zapa­ma­tu­jí někte­ré z jed­no­du­chých recep­tů, jež pak budou sami i bez pomo­ci kni­hy při­pra­vo­vat.

Moje malé hol­ky v této kni­ze lis­tu­jí prak­tic­ky kaž­dič­ký den s hláš­kou: „Áááá, copak si dnes uva­ří­me dob­ré­ho?“ ….

Pohádková kuchař­ka

Kouzelné vaře­ní pro děti

Autoři: Pavla Šmikmátorová, Michala Šmikmátorová, Libor Drobný

Ilustrace: Libor Drobný

Vydalo nakla­da­tel­ství CPress v Brně roku 2019 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní

Počet stran: 59

ISBN 978-80-264-2395-9


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA18. března 2024 PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA S touto knihou "PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA" od Jaromíra Čtrnáctého dostanou všichni, ať už malí nebo velcí, ale hlavně zvídaví čtenáři příležitost hlouběji a obšírněji se seznámit se samotným  […] Posted in Recenze knih
  • My Little Pony: Sbírka pohádek2. února 2022 My Little Pony: Sbírka pohádek Také vaše děti milují příběhy létajících a všudypřítomných roztomilých hrdinů v podobě "My Little Pony"? Tak to by vám zcela určitě neměla v knihovničce chybět tato úžasná kniha pod […] Posted in Recenze knih
  • O Rozárce Čarodějné a zlobivém Pepíkovi12. srpna 2021 O Rozárce Čarodějné a zlobivém Pepíkovi Malí čtenáři zajisté uvítají kouzelný pohádkový příběh o malé čarodějnici jménem Rozárka, a to v knize Petry Martiškové "O Rozárce Čarodějné a zlobivém Pepíkovi". Kniha vypráví o malé […] Posted in Recenze knih
  • Léčivé pohádky pro dětskou duši9. února 2020 Léčivé pohádky pro dětskou duši Knížka "Léčivé pohádky pro dětskou duši" od Romany Suché potěší nejen děti všech věkových kategorií, ale i jejich rodiče. Jak už samotný název knihy napovídá, nejedná se jen tak o obyčejné […] Posted in Recenze knih
  • Roztomilá Gerda vás provede příběhem moře a nezkrotné odvahy12. ledna 2020 Roztomilá Gerda vás provede příběhem moře a nezkrotné odvahy Opět se můžeme těšit na další nové dobrodružství, v řadě již druhé, o roztomilé malé velrybě jménem Gerda, která spolu se svým nedávno nalezeným bratrem Larsem vyplouvá na moře, aby našla […] Posted in Recenze knih
  • Luna 2 - Pomsta temných elfů - najde Luna protijed nebo to nevyjde?16. prosince 2019 Luna 2 - Pomsta temných elfů - najde Luna protijed nebo to nevyjde? Luna je úplně normální dívka, i když s trochu zvláštním jménem a vzezřením. To proto, že je mladá elfka. Zrovna se zářivě usmívala, když se k ní přiblížil Elbion, který se k ní přiblížil […] Posted in Recenze knih
  • JÓGÁTKY. CESTA NA HORU SRDCE.27. července 2019 JÓGÁTKY. CESTA NA HORU SRDCE. V dnešním hektickém světě plného stresu se naše děti snaží co nejlépe zorientovat, usilují o špetku pochopení a chtějí být svým okolím za každou cenu přijati, a proto se až nezdravě […] Posted in Recenze knih
  • Bylinkové pohádky23. července 2019 Bylinkové pohádky Knihu "Bylinkové pohádky" uvítají všichni rodiče a děti, jež mají na své zahrádce bylinky a využívají je ve svém každodenním životě, a rádi se o nich něco i dozvědí. Bylinkové pohádky […] Posted in Recenze knih
  • Tlapková patrola. 5minutové pohádky20. ledna 2019 Tlapková patrola. 5minutové pohádky Oblíbení hrdinové televizního seriálu, tj. neohrožená štěňata Tlapkové patroly ve složení: Marshall, Rocky, Rubble, Ryder, Sky, Chase a Zuma, s kterými zažijete opět naprosto úžasná […] Posted in Recenze knih
  • Zdravé a hravé svačinky BENTO. Každodenní recepty na nápadité jídlo.14. ledna 2019 Zdravé a hravé svačinky BENTO. Každodenní recepty na nápadité jídlo. Tato kniha vás dokonale seznámí s velmi oblíbenou a vynikající, zdravou variantou jídla, připravovaného do krabičky, a to nejen v Japonsku, ale i jinde ve světě, je takzvané „bento“. Jedná […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58567 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71614 KB. | 25.06.2024 - 19:55:18