Kritiky.cz > Recenze knih > HRAD VE SKOTSKU

HRAD VE SKOTSKU

332181610 181075754680862 7826415582959229957 n
332181610 181075754680862 7826415582959229957 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dopřát si pří­jem­nou roman­tic­kou sla­ďár­nu s neo­do­la­tel­ný­mi pokr­my a atmo­sfé­rou blí­ží­cích se Vánoc teď - na začát­ku jara? Proč by ne? Máte-li chuť se pře­nést v čase do pří­jem­né­ho před­vá­noč­ní­ho sho­nu a tou­žeb­né­ho oče­ká­vá­ní, je kni­ha Hrad ve Skotsku od autor­ky Julie Caplinová, pro vás to pra­vé oře­cho­vé.

Hlavní hrdin­kou celé­ho pří­bě­hu je Izzy McBrideová, kte­ré do klí­na spad­ne nevšed­ní dědic­tví od pra­strý­ce Billa, a to sku­teč­ný hrad ve Skotsku, i když tak malin­ko již „chát­ra­jí­cí“. Ambiciózní dív­ka má s hra­dem vel­ké plá­ny, ale sko­ro žád­nou hoto­vost, aby z něj udě­la­la vysně­ný pohád­ko­vý hotel, kde se bude o své hos­ty „s lás­kou“ sta­rat a roz­maz­lo­vat svo­jí „krá­lov­sky dobrou“ kuchy­ní.

Věděla, že vaře­ní jde mno­hem lépe, když si na něj udě­lá čas, a že pokud se spě­chá, věci se vět­ši­nou poka­zí. Věděla, že při dlou­hém a poma­lém, sma­že­ní cibu­le zezlát­ne a jíd­lo pový­ší. Pokud na mír­ném ohni osmah­ne koře­ní, dodá pokr­mu hloub­ku. A když poma­lu a jem­ně vmí­chá sme­ta­nu, při­dá výsled­ku na boha­tosti. Uvědomovala si, že na pro­ce­su pří­pra­vy jíd­la je něco konej­ši­vé­ho a uklid­ňu­jí­cí­ho. Všechno je lep­ší, pokud se to dělá se vší pozor­nos­tí. Milovala, když se moh­la pono­řit do ritu­á­lu a nemu­se­la mys­let na nic jiné­ho. Byl to její čas!

První pla­tí­cí hos­ty, jejichž pení­ze pomů­žou zapla­tit reno­va­ci a úpra­vy hra­du, sehna­la její vel­mi živel­ná mat­ka Xanthe a zdá se, že vše musí být pod­le ní. její typic­ké hes­lo bylo: Kde je vůle, tam je i ces­ta. A tak není divu, že počet oby­va­tel hra­du neče­ka­ně ros­te, ale nejsou to nejen hos­té, ale i lidé, kte­ří rádi při­da­jí ruku k dílu, aby stře­chou neza­té­ka­lo a hotel byl pro všech­ny hos­ty krás­ně vánoč­ně načan­čán.

Na Skotskou vyso­či­nu se poma­lu sná­še­jí prv­ní sně­ho­vé vloč­ky a před­vá­noč­ní závod s časem začí­ná a Izzy tou­ží, aby vše bylo na vánoč­ní svát­ky doko­na­lé. Podaří se jí, spo­lu s její­mi pomoc­ní­ky, během pár týd­nů před Vánoci pro­mě­nit chát­ra­jí­cí hrad v kou­zel­ný až poma­lu pohád­ko­vý hotel?

A může si mezi těmi pří­pra­va­mi dovo­lit i čas na lás­ku a milost­né poblouz­ně­ní? Jaké by to bylo, mít tako­vé bez­vý­hrad­né pro­po­je­ní s jiným člo­vě­kem? Mít něko­ho, komu na vás tolik zále­ží. Byla to sla­bost chtít, aby se o vás někdo občas sta­ral?

A Izzy chtě­la jen dvě věci, a to sta­rat se o lidi a o to, aby se na hra­dě cíti­li vítá­ni, dopřát jim odpo­či­nek od jejich sku­teč­ných živo­tů. Čas na načer­pá­ní sil a use­brá­ní. A dru­hou věcí bylo najít oprav­do­vou lás­ku, toho pana pra­vé­ho, jež by jí byl sku­teč­ným pří­te­lem. něko­ho, kdo na ni bude mys­let, zále­žet jí na ní a bude jí nezišt­ně pomá­hat, pro­to­že bude vidět, že tu pomoc potře­bu­je.

Podaří se Izzy spl­nit si své život­ní sny a koneč­ně najde bez­peč­ný pří­stav navzdo­ry všem bou­řím? Nezbývá tedy už, než se poho­dl­ně usa­dit a začít číst....

Hrad ve Skotsku, i když moc nejsem na ty roman­tic­ké pří­běhy a radě­ji dávám před­nost thrille­rům, mě vel­mi mile pře­kva­pil a doslo­va mě uchvá­til. Bohužel ved­lej­ším účin­kem mého čte­ní bylo roz­d­mý­chá­ní váš­ně pro vaře­ní a peče­ní, tak­že jsem se nevyh­la ani malin­ka­té­mu pří­byt­ku na váze....

Ovšem není čemu se divit, když je autor­ka mis­trem v bar­vi­tém a živém líče­ní a popi­su nejen pří­pra­vy jed­not­li­vých jídel, ale i to jak krás­ně voní, vypa­da­jí a roz­plý­va­jí se na jazy­ku.... hold, kdo by odo­lal.... A kdo ví, mož­ná i vyzkou­šel doma u své­ho spo­rá­ku jed­not­li­vě zmi­ňo­va­né kuli­nář­ské spe­ci­a­li­ty.....

Tato kni­ha se mi nej­ví­ce líbi­la hlav­ně pro před­vá­noč­ní atmo­sfé­ru, kdy ve vzdu­chu visí jaká­si nadě­je a  oče­ká­vá­ní, tou­ha být se svý­mi nej­bliž­ší­mi a uží­vat si spo­leč­né svá­teč­ní chví­le, kdy si může­te dopřát šálek hor­ké­ho čaje u roz­pá­le­né­ho krbu a při­ku­so­vat vanil­ko­vé rohlíč­ky.... obklo­pe­ní las­ka­vý­mi lid­mi, s nimiž nás nemu­sí spo­jo­vat jen rodin­né pou­to, ale i hlu­bo­ké přá­tel­ství a souná­le­ži­tost či spo­leč­né plá­ny. 

Je to pří­běh plný lidí se srd­cem na pra­vém mís­tě, díky nichž na vás ze strá­nek sálá pří­jem­né hře­ji­vé tep­lo, lás­ka, něha, přá­tel­ství, tou­ha. A vy si ve skry­tu duše pře­je­te být s nimi na tom kou­zel­ném mís­tě, na hra­dě ve Skotsku.

Hrad ve Skotsku je pří­jem­ná odde­chov­ka, jež nala­dí vaše vnitř­ní smys­ly, nechá vás zasnít se a pro­žít svůj „vánoč­ní sen“. Je to kni­ha, kte­rá zaru­če­ně chy­tí a nepus­tí.

 

HRAD VE SKOTSKU

Napsala: Julie Caplinová

Přeložila: Petra Královcová

Vydala GRADA Publishing, a.s.

Rok 2023

Počet stran?: 314

ISBN: 978-80-271-3804-3


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,65773 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71987 KB. | 23.07.2024 - 10:34:42