Kritiky.cz > Recenze knih > HRAD VE SKOTSKU

HRAD VE SKOTSKU

332181610 181075754680862 7826415582959229957 n
332181610 181075754680862 7826415582959229957 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dopřát si pří­jem­nou roman­tic­kou sla­ďár­nu s neo­do­la­tel­ný­mi pokr­my a atmo­sfé­rou blí­ží­cích se Vánoc teď - na začát­ku jara? Proč by ne? Máte-li chuť se pře­nést v čase do pří­jem­né­ho před­vá­noč­ní­ho sho­nu a tou­žeb­né­ho oče­ká­vá­ní, je kni­ha Hrad ve Skotsku od autor­ky Julie Caplinová, pro vás to pra­vé oře­cho­vé.

Hlavní hrdin­kou celé­ho pří­bě­hu je Izzy McBrideová, kte­ré do klí­na spad­ne nevšed­ní dědic­tví od pra­strý­ce Billa, a to sku­teč­ný hrad ve Skotsku, i když tak malin­ko již „chát­ra­jí­cí“. Ambiciózní dív­ka má s hra­dem vel­ké plá­ny, ale sko­ro žád­nou hoto­vost, aby z něj udě­la­la vysně­ný pohád­ko­vý hotel, kde se bude o své hos­ty „s lás­kou“ sta­rat a roz­maz­lo­vat svo­jí „krá­lov­sky dobrou“ kuchy­ní.

Věděla, že vaře­ní jde mno­hem lépe, když si na něj udě­lá čas, a že pokud se spě­chá, věci se vět­ši­nou poka­zí. Věděla, že při dlou­hém a poma­lém, sma­že­ní cibu­le zezlát­ne a jíd­lo pový­ší. Pokud na mír­ném ohni osmah­ne koře­ní, dodá pokr­mu hloub­ku. A když poma­lu a jem­ně vmí­chá sme­ta­nu, při­dá výsled­ku na boha­tosti. Uvědomovala si, že na pro­ce­su pří­pra­vy jíd­la je něco konej­ši­vé­ho a uklid­ňu­jí­cí­ho. Všechno je lep­ší, pokud se to dělá se vší pozor­nos­tí. Milovala, když se moh­la pono­řit do ritu­á­lu a nemu­se­la mys­let na nic jiné­ho. Byl to její čas!

První pla­tí­cí hos­ty, jejichž pení­ze pomů­žou zapla­tit reno­va­ci a úpra­vy hra­du, sehna­la její vel­mi živel­ná mat­ka Xanthe a zdá se, že vše musí být pod­le ní. její typic­ké hes­lo bylo: Kde je vůle, tam je i ces­ta. A tak není divu, že počet oby­va­tel hra­du neče­ka­ně ros­te, ale nejsou to nejen hos­té, ale i lidé, kte­ří rádi při­da­jí ruku k dílu, aby stře­chou neza­té­ka­lo a hotel byl pro všech­ny hos­ty krás­ně vánoč­ně načan­čán.

Na Skotskou vyso­či­nu se poma­lu sná­še­jí prv­ní sně­ho­vé vloč­ky a před­vá­noč­ní závod s časem začí­ná a Izzy tou­ží, aby vše bylo na vánoč­ní svát­ky doko­na­lé. Podaří se jí, spo­lu s její­mi pomoc­ní­ky, během pár týd­nů před Vánoci pro­mě­nit chát­ra­jí­cí hrad v kou­zel­ný až poma­lu pohád­ko­vý hotel?

A může si mezi těmi pří­pra­va­mi dovo­lit i čas na lás­ku a milost­né poblouz­ně­ní? Jaké by to bylo, mít tako­vé bez­vý­hrad­né pro­po­je­ní s jiným člo­vě­kem? Mít něko­ho, komu na vás tolik zále­ží. Byla to sla­bost chtít, aby se o vás někdo občas sta­ral?

A Izzy chtě­la jen dvě věci, a to sta­rat se o lidi a o to, aby se na hra­dě cíti­li vítá­ni, dopřát jim odpo­či­nek od jejich sku­teč­ných živo­tů. Čas na načer­pá­ní sil a use­brá­ní. A dru­hou věcí bylo najít oprav­do­vou lás­ku, toho pana pra­vé­ho, jež by jí byl sku­teč­ným pří­te­lem. něko­ho, kdo na ni bude mys­let, zále­žet jí na ní a bude jí nezišt­ně pomá­hat, pro­to­že bude vidět, že tu pomoc potře­bu­je.

Podaří se Izzy spl­nit si své život­ní sny a koneč­ně najde bez­peč­ný pří­stav navzdo­ry všem bou­řím? Nezbývá tedy už, než se poho­dl­ně usa­dit a začít číst....

Hrad ve Skotsku, i když moc nejsem na ty roman­tic­ké pří­běhy a radě­ji dávám před­nost thrille­rům, mě vel­mi mile pře­kva­pil a doslo­va mě uchvá­til. Bohužel ved­lej­ším účin­kem mého čte­ní bylo roz­d­mý­chá­ní váš­ně pro vaře­ní a peče­ní, tak­že jsem se nevyh­la ani malin­ka­té­mu pří­byt­ku na váze....

Ovšem není čemu se divit, když je autor­ka mis­trem v bar­vi­tém a živém líče­ní a popi­su nejen pří­pra­vy jed­not­li­vých jídel, ale i to jak krás­ně voní, vypa­da­jí a roz­plý­va­jí se na jazy­ku.... hold, kdo by odo­lal.... A kdo ví, mož­ná i vyzkou­šel doma u své­ho spo­rá­ku jed­not­li­vě zmi­ňo­va­né kuli­nář­ské spe­ci­a­li­ty.....

Tato kni­ha se mi nej­ví­ce líbi­la hlav­ně pro před­vá­noč­ní atmo­sfé­ru, kdy ve vzdu­chu visí jaká­si nadě­je a  oče­ká­vá­ní, tou­ha být se svý­mi nej­bliž­ší­mi a uží­vat si spo­leč­né svá­teč­ní chví­le, kdy si může­te dopřát šálek hor­ké­ho čaje u roz­pá­le­né­ho krbu a při­ku­so­vat vanil­ko­vé rohlíč­ky.... obklo­pe­ní las­ka­vý­mi lid­mi, s nimiž nás nemu­sí spo­jo­vat jen rodin­né pou­to, ale i hlu­bo­ké přá­tel­ství a souná­le­ži­tost či spo­leč­né plá­ny. 

Je to pří­běh plný lidí se srd­cem na pra­vém mís­tě, díky nichž na vás ze strá­nek sálá pří­jem­né hře­ji­vé tep­lo, lás­ka, něha, přá­tel­ství, tou­ha. A vy si ve skry­tu duše pře­je­te být s nimi na tom kou­zel­ném mís­tě, na hra­dě ve Skotsku.

Hrad ve Skotsku je pří­jem­ná odde­chov­ka, jež nala­dí vaše vnitř­ní smys­ly, nechá vás zasnít se a pro­žít svůj „vánoč­ní sen“. Je to kni­ha, kte­rá zaru­če­ně chy­tí a nepus­tí.

 

HRAD VE SKOTSKU

Napsala: Julie Caplinová

Přeložila: Petra Královcová

Vydala GRADA Publishing, a.s.

Rok 2023

Počet stran?: 314

ISBN: 978-80-271-3804-3


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Vánoce na skotském hradě-příjemná vánoční romance plná obětavosti a lásky10. ledna 2024 Vánoce na skotském hradě-příjemná vánoční romance plná obětavosti a lásky Máte rádi romány se zajímavým příběhem? Chcete zažít krásnou zimní romanci na hradě ve Skotsku? Pokud jste alespoň jednou odpověděli ano, tak právě vám je určena novinka Donny […] Posted in Recenze knih
  • Štěstí voní jako chleba15. března 2023 Štěstí voní jako chleba Romantická oddechovka, která Vás lusknutím prstu přenese do poklidné atmosféry osamělé skotské vesničky, tak to je rozhodně kniha "Štěstí voní jako chleba" od spisovatelky Pauline Maiové, […] Posted in Recenze knih
  • scale (1)9. března 2024 Poslední opravna hudebních nástrojů Ve filmovém světě mám kromě jiného ráda i dokumentární snímky, jež mapují historické události, výzmané osobnosti, vynálezy anebo kuriozity, jež stojí za to, aby se dostali do podvědomí […] Posted in Filmové recenze
  • Vůbec o nic nejde28. března 2023 Vůbec o nic nejde Nenáročné čtení pro knihomoly, co nemají moc času a neopovrhnou kvalitně napsanými, krátkými povídkami, tak taková je zbrusu nová kniha Barbory Vajsejtlové "Vůbec o nic nejde", kterou […] Posted in Recenze knih
  • Tanec za odpuštění6. března 2023 Tanec za odpuštění Čas od času není vůbec na škodu si přečíst nějakou tu oddechovku v podobě romantického čtení s dobrý koncem, jako je tomu například i u knihy "TANEC ZA ODPUŠTĚNÍ" od autorky M.K.Hardy, jež […] Posted in Recenze knih
  • Hrad ve Skotsku -kouzelná krajina, vůně vanilky a hřejivá objetí23. února 2023 Hrad ve Skotsku -kouzelná krajina, vůně vanilky a hřejivá objetí Máte rádi romány Julie Caplinové? Chcete zažít krásnou zimní romanci na chátrajícím hradě ve Skotsku? Pokud jste alespoň jednou odpověděli ano, tak právě vám je určena novinka této skvělé […] Posted in Recenze knih
  • Co děláte se svým životem?6. června 2021 Co děláte se svým životem? Džiddú Krišnamúrti se o svém díle vyjádřil: "(Můj přístup) nežádá ani nevnucuje žádnou víru, neusiluje o žádné následovníky, netvoří kulty, o ničem nepřesvědčuje, a jedině díky tomu se […] Posted in Recenze knih
  • Italská dcera-odváží se následovat své srdce?24. února 2024 Italská dcera-odváží se následovat své srdce? Ráda bych se s vámi podělila o čtenářský zážitek z knihy Italská dcera, kterou vydala Euromedia Group, Ikar v roce 2023. Zážitek z knihy je opravdu úžasný. Pohodlně se posaďte a pusťte se […] Posted in Recenze knih
  • Osamělý vévoda-historická romance pro všechny romantické duše27. ledna 2024 Osamělý vévoda-historická romance pro všechny romantické duše Máte rádi historické romance? Chcete si přečíst krásný příběh s názvem Osamělý vévoda, jehož autorkou je Christi Caldwellová? Kniha je pro všechny milovníky Jane Austenové, vánočních […] Posted in Recenze knih
  • Nová naděje21. ledna 2024 Nová naděje S knihou "Nová naděje", jež je volným pokračováním knihy "Nové nebe", máme možnost sledovat další osudy oblíbených hrdinů, a to devět let po hrůzostrašném válečném běsnění. Samotný děj […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54264 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72142 KB. | 18.04.2024 - 19:14:59