Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Můj otec Antonín Kratochvíl

Můj otec Antonín Kratochvíl

AKratochvil
AKratochvil
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kdo by nechtěl pro­žít život plný ces­to­vá­ní do zají­ma­vých zemí a kra­jů, setká­vat se se zná­mý­mi či nezná­mý­mi lid­mi, tou­lat se růz­nou kra­ji­nou? Prostě hlav­ně žád­ná nuda, ale život pořád­ně napě­cho­va­ný udá­lost­mi 20. sto­le­tí v růz­ných kou­tech svě­ta. Takový nebo ale­spoň hod­ně podob­ný život s ces­to­vá­ním pro­žil čes­ký foto­graf Antonín Kratochvíl, o němž nato­či­la reži­sér­ka doku­men­tár­ní sní­mek Můj otec Antonín Kratochvíl.

A proč má film název Můj otec Antonín Kratochvíl? Vysvětlení je násle­du­jí­cí: Antonín Kratochvíl se popr­vé se svým nej­star­ším synem Michaelem Kratochvílem setkal až osm­nác­ti letech, pro­to­že v době jeho naro­ze­ní ute­kl do Rakouska a poté se nemohl vrá­tit zpát­ky. Zajímavé na této situ­a­ci je fakt, že Antonína k emi­gra­ci vyzval jeho otec, kte­rý tak sice při­šel o syna, ale náhra­dou dostal vnu­ka. Toto odlou­če­ní mělo samo­zřej­mě vliv na život otce i na život syna. Jejich prv­ní setká­ní se pak ode­hrá­lo po více než osm­nác­ti letech, což je dosta­teč­nou dobou, aby se mla­dý muž změ­nil v dospě­lé­ho a zod­po­věd­né­ho muže a z malé­ho dítě­te vyros­tl mla­dý muž. Jejich živo­ty tak byly vzá­jem­ně pře­ru­še­ny, aby se sko­ro po dva­ce­ti letech setka­li, a zača­li spo­lu koneč­ně vytvá­řet vztah otec – syn, zku­še­ný foto­graf – začí­na­jí­cí foto­graf. Toto vše zau­ja­lo pro­du­cen­ta fil­mu Martina Hůlovce  z Punk Filmu a Věru Krincvajovou, kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ku z České tele­vi­ze, aby oslo­vi­li reži­sér­ku Andreu Sedláčkovou k nato­če­ní fil­mu. Ta má zku­še­nos­ti z natá­če­ní doku­men­tu Život pod­le Václava Havla, a pro­to se této výzvy zhos­ti­la. Pustila se tak do natá­če­ní sním­ku o člo­vě­ku, kte­rý pro­žil pomy­sl­nou ces­tu časem po dra­ma­tic­kých his­to­ric­kých momen­tech 20. sto­le­tí po sou­čas­nost, a záro­veň ve fil­mu zachy­cu­je setká­ní a sbli­žo­vá­ní otce se synem.

Hlavními posta­va­mi fil­mu jsou Antonín a Michael Kratochvílovi, kte­ré tvo­ří ústřed­ní dvo­ji­ci. Tu pak dopl­ňu­jí ostat­ní účast­ní­ci doku­men­tu, mla­dá rodi­na Michaela Kratochvíla a nová rodi­na Antonína Kratochvíla. Oba foto­gra­fo­vé dáva­jí vel­mi spo­ře naje­vo své poci­ty, ty radě­ji sdí­le­jí přes své foto­gra­fie. Antonín nejde dale­ko ani pro ost­ré či hrubé slo­vo, kte­ré je ale vždy vhod­ně vlo­že­no do kon­tex­tu a dané situ­a­ce.

Natáčení pro­bí­ha­lo jak v Čechách, tak i v zahra­ni­čí. Na začát­ku se divák spo­leč­ně s Antonínem Kratochvílem podí­vá do Lovosic a do Prahy, aby se pak vzduš­nou čarou pře­ne­sl do Černobylu. Na ten mají oba hlav­ní pro­ta­go­nis­té osob­ní vzpo­mín­ky, pro­to­že jejich prv­ní spo­leč­né foto­gra­fo­vá­ní bylo prá­vě na tom­to mís­tě. To se sice nezmě­ni­lo, ale foto­gra­fo­vé už mají boha­té pro­fes­ní zku­še­nos­ti a také jejich život je obo­ha­til. Zahraniční puto­vá­ní pak zakon­čí výlet do New Yorku, ve kte­rém Antonín Kratochvíl vel­mi rád fotil a má v něm mno­ho přá­tel.

Na fil­mu se mi líbi­lo to, jak reži­sér­ka při­stou­pi­la ke zpra­co­vá­ní scé­ná­ře i jak film nato­či­li kame­ra­ma­ni Jan Baset Střítežský a David Cysař. Oba hlav­ní pro­ta­go­nis­té se před­sta­vu­jí nejen ve své pro­fe­si, ale uka­zu­jí také své lid­ské strán­ky. Film by mohl zaujmout divá­ky, kte­ří chtě­jí vidět zají­ma­vý a nevšed­ní život výraz­ných osob­nos­tí.


Foto: Punk Film


Podívejte se na hodnocení Můj otec Antonín Kratochvíl na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • #1836: DC komiksový komplet 47: Plastic Man - Na útěku - 80 %29. října 2018 #1836: DC komiksový komplet 47: Plastic Man - Na útěku - 80 % DC komiksový komplet 47: Plastic Man - Na útěku (Plastic Man: On the Lam)Vydalo Eaglemoss Collections v pevné vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako čísla 1 až 6 série "Plastic Man" a jako […] Posted in Recenze knih
  • Gnome Alone (2015)16. března 2018 Gnome Alone (2015) Není to sice Kevin Costner, ale jako osobní strážce by se jistě osvědčil… Studentka Zoe mezi svými vrstevníky zrovna moc nevyniká, často se stává terčem jejich posměšků […] Posted in Horory
  • Švindlíři13. prosince 2004 Švindlíři Nicholas Cage coby neurotický švindlíř Roy okrádá různými (skutečně) zajímavými způsoby (pravděpodobně) slušné a poctivé lidi. Jeho život se ale změní od chvíle, kdy se dozvídá, že má […] Posted in Filmové recenze
  • Jupiter vychází | Jupiter Ascending [55%]3. února 2015 Jupiter vychází | Jupiter Ascending [55%] Sourozenci Wachovští stále mají v Hollywoodu jméno. I přes několik finančních fiasek v posledních letech, aura kterou nasbírali díky Matrixu a jeho pokračováním se prostě jen tak těžko […] Posted in Filmové recenze
  • Jack Frost (1997)1. ledna 2013 Jack Frost (1997) Tahle to dopadá, když se nebezpečný vrah promění v pěkně nasraného sněhuláka, toužícího po pomstě. Dlouho dobu byla policie bezradná a nebezpečný zabiják Jack Frost v […] Posted in Horory
  • Václav - Jiří Vejdělek nenatočil jenom Účastníky zájezdu11. dubna 2021 Václav - Jiří Vejdělek nenatočil jenom Účastníky zájezdu Film vycházející ze skutečného případu prezidentské milosti, který měl být původně pouze pilotním dílem pro sérii příběhů, jež spojuje právě amnestie. Protože se však téma notně rozrostlo […] Posted in Retro filmové recenze
  • Sněhová víla - vánoční pohádka15. listopadu 2022 Sněhová víla - vánoční pohádka Hledáte krásný vánoční příběh pro své děti či vnoučata? Milujete pohádky Daniely Krolupperové? Tak jste na správné adrese. Knihu s názvem Sněhová víla vydal Portál v Praze roku […] Posted in Recenze knih
  • Lujza Garajová Schrameková27. srpna 2018 Lujza Garajová Schrameková 35 let pochází z divadelní rodiny, studovala hereckou konzervatoř a na VŠ sociální práci herečka a moderátorka, je vdaná a má dvě děti – Grétu a Viktora během mateřské […] Posted in Profily osob
  • Pánevní dno a léčba pohybem, pomoc při inkontinenci29. dubna 2023 Pánevní dno a léčba pohybem, pomoc při inkontinenci Inkontinence je velmi častým a život omezujícím problémem, o němž se začíná více hovořit až v posledních letech. MUDr. Lukáš Horčička, předseda Urogynekologické společnosti ČR, v Předmluvě […] Posted in Recenze knih
  • Pulp Fiction: Historky z podsvětí - nejslavější film Quentina Tarantina28. března 2019 Pulp Fiction: Historky z podsvětí - nejslavější film Quentina Tarantina V roce 1994 se svět filmových fanoušků nenávratně změnil - po Gauneřích, kteří už cosi dávali tušit, na kina opět zaůtočil "šílený maniak z videopůjčovny" a pohled na to, co nazýváme […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41665 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72047 KB. | 23.04.2024 - 19:59:02