Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Capone - poslední léta slavného mafiána

Capone - poslední léta slavného mafiána

Capone
Capone
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dříve jeden z nej­o­bá­va­něj­ších mafi­á­nů v Chicagu Al Capone (Tom Hardy) je poslán do věze­ní za daňo­vé úni­ky. Ve věku 40 let, po téměř dese­ti letech věz­ně­ní je pro­puš­těn poté co už není pova­žo­ván za hroz­bu a jeho mysl trpí demen­cí na násled­ky pro­dě­la­né syfi­li­dy. Nyní žije Capone v důcho­du se svou rodi­nou na ost­ro­vě Palm Island na Floridě a je pořád pod fede­rál­ním dohle­dem, pro­to­že si oni mys­lí, že své šílen­ství jen před­stí­rá. Kvůli svým dlu­hům musí Capone pro­dat mno­ho věcí, násled­ně začí­ná mít halu­ci­na­ce a ztrá­cí nad sebou kon­t­ro­lu. Uvědomí si, že někde scho­val 10 mili­o­nů dola­rů, nedo­ká­že si ale vzpo­me­nout kam......

V roce 2012 dal debu­tant Josh Trank svě­tu Kroniku. Slušná sci-fi found foo­tage sice neby­la tou pra­vou do čer­né­ho, sta­či­lo to ale na to aby se mohl Trank cho­pit nové­ho zpra­co­vá­ní Fantastické čtyř­ky a aby se dokon­ce mohl cho­pit spin-offu Bobby Fetta ze svě­ta Star Wars. Pořád si sto­jím za tím, že Fantastická čtyř­ka z roku 2015 nebyl tako­vý prů­ser jak se říká, pořád na něm je vidět fakt, že měl ten film fun­go­vat úpl­ně jinak a prav­dě­po­dob­ně je v tomhle pří­pa­dě na vině oprav­du stu­dio. Kariéru to ale zřej­mě zabi­lo pou­ze Trankovi, kte­ré­mu po tomhle finanč­ním pro­pa­dá­ku u Star Wars zavře­li vrát­ka. Josh Trank se tak prav­dě­po­dob­ně k mega dra­hé­mu sci-fi jen tak nepo­dí­vá a uvě­do­mil si to i on, zvláš­tě když se pro­slý­cha­lo, že se na pla­ce cho­val jako agre­sor a jeho psi dokon­ce zni­či­li něja­ké to vyba­ve­ní. Trank ale pře­ce jen dostal šan­ci jin­de a to u nezá­vis­lé­ho dis­tri­bu­to­ra Vertical Entertainment. Trank napsal scé­nář k bio­gra­fii Al Caponeho a kro­mě toho jeho bio­gra­fii nako­nec napsal i zre­ží­ro­val. Do hlav­ní role byl poté obsa­zen feno­me­nál­ní Tom Hardy a lidé tak zača­li dou­fat, že co se týče kva­lit bude mít Capone blíž pře­ce jen ke Kronice než Fantastické čtyř­ce. No a ve výsled­ku je z toho bohu­žel dost mož­ná nej­hor­ší film z Trankovy dosa­vad­ní troj­ce režij­ních pro­jek­tů.

To neza­mr­zí ani tak kvů­li Trankovi jako spíš kvů­li Hardymu. Ten je sice pořád super a jeden z nej­lep­ších her­ců sou­čas­né­ho Hollywoodu, má ale smůlu, že Trank neví jak přes­ně posta­vu Caponeho vézt. Hardyho Capone vět­ši­nu času půso­bí jako nemys­lí­cí zom­bie, což se dá na jed­nu stra­nu pocho­pit když je v tom nej­hor­ším mož­ném psy­chic­kém sta­vu, na dru­hou stra­nu se ale Hardy zde mohl jako člo­věk trpí­cí demen­cí sku­teč­ně před­vést a nejen díky prav­dě­po­dob­ně nasta­ve­né sla­bé Oscarové sezó­ně způ­so­be­né COVID-19 bojo­vat o Oscara. Ve výsled­ku na to ale Hardy nemá, jed­no­du­še pro­to, že sku­teč­ně nemá co hrát a Trank neví jak „ Šíleného Banea Bronsona´´ vést.

A to se bohu­žel dá říct i o zbyt­ku obsa­ze­ní. Matt Dillon nebo Kyle McLachlan jsou her­ci, kte­ří nikdy nebu­dou hvězdy, vždy když se ale obje­ví se v rám­ci mož­nos­tí před­ve­dou sku­teč­ně vel­mi dob­ře, i zde ale jako­by Trank nevě­děl co s nimi a dohrá­vá na to i vět­ši­nou oukey Linda Cardellini jako Caponeho žena.

Ve výsled­ku je Capone vět­ši­nou zábav­ný na mís­tech kde prav­dě­po­dob­ně zábav­ný být nechce. Hardyho make­up bohu­žel udě­lal svo­je a z hro­motlu­ka, kte­ré­ho bys­te nechtě­li nasrat, pro­to­že bys­te se báli že dosta­ne­te po čuni se stá­vá zasy­fle­ný šašek, kte­rý je navíc sou­čás­ti bizar­ních sno­vých sek­ven­cí. Nejlépe tak dopa­da­jí zábles­ky minu­los­ti spo­je­né s muče­ním a zabí­je­ním. Tehdy i čás­teč­ně fun­gu­je ale­spoň něja­ká mini­mál­ní mra­zi­vá atmo­sfé­ra. I scé­na kdy se Al Capone podě­lá do poste­le má svou sílu, pro­to­že to sku­teč­ně uka­zu­je, že je jeden z nej­vět­ších mafi­á­nů všech dob oprav­du na dně. A tohle jsou mož­ná momen­ty na kte­ré měl Trank ve svém scé­ná­ři a stři­hu, kte­rý si sám dělal sázet tro­chu víc.

Další pod­prů­měr­ný Josh Trank, kte­rý má oči­vid­ně štěs­tí, že si s Hardym rozu­mě­li a chys­ta­jí spo­lu seri­ál. Možná ten bude pro Tranka tepr­ve to pra­vé a ve finá­le Trank najde štěs­tí spí­še v seri­á­lu. Neměl by se už pokou­šet o celo­ve­čer­ní film? To neří­kám, jenom říkám, že tři průměrnosti/podprůměrnosti už mož­ná sta­či­li a měl by si dát mini­mál­ně pau­zu. Ale roz­hod­ně to není nej­hor­ší mož­ný reži­sér sou­čas­nos­ti a tako­vý Capone má z jeho troj­ce fil­mů zatím roz­hod­ně nej­lep­ší ale­spoň vizu­ál.......

Verdikt: 3 z 5


Foto:  Vertical Entertainmen


Podívejte se na hodnocení Capone na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,11143 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71943 KB. | 18.07.2024 - 10:21:14