Kritiky.cz > Recenze knih > VĚRNÝ ČTENÁŘ....nebo fanatický vrah

VĚRNÝ ČTENÁŘ....nebo fanatický vrah

vc
vc
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Věrný čte­nář... nebo fana­tic­ký vrah od Maxe Seecka uví­ta­jí všich­ni, co milu­jí napí­na­vé a str­hu­jí­cí čte­ní. Tento best­seller, jež vyšel ve více než 35 zemích, vyda­lo nakla­da­tel­ství GRADA Publishing, a.s..

Samotný děj pří­bě­hu se ode­hrá­vá kolem kni­hy slav­né­ho spi­so­va­te­le Rogera Koponena, jež píše thrille­ry, kde lov­ci čaro­děj­nic sadis­tic­ky mučí obvi­ně­né ženy dle stře­do­vě­ké­ho spi­su „Kladivo na čaro­děj­ni­ce“.

Knihy Rogera Koponena dopo­drob­na popi­su­jí a líčí nejen bru­tál­ní vraž­dy, ale i sadis­tic­ké muče­ní, sexu­ál­ní nási­lí na ženách a hrůz­né pono­ry do hlu­bin cho­ré­ho moz­ku vra­ha.... A mož­ná prá­vě pro­to díky tomu­to sty­lu psa­ní je spi­so­va­te­lem vel­mi boha­tým, pova­žo­va­ným za úspěš­né­ho muže, kte­rý má doslo­va všech­no.

Ovšem jed­no­ho veče­ra se  mu život doslo­va sesy­pe jako dome­ček z karet a při­jde o to nej­vzác­něj­ší, o svo­ji milo­va­nou ženu. Toho veče­ra, kdy má dale­ko od domo­va před obe­cen­stvem pro­pa­go­vat svo­ji novou kni­hu, je jeho žena bru­tál­ně zavraž­dě­na v jich spo­leč­ném domě.

Nic by neby­lo tak děsi­vé, kdy­by neby­la zavraž­dě­na do sebe­men­ší­ho detai­lu pod­le jeho vlast­ní­ho návo­du zve­řej­ně­né­ho v jed­né z jeho knih, a to až do sebe­men­ší­ho detai­lu. Vrah si dal sku­teč­ně zále­žet, aby na nic neza­po­mněl.

Vyšetřování se ují­má Jessika Niemi a hned na začát­ku je otře­se­na nále­zem ženi­na mrt­vé­ho těla. Za celou svo­jí poli­cej­ní kari­é­ru nevi­dě­la nic tak děsi­vé­ho, jako samot­ný nález mrt­vé­ho těla této ženy.

„Mrtvá žena, sedí­cí v čele jídel­ní­ho sto­lu, se sko­ro hys­te­ric­ky škle­bí. Její oči se dokon­ce až smě­jí. Ten výraz se tlu­če seč sku­teč­nos­tí, že před malou chví­lí při­šla o život. Má na sobě slav­nost­ní čer­né šaty, kte­rým domi­nu­je hlu­bo­ký výstřih. Překřížené ruce spo­čí­va­jí na sto­le. A ten je prázd­ný. Neleží na něm tele­fon ani zbraň. Prostě nic. Žena má zkři­ve­nou tvář do nepři­ro­ze­né­ho škle­bu, a tomu vše­mu domi­nu­jí čer­ně nala­ko­va­né neh­ty, jak na rukou, tak i na nohou....“

Bohužel bru­tál­ních vražd postup­ně při­bý­vá a vyšet­řo­va­cí team si zce­la uvě­do­mu­je, že jejich vrah se krok za kro­kem inspi­ru­je hrůz­ný­mi činy, kte­ré ve svých kni­hách popsal sám spi­so­va­tel. Lze tedy s urči­tos­tí před­ví­dat, jaká vraž­da bude dále násle­do­vat:

Vraždy v kri­mi­sé­rii Hon na čaro­děj­ni­ce:

Kniha I

Žena uto­nu­lá (pod ledem)

Žena otrá­ve­ná (v kni­ze ji naa­ran­žu­jí stej­ně jako tělo Marie Koponenové)

Muž uka­me­no­va­ný

Kniha II

Muž pro­bod­nu­tý dýkou

Muž upá­le­ný na hra­ni­ci

Kniha II

Žena roz­dr­ce­ná (tíhou kame­nů)

Žena upá­le­ná na hra­ni­ci

Je evi­dent­ní, že si vrah po celou dobu s nimi hra­je, pro­vo­ku­je je a na vraž­dách si dává dosti zále­žet, nikdy nic neu­spě­chá, a vše je doko­na­le nača­so­va­né tak, jako by byly vraž­dy na objed­náv­ku pří­mo pro team vyšet­řo­va­te­lů.

Je vrah šíle­nec nebo hra­čič­kář? Nebo je v tom něco osob­ní­ho, co něja­kým způ­so­bem zasa­hu­je do vzdá­le­né minu­los­ti Jessicy? Zdá se jí to, ane­bo se nevě­dom­ky stá­vá sou­čás­tí něče­ho, čeho roz­hod­ně nechce být sou­čás­tí? Podaří se jí zasta­vit vra­ha nebo vra­hy dří­ve, než zavr­ší svo­jí vra­žed­nou kom­bi­na­ci dle naplá­no­va­ných před­loh knih?

Závěr kni­hy mě malič­ko zkla­mal, neboť jsem čeka­la dale­ko lep­ší rozuz­le­ní děje, kte­ré by mě ohro­mi­lo, mož­ná něja­ké pře­kva­pe­ní nebo odkaz na něco, co mi moh­lo během čte­ní pří­bě­hu a samot­ném odkrý­vá­ní stop unik­nout, ale nic tako­vé­ho se nesta­lo.

Věrný čte­nář je roz­dě­len do vel­mi kra­tič­kých kapi­tol, cel­kem sto devět, z kte­rých dýchá mra­zi­vá atmo­sfé­ra Finska, tj. mráz, všu­dypří­tom­ný sníh a led, hlu­bo­ké a tma­vé lesy a opro­ti tomu tem­ná, chla­di­vá skle­pe­ní a děsi­vé ritu­ál­ní vraž­dy.

Vše je skvě­le popsá­no, ať už mra­zi­vá atmo­sfé­ra, jež dýchá z kaž­dé strán­ky, tak i děsi­vá mís­ta činu a ohle­dá­ní mrt­vol do sebe­men­ší­ho detai­lu, popsá­na rutin­ní prá­ce vyšet­řo­va­cí­ho týmu včet­ně myš­len­ko­vých pocho­dů vyšet­řo­va­te­lů.

Toto sou­vis­lé vyprá­vě­ní děje je pře­ru­šo­vá­no krát­ký­mi úryv­ky ze živo­ta hlav­ní hrdin­ky Jessicy, z její­ho nezkrot­né­ho mlá­dí a nešťast­né lás­ce, závis­los­ti na muži, poko­ře, poní­že­ní... a mož­ná i tak tro­chu bude tato dru­há tvář Jessicy pro vás ne-milým pře­kva­pe­ním....

Věrný čte­nář je vel­mi půso­bi­vé a dechbe­rou­cí čte­ní, kte­ré si vás díky krát­kým kapi­to­lám pod­ma­ní na něko­lik dlou­hých hodin. Knihu, dokud nedo­čte­te, jen tak těž­ko odlo­ží­te.

 • VĚRNÝ ČTENÁŘ ....nebo fana­tic­ký vrah
 • Napsal: Max Seeck
 • Přeložila: Ema C. Stašová
 • Vydala: Grada Publishing, a.s., pod znač­kou COSMOPOLIS
 • Praha 2020
 • První vydá­ní
 • Počet stran: 392
 • ISBN: 978-80-271-2578-4

Foto: Andrea Bátovská & Grada Publishing, a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Na okraji17. října 2021 Na okraji Nemůžeme děti ochránit před vším..... To, že děti nemůžeme ochránit před vším, přece neznamená, že bychom je neměli chránit před tím, před čím je ochránit dokážeme... Napínavý severský […] Posted in Recenze knih
 • DÍVKA BEZE JMÉNA18. srpna 2021 DÍVKA BEZE JMÉNA Dívka beze jména je dalším případem ambiciózní policistky Josei Quinnové, s kterou jsme se již dříve mohli seznámit v prvním díle této série s názvem "Mizející dívky", od celosvětově […] Posted in Recenze knih
 • Bez kůže od Mads Peder Nordbo27. ledna 2019 Bez kůže od Mads Peder Nordbo Celý příběh se odehrává v malém grónském městečku jménem Nuuk. Městečko obklopené nekončeným ledem, celodenním mrazem a divokou, nespoutanou přírodou. Poklidné městečko s lidmi, jež  pevně […] Posted in Recenze knih
 • Otázka viny2. srpna 2023 Otázka viny Milovníci thrillerů zbystřete! S knižní novinkou Otázka viny od Jorna Liera Horsta si určitě přijdete na své. V knize samozřejmě nesmí chybět nejen nebezpečná hra na život a na smrt, ale i […] Posted in Recenze knih
 • V TEMNOTĚ14. srpna 2022 V TEMNOTĚ Máte-li zálusk na nějaký napínavý detektivní thriller s krátkými, ale o to víc čtivými kapitolami, zkuste knihu „V temnotě“ od Mike Omera, jež vydala Grada Publishing, a.s. Hlavní […] Posted in Recenze knih
 • Případ Roubal10. července 2022 Případ Roubal Případ Roubal je třídílná minisérie, na jejíž shlédnutí jsem se hodně těšila a bohužel jsem byla dost zklamaná, neboť se vše točí pouze kolem vyšetřování samotného případu, hledání důkazů […] Posted in TV Recenze
 • Spolčení ničemů23. června 2022 Spolčení ničemů Celý příběh začíná odstartováním sérií brutálních vražd mladých dívek, jež mají jedno společné, a to stejnou značku v podobě *e. Znamení, které se  objevuje na obětech násilí nebo v jejich […] Posted in Recenze knih
 • Poprava18. října 2021 Poprava Kniha Poprava, od nejlepší severské autorky Yrsy Sigurdadóttir, je detektivka s mrazivými prvky thrilleru, díky němuž pochopíte, že všechny utajené zločiny svého viníka nakonec stejně […] Posted in Recenze knih
 • Třináctá oběť3. září 2021 Třináctá oběť Třináctá oběť je dalším dílem z detektivní série s kriminalistou Maxem Wolfem, jejímž autorem není nikdo jiný než Tony Parsons. Příběh začíná v okamžiku, kdy je jednoho brzkého rána v […] Posted in Recenze knih
 • Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH"6. února 2020 Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH" Příběh „Stínový vrah“ se odehrává na ostrově Island, konkrétně ve městě Reykjavíku, a je zasazen do válečného období druhé světové války, kdy se na ostrov koncentruje nejen britská, ale i […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,69103 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72057 KB. | 25.02.2024 - 18:01:55