Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Na ČT 2 bude uveden dokumentární cyklus Legie 100

Na ČT 2 bude uveden dokumentární cyklus Legie 100

Legie
Legie
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V České tele­vi­zi bude v říj­nu na pro­gra­mu nový doku­men­tár­ní cyk­lus Legie 100.

V pon­dě­lí 15.října pro­běh­la pro­jek­ce všech tří dílů za účas­tí reži­sé­ra Jakuba Taberyho,  kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ky ČT Lenky Polákové a dob­ro­vol­ní­ků z Československé obce legi­o­nář­ské, kte­ří si v doku­men­tech zahrá­li.

Třídílný doku­men­tár­ní cyk­lus Legie 100 vzni­kl ve spo­lu­prá­ci s Československou obcí legi­o­nář­skou a věnu­je se pří­bě­hům čes­ko­slo­ven­ských legií v čase prv­ní svě­to­vé vál­ky.

První z dílů, Krvavá fran­couz­ská pole, se zamě­řu­je na vznik roty Nazdar, kte­rá vznik­la v době vzni­ku prv­ní svě­to­vé vál­ky ve Francii. Druhý z dílů, Ve stí­nu ital­ských hor, zave­de divá­ky do Itálie, kte­rá vstou­pi­la do vál­ky v květ­nu 1915. Legionáři bojo­va­li v hor­ském pro­stře­dí podél řeky Soča a pro­běh­lo tam něko­lik krva­vých ital­ských ofen­zív. Poslední, tře­tí díl, Hrdinové od Zborova, při­po­me­ne divá­kům slav­nou bitvu na Ukrajině, u Zborova.

„Náš cyk­lus se zabý­vá legi­o­ná­ři za prv­ní svě­to­vé vál­ky a je prav­da, že jsem se dozvě­děl mno­ho, pro­to­že za minu­lé­ho reži­mu se o nich vůbec nemlu­vi­lo. Proto si mys­lím, že je zásluž­né, že náš pořad vzni­kl, a přál bych mu co nej­ví­ce divá­ků. Jsem pře­svěd­čen o tom, že nebýt legií, tak Československo nee­xis­tu­je,“ říká herec a nad­še­nec do vojen­ské his­to­rie Jiří Dvořák a o čes­kých legi­o­ná­řích uvá­dí: „Ti klu­ci na všech fron­tách vyni­ka­li neu­vě­ři­tel­nou sta­teč­nos­tí a vojen­ským umem. Kdekoliv byl něja­ký prů­švih, tak tam posla­li Čechoslováky. Ve Francii jed­nu kótu doby­lo 150 našich klu­ků, a když tu stej­nou kótu dobý­va­li Kanaďané o tři roky poz­dě­ji, tak tam padlo čty­ři­cet tisíc lidí.“

Každý z dílů trvá 50 minut a jsou v něm his­to­ric­ké zábě­ry, roz­ho­vo­ry s legi­o­ná­ři či pamět­ní­ky, hra­né scé­ny v podá­ní legi­o­nář­ských nad­šen­ců.

První díl se bude vysí­lat v úte­rý 16.října ve 22.10 hodin na ČT2, dru­hý díl v úte­rý  23.října ve 22.00 hodin na ČT2 a posled­ní díl v úte­rý 30.října ve 22.50 hodin na ČT2.

režie: Jakub Tabery scé­nář: Josef Fišer dra­ma­tur­gie: Martin Červenka  výkon­ná pro­du­cent­ka: Olga Grossmannová vedou­cí pro­duk­ce: Marta Hostinská  hlav­ní kame­ra­man: Jiří Studnička kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ka: Lenka Poláková  pořa­dem pro­vá­zí: Jiří Dvořák


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,73439 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72057 KB. | 18.04.2024 - 02:46:18