Kritiky.cz > Recenze knih > Na hranice nikdy více

Na hranice nikdy více

bili baroni 2
bili baroni 2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Michal Kunc vystu­do­val vojen­skou medi­cí­nu. Když dostu­do­val, počí­tal s tím, že bude léčit hlav­ně vojá­ky, to ano... ale pořád by šlo o léče­ní. To bychom ale nemoh­li být v Československu 70. a 80. let, kdy bylo útva­ro­vým vojen­ským léka­řům medi­cín­ské vzdě­lá­ní spíš na obtíž a kdy jejich zdra­vý rozum nará­žel na nepře­ko­na­tel­nou stu­pi­di­tu „soci­a­lis­tic­kých důstoj­ní­ků“. Michal je logic­ký smýš­le­jí­cí člo­věk, kte­rý se nebo­jí pou­ží­vat svůj vlast­ní rozum, a pro­to je kon­flikt mezi ním a lid­mi se soci­a­lis­tic­kým myš­le­ním jen otáz­kou času.

Michal musí čelit absurd­ním roz­kazům a poža­davkům velí­cích důstoj­níků, sta­rat se o man­žel­ku a dvě malé děti, plnit své stra­nic­ké povin­nos­ti a hlav­ně se z toho vše­ho nezbláz­nit. Udržat si zdra­vý rozum mu naštěs­tí pomá­há skvě­lá par­ta kama­rá­dů - spo­lu­pra­cov­ní­ků a alko­hol, o kte­rý není nikdy nou­ze...

Knihu Bílí baro­ni 2: Na hra­ni­ce nikdy více napsal čes­ký spi­so­va­tel Jiří Kučera. Ukazuje v ní kaž­do­děn­ní život za soci­a­lis­mu s jeho radost­mi (těch zřej­mě moc neby­lo) a sta­rost­mi (kte­rých bylo nao­pak hod­ně). Zajímavé a netra­dič­ní je pro­stře­dí, ve kte­rém se kni­ha ode­hrá­vá, a taky její auten­ti­ci­ta. Při čte­ní bude­te mít pocit, že autor urči­tě vychá­zí ze svých vlast­ních zážitků, tak uvě­ři­tel­ně je všech­no popsa­né - dobo­vé reá­lie, smýš­le­ní i výra­zy, kte­ré jed­not­li­vé posta­vy pou­ží­va­jí. Hlavní hrdi­na je upřím­ný a čas­to říká věci, kte­ré by říkat neměl, tak­že je neu­stá­le jed­nou nohou v průšvi­hu. Naštěstí má ale úžas­nou schop­nost se ze vše­ho vymlu­vit, tak­že jeho život ply­ne více či méně pokoj­ně.

V pří­bě­hu najde­te něko­lik vtip­ných momentů, ale když se dosta­ne­te do dru­hé polo­vi­ny kni­hy, prav­dě­po­dob­ně začne­te mít pocit, že se jed­not­li­vé situ­a­ce opa­ku­jí. Pořád něja­ké kon­flik­ty a pro­blémy s nad­ří­ze­ný­mi a hlav­ně his­tor­ky, v kte­rých hra­je hlav­ní roli alko­hol. Několik stran před kon­cem ale pře­ci jen při­jde něja­ká změ­na, pří­běh začne být váž­něj­ší a začne nutit k zamyš­le­ní, jak byla ta nedáv­no minu­lá doba absurd­ní.

 

Hodnocení: 70%

 

 

Bílí baro­ni 2

Autor: Jiří Kučera

Vydáno: XYZ, 2019

Ilustrace: Petr Urban

Počet stran: 488


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Tři mušketýři5. prosince 2023 Tři mušketýři V roce 1625 sa gaskoňský mladík d'Artagnan vydává na cestu do Paříže, protože se chce stát jedním z královských mušketýrů. Cestu mu však zkomplikují nečekané problémy - a kromě toho se mu […] Posted in Recenze knih
  • Záhadné zmizení dívky15. května 2019 Záhadné zmizení dívky Summer bylo devatenáct let, když beze stopy zmizela během pikniku na pláži Ženevského jezera. Byla zde se svými třemi nejlepšími kamarádkami a svým o pět let mladším bratrem Benjaminem. […] Posted in Recenze knih
  • Zlomené duše17. prosince 2018 Zlomené duše Píše se rok 1950 a na internátní škole Idlewild se na jednom pokoji ocitnou čtyři odlišné dívky. Sebevědomá potížístka Katie, nadaná sportovkyně Roberta, nemanželská dcera bohatého […] Posted in Recenze knih
  • Zoufalky aneb rande jako cyp6. března 2023 Zoufalky aneb rande jako cyp Autorka Ivana Hlubinková Kožmínová se na základě skutečných příběhů svých kamarádek rozhodla napsat svou prvotinu. Zoufalka. Asi každý si někdy v životě připadal zoufale a nebo tak byl […] Posted in Recenze knih
  • Dítě Bridget Jonesové - 70%5. července 2021 Dítě Bridget Jonesové - 70% Je jí čtyřicet tři let pracuje jako produkční v televizi. Ve volném čase vyráží se svými stejně nezadanými kamarády do nočních barů a cítí se být št'astná a proč taky ne, když má dobrou […] Posted in Recenze knih
  • 33 nejkrásnějších pohádek pro unavené rodiče - Popelka, vodník, Otesánek a další2. února 2021 33 nejkrásnějších pohádek pro unavené rodiče - Popelka, vodník, Otesánek a další Byla jednou krásná a hodná dívka, které říkali Popelka. Žila s tatínkem a macechou. Ta si přivedla do manželství svou dceru Doru. Macecha samozřejmě stranila Doře a Popelku neměla ráda. […] Posted in Audioknihy
  • Sametová revoluce, cesta ke svobodě - František Emmert23. prosince 2019 Sametová revoluce, cesta ke svobodě - František Emmert Někteří omezují význam sametové revoluce jen na ekonomické a sociální změny. Jiný vyzdvihují její široký celospolečenský, humanistický a evropský kontext. Další v ní spatřují především […] Posted in Recenze knih
  • Pražské jaro očima britského spisovatele20. srpna 2019 Pražské jaro očima britského spisovatele V létě roku 1968, v roce Pražského jara a studené války, se dva studenti Oxfordu, James Borthwick a Eleanor Pike, rozhodnout projet stopem Evropu. Netuší, že tahle cesta zkomplikuje jejich […] Posted in Recenze knih
  • Terezínský deník Helgy Pollak - Kinské25. června 2019 Terezínský deník Helgy Pollak - Kinské Když měla Helga Pollak 12 let, deportovali ji i s otcem Otto Pollakem do ghetta v Terezíně. Od 27. ledna 1943, až do svého transportu do Osvětimi 23. října 1944, žila v dívčím domově L […] Posted in Recenze knih
  • Mezi láskou a povinností24. června 2019 Mezi láskou a povinností Kestrel svolila ke sňatku s korunním princem. Díky tomuhle rozhodnutí zajistila herranskému lidu svobodu a autonomii. Sama sa však ocitla ve zlaté kleci císařského paláca. Rozhodla se ale, […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,55990 s | počet dotazů: 252 | paměť: 71908 KB. | 22.02.2024 - 02:32:40