Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Na nože: Glass Onion: vrstevnaté pokračování je chutným gulášem

Na nože: Glass Onion: vrstevnaté pokračování je chutným gulášem

Photo © Netflix
Photo © Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 4,00 z 5)
Loading...

Skupina nesou­ro­dých „naru­ši­te­lů“ dosta­ne pozván­ku na naro­ze­ni­no­vou osla­vu tajem­né vraž­dy na izo­lo­va­ném řec­kém ost­ro­vě, kte­rý vlast­ní tech­no­lo­gic­ký mili­ar­dář Miles Bron (Edward Norton) ve fil­mu Na nože: Glass Onion, kte­rou napsal a reží­ro­val Rian Johnson, při­vá­dí zpět jižan­ské­ho detek­ti­va Benoita Blanca v podá­ní Daniela Craiga z fil­mu Knives Out z roku 2019 a při­ná­ší neotře­lou záha­du, kte­rá pře­kva­pu­je a pod­vra­cí oče­ká­vá­ní téměř na kaž­dém kro­ku. Ten sice nedo­sa­hu­je napros­té ele­gan­ce prv­ní­ho fil­mu, ale je to zce­la svě­ží a zábav­ná zále­ži­tost.

Mezi naru­ši­te­li, kte­ré Bron pozval do své­ho tajem­né­ho ost­rov­ní­ho síd­la, jež je zakon­če­no kon­struk­cí „skle­ně­né cibu­le“ a zapl­ně­no zdob­ný­mi skle­ně­ný­mi socha­mi čes­ké výro­by, jsou jeho dlou­ho­le­tí přá­te­lé i nově nale­ze­ný nepří­tel: Andi Brandová (Janelle Monáe), Bronova býva­lá spo­lu­pra­cov­ni­ce, kte­rá byla nedáv­no vyho­ze­na z jeho fir­my a podro­be­na spor­né­mu soud­ní­mu pro­ce­su.

Na Bronově naro­ze­ni­no­vé osla­vě se obje­ví také: (Kate Hudsonová v pře­kva­pi­vě boha­té roli) a její namyš­le­ná asi­s­tent­ka Peg (Jessica Henwicková z fil­mu Šedý muž), influ­en­cer na soci­ál­ních sítích za prá­va mužů Duke Cody (Dave Bautista) a jeho pří­tel­ky­ně Whiskey (Madelyn Clineová), kte­rá je pro Brona ve sku­teč­nos­ti hrač­kou, poli­tic­ká nadě­je Claire Debella (Katheryn Hahnová) a vědec-inženýr Lionel Toussaint (Leslie Odom Jr.).).

Pokud bys­te neu­hod­li, udá­los­ti ve Skleněné cibu­li se rych­le změ­ní v záhad­nou vraž­du ve sku­teč­ném sty­lu, kdy se všich­ni pode­zře­lí (spo­lu s Derolem Noaha Segana, kte­rý se na zážit­ku nepo­dí­lí) shro­máž­dí na izo­lo­va­ném ost­ro­vě s vědo­mím, že jeden z nich je vrah, a řec­ké úřa­dy se do zítř­ka nemo­hou dostat do Bronova síd­la.

Ještě že se obje­vil i Craigův svě­tozná­mý detek­tiv, kte­ré­ho Bron na večí­rek ani nepo­zval, aby odlou­pl jed­not­li­vé vrst­vy této záha­dy.

Samotný pro­ces, v němž se Na nože: Glass Onion mění v záhad­nou vraž­du naostro, je chyt­rým pře­kva­pe­ním. Očekáváme, že se obje­ví mrt­vo­la, zhas­nou svět­la a posta­vy se obrá­tí pro­ti sobě, zatím­co Blanc se bude sna­žit záha­du vyře­šit.

A i když se nám toho do jis­té míry dosta­ne, způ­sob, jakým Johnson odlu­pu­je vrst­vy na svém fil­mu, aby nám posky­tl vět­ší per­spek­ti­vu své­ho pří­bě­hu, zpo­chyb­ňu­je pod­sta­tu samot­né záhad­né vraž­dy. Je to úžas­ný a vskut­ku ori­gi­nál­ní zvrat v polo­vi­ně fil­mu; zatím­co tyto záhad­né vraž­dy jako by vždyc­ky spo­lé­ha­ly na klišé saha­jí­cí až k Agathě Christie, tady je to jeden, kte­rý sku­teč­ně pře­kva­pí.

Jakmile jsou však kar­ty odha­le­ny a vrst­vy sku­teč­né záha­dy Na nože: Glass Onion odloup­nu­ty, film si dává na čas s rozuz­le­ním pří­bě­hu s kle­sa­jí­cí odmě­nou... až do zdr­cu­jí­cí­ho vyvr­cho­le­ní zahr­nu­jí­cí­ho čes­ké sklo.

Česká sou­vis­lost je jen sou­čás­tí prvotříd­ní výpra­vy Na nože: Glass Onion, kte­rá nabí­zí i vel­ko­le­pé moder­ní ústřed­ní síd­lo a nád­her­né výhle­dy na Jónské moře a řady oli­vo­vých hájů (natá­če­ní pro­bí­ha­lo pře­váž­ně na řec­ké pev­ni­ně). Na nože: Glass Onion neby­la mys­te­ri­óz­ní vraž­dou, moh­la by klid­ně vydá­vat za observač­ní kome­dii ve sty­lu Jacquese Tatiho.

Zábavu po celou dobu trvá­ní Na nože: Glass Onion pomá­há udr­žo­vat herec­ké obsa­ze­ní, v němž vyni­ká Nortonův tech­nic­ký blá­zen, Hudsonova namaka­ná model­ka a (zejmé­na) Monáeova rezer­vo­va­ná vydě­děn­ky­ně. Ale je to prá­vě Craigův uhran­či­vý detek­tiv s jižan­ským gentle­man­stvím, kte­rý to všech­no spo­ju­je: mož­ná to stá­lo kní­že­cí sumu, ale Netflix má koneč­ně vlast­ní pré­mi­o­vou IP a kon­čí 2022 a my chce­me dal­ší záha­dy Benoita Blanca.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový
Podívejte se na hodnocení Na nože: Glass Onion na Kinoboxu.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,86544 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72371 KB. | 22.05.2024 - 12:39:27