Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Na nože: Brilantní návrat klasické detektivní zápletky

Na nože: Brilantní návrat klasické detektivní zápletky

Photo © Lionsgate
Photo © Lionsgate
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zámožný a veli­ce úspěš­ný spi­so­va­tel kri­mi­nál­ních pří­bě­hů Harlan Thrombey (Christopher Plummer) spáchá ráno po svých 85. naro­ze­ni­nách sebe­vraž­du. Její okol­nos­ti jsou ovšem znač­ně pode­zře­lé a ne kaž­dý věří, že to byla sku­teč­ně sebe­vraž­da. To jen pod­po­ří účast sou­kro­mé­ho vyšet­řo­va­te­le Benoita Blanca (Daniel Craig), kte­ré­ho někdo ano­nym­ně najal, aby okol­nos­ti sebe­vraž­dy vyšet­řil. Hned na začát­ku jeho vyšet­řo­vá­ní je ovšem jas­né, že moti­vy k zabi­tí spi­so­va­te­le mělo hned něko­lik čle­nů rodi­ny...      

 

Johnson se hned od začát­ku vra­cí (a mož­ná i něko­li­krát pře­ko­ná­vá) ke svo­jí mantře udr­žo­vat divá­ka v napě­tí a obra­cet jeho oče­ká­vá­ní pro­ti němu. V Star Wars: Poslední z Jediů se mu tenhle pří­stup do znač­né míry vymstil, nicmé­ně detek­tiv­ky kla­sic­ké­ho sty­lu jsou pro tuhle hru s divá­kem jako děla­né. A to je ve výsled­ku vlast­ně hlav­ní deví­za toho­to fil­mu, neboť si vlast­ně nikdy nejste jis­ti odpo­vě­dí na všech­ny otáz­ky a od začát­ku do kon­ce vám v řeše­ní otá­zek něco nese­dí. Tohle napě­tí fun­gu­je i po něko­li­ka dějo­vých zvra­tech u kte­rých by nor­mál­ně fil­my kon­či­ly. Člověk si až vzpo­me­ne na obrat­nost při hře s divá­kem jakou pro­vá­děl Dokonalý trik Christophera Nolana.

Na nože -  © 2020 Lionsgate / Vertical Entertainment 

Rozhodně tomu napo­má­há herec­ký ansám­bl, ve kte­rém není jedi­né­ho sla­bé­ho mís­ta. Perfektně zahra­ným posta­vám ovšem tak jako tak vévo­dí tro­chu excen­t­ric­ký vyšet­řo­va­tel v podá­ní Daniela Craiga. Dává až tro­chu důvod k smut­ku, že ten­to herec se neob­je­vu­je v jiných rolích čas­tě­ji, pro­to­že po roli ve fil­mu Loganovi par­ťá­ci je to už dru­há odleh­če­ná role, ve kte­ré parád­ně jeho cas­ting sed­ne a herec­ký pro­jev je pře­kva­pi­vě napros­to pasu­jí­cí. To ovšem nesvěd­čí o tom, že by zby­tek hvězd­né­ho obsa­ze­ní byl špat­ný, spí­še o tom že i v tak talen­tem napě­cho­va­ném obsa­ze­ní doká­že detek­tiv Benoit Blanc zazá­řit.

A i když někte­ré sce­náris­tic­ké klič­ky i v téhle nad­sáz­kou nasy­ce­né detek­tiv­ce úpl­ně nefun­gu­jí tak, jak bylo asi zamýš­le­no, vylo­že­ný pře­šlap nebo špat­ný moment sní­mek Na nože nemá. Atmosféru dří­věj­ších detek­ti­vek si film drží od začát­ku až do kon­ce a to i přes pou­ži­tí moder­ních tech­no­lo­gií a co se týče samot­né výpra­vy, je straš­ně dob­ře vidět, že si na fil­mu podob­né­ho raže­ní dal někdo takhle zále­žet. Na nože totiž nej­víc půso­bí jako něco, co už se posled­ní roky zkrát­ka neto­čí. Bravurně odve­de­ná žánro­vá prá­ce, kte­rá sice při­po­mí­ná (a mís­ty snad i paro­du­je)  ty nej­vět­ší lite­rár­ní hrdi­ny dáv­no pře­ve­de­né na stří­br­né plát­na, zvlá­dá ovšem být dosta­teč­ně nápa­di­tá, ori­gi­nál­ní a zábav­ná na to, aby si doved­la udr­žet svůj cha­rak­ter.

Na nože -  © 2020 Lionsgate / Vertical Entertainment 

Tohle pros­tě baví. Na nože je sym­pa­tic­ká podí­va­ná neje­nom pro fanouš­ky kla­sic­kých detek­ti­vek, kte­rá kro­mě per­fekt­ně obsa­ze­ných a zahra­ných postav nabí­zí také nápa­di­tý a zají­ma­vý pří­běh jed­né vraž­dy, kte­rý vás celé dvě hodi­ny bude držet v šachu, i když si bude­te mys­let, že už máte kom­plet­ní obrá­zek o celém pří­pa­du. Celé je to navíc pří­jem­ně komor­ně nato­če­né, s vel­kým důra­zem pro detail.

Na nože je poměr­ně netra­dič­ním pří­růst­kem v sou­čas­né nabíd­ce kin, kte­rý si roz­hod­ně zaslou­ží vaši návště­vu. Takovéto fil­my už zkrát­ka nor­mál­ně nevzni­ka­jí (a roz­hod­ně ne pro kina, výjim­kou budiž nový Orient Express) a je zatra­ce­ně fajn je vidět na začát­ku roku 2020 s tako­vým obsa­ze­ním a bez snah něja­kým způ­so­bem výraz­ně vybo­čit a nesmy­sl­ně moder­ni­zo­vat. Zkrátka veli­ce pove­de­ná žánro­vá prá­ce, kte­rá se roz­hod­ně neztra­tí.             

Rian Johnson sklá­dá repa­rát. Tentokráte ta jeho hra s divá­kem a dějo­vý­mi zvra­ty má své mís­to a díky tomu tahle hra na kla­sic­kou detek­tiv­ku fun­gu­je snad o to více. Perfektně obsa­ze­ný a zahra­ný žán­ro­vý kus, ve kte­rém stej­ně září excen­t­ric­ký detek­tiv Daniela Craiga. Přičtěte si pří­jem­ně komor­ní atmo­sfé­ru, parád­ní výpra­vu a prvotříd­ní řemes­lo a máte detek­tiv­ní žánrov­ku, kte­rá si váš čas roz­hod­ně zaslou­ží a i v roky sta­ré žánro­vé kon­ku­ren­ci roz­hod­ně neza­pad­ne. 


Podívejte se na hodnocení Na nože na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,84658 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71733 KB. | 14.06.2024 - 02:22:31