Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Operace Fortune: Ruse de guerre: Guy Ritchie zahajuje rok 2023 s velkou pompou

Operace Fortune: Ruse de guerre: Guy Ritchie zahajuje rok 2023 s velkou pompou

Photo © STX Entertainment / Daniel Smith
Photo © STX Entertainment / Daniel Smith
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Britská vlá­da najme sku­pi­nu sou­kro­mých spe­ci­ál­ních agen­tů, aby vypá­t­ra­li záhad­ný MacGuffin ve fil­mu Operace Fortune: Ruse de Guerre, zruč­ně nato­če­ném akč­ním fil­mu Guye Ritchieho, kte­rý ten­to víkend vstu­pu­je do praž­ských kin.

Operace Fortune, kte­rá debu­tu­je na zahra­nič­ních trzích bez data uve­de­ní ve Spojených stá­tech po záni­ku dis­tri­bu­to­ra STX Entertainment, se dočka­la své­ho prv­ní­ho uve­de­ní: Ruse de Guerre pokra­ču­je v obno­ve­né kari­é­ře reži­sé­ra Ritchieho po vyni­ka­jí­cích Gentlemenech a dout­na­jí­cím Hněvu člo­vě­ka. Ten sice nedá­vá moc smy­sl, ale fil­ma­ři­na je tak napí­na­vá, že nám nikdy nedá dost času na to, abychom si v pří­bě­hu udě­la­li díry.

Je to kla­sic­ká Mise: Impossible: Operace Fortune: Ruse de Guerre s Jasonem Stathamem v roli titul­ní­ho Orsona Fortunea, super­špi­o­na, kte­ré­ho Nathan Jasmine (Cary Elwes) najal jako vol­né­ho agen­ta, aby spo­lu s malým týmem exper­tů na čer­nou prá­ci usku­teč­nil nebez­peč­nou misi po celém svě­tě.

Co přes­ně je to za misi, nikdo zřej­mě neví. Britská roz­věd­ka se pou­ze dozvě­dě­la, že něja­cí ukra­jin­ští padou­ši ukrad­li něco vel­mi cen­né­ho a dali to na pro­dej na čer­ný trh, a vlád­ní úřed­ník Knighton (Eddie Marsan) zadá Elwesovu švi­hác­ké­mu fixe­ro­vi zakáz­ku, aby zjis­til, co přes­ně se pro­dá­vá a kdo to kupu­je.

Jasmína dává dohro­ma­dy Stathamova nesmlou­va­vé­ho Fortuna se sto­ic­kým mla­dí­kem JJ Daviesem (rap­per Bugzy Malone, kte­rý skvě­le pře­hrá­vá) a moud­rou ame­ric­kou agent­kou Sarah Fidelovou (Aubrey Plaza).

Jejich pát­rá­ní je zave­de k obchod­ní­ko­vi se zbra­ně­mi, kte­rý obcho­du­je se smr­tí, Gregu Simmondsovi (scé­náris­ta Hugh Grant, kte­rý se tak vyrov­ná své­mu výko­nu ve fil­mu Gentlemani) a holly­wo­od­ské super­hvězdě Dannymu Fitzgeraldovi (Josh Harnett, zábav­ně napo­do­bu­jí­cí Brada Pitta), kte­rý se nevě­dom­ky sta­ne titul­ní „váleč­nou lstí“. Po celou dobu se je kon­ku­renč­ní tým žol­dá­ků vede­ný Mikem (Peter Ferdinando) pokou­ší v jejich úsi­lí pře­ko­nat.

V prů­bě­hu kry­sí­ho pří­bě­hu, kte­rý napsal reži­sér spo­lu se svý­mi čas­tý­mi spo­lu­pra­cov­ní­ky Ivanem Atkinsonem a Marnem Daviesem, pro­plou­vá Operace štěs­tí tře­mi kon­ti­nen­ty, při­čemž zůstá­vá vždy dva kro­ky před divá­ky. Není to však Ritchie, kte­rý by se vydal na ces­tu jako ve fil­mech Snatch nebo Revolver: Ruse de Guerre je uhla­ze­ná, dokon­ce ele­gant­ní zále­ži­tost, kte­rá vybí­zí ke srov­ná­ní s nedáv­nou Mission: Impossible a při­ná­ší to, co je tře­ba.

Statham v roli Ethana Hunta v tom­to fil­mu exce­lu­je a vyzdvi­hu­je vel­ké akč­ní scé­ny včet­ně vyčer­pá­va­jí­cí honič­ky v uli­cích Antalye, kte­rá kon­čí úsměv­nou kome­di­ál­ní poin­tou. Operace Štěstí je však týmo­vou zále­ži­tos­tí a Elwes, Plaza, Malone, Grant a Hartnett dosta­nou pří­le­ži­tost zazá­řit.

Operace Fortune: Ruse de Guerre měla původ­ně při­jít do kin už v led­nu loň­ské­ho roku, pak byla kvů­li oba­vám z pan­de­mie pře­su­nu­ta na jaro. Po rus­ké inva­zi na Ukrajinu byl zno­vu posu­nut, údaj­ně kvů­li zob­ra­ze­ní ukra­jin­ských gan­gs­te­rů (což je nako­nec ved­lej­ší dějo­vý prvek). Restrukturalizace ve spo­leč­nos­ti STX Entertainment jeho uve­de­ní v USA dále ohro­zi­la, pro­to­že na začát­ku roku debu­tu­je na zahra­nič­ních trzích.

Zpoždění post­pro­duk­ce, led­no­vý debut a exklu­ziv­ní uve­de­ní v zahra­ni­čí nazna­ču­jí, že se jed­ná o vel­ké pro­blémy, ale tak to pros­tě není. Operace Fortune: Ruse de Guerre je sku­teč­ná pec­ka a prv­ní vel­ký akč­ní film roku 2023.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový
Podívejte se na hodnocení Operace Fortune: Ruse de Guerre na Kinoboxu.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,61241 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72341 KB. | 20.05.2024 - 20:05:39