Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > První znamení: Přichází satan!: Tento hororový prequel je nejlepším Omenem od dob originálu

První znamení: Přichází satan!: Tento hororový prequel je nejlepším Omenem od dob originálu

Photo © 20th Century Studios.
Photo © 20th Century Studios.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Budoucí ame­ric­ká jep­tiš­ka zjis­tí, že v kláš­te­ře v Římě není vše v pořád­ku ve fil­mu První zna­me­ní: Přichází satan!, kte­rý ten­to víkend vstu­pu­je do praž­ských a svě­to­vých kin. Přímý prequel k fil­mu Přichází Satan! z roku 1976 mis­trov­sky reží­ru­je Arkasha Stevensonová ve svém celo­ve­čer­ním debu­tu, kte­rý je pod­tr­žen efekt­ní­mi scé­na­mi nási­lí a pro­dchnut záko­po­vou horo­ro­vou atmo­sfé­rou. Je to bez­po­chy­by nej­lep­ší film série od dob ori­gi­ná­lu a prv­ní vel­ký horor roku 2024.

V hlav­ní roli fil­mu První zna­me­ní: Přichází satan! se před­sta­ví Nell Tiger Free jako Margaret, siro­tek vycho­va­ný církví ve Státech, kte­rý v roce 1971 při­jíž­dí do Říma, aby slo­žil sli­by a stal se jep­tiš­kou. Na letiš­ti ji při­ví­tá las­ka­vý otec Lawrence (Bill Nighy) a ces­tou do kláš­te­ra, kte­rý se věnu­je pomo­ci mla­dým matkám při poro­du a péči o sirot­ky, jí vysvět­lí spo­le­čen­ské tur­bu­len­ce, kte­ré ved­ly k celo­měst­ským pro­tes­tům.

Při úvod­ní pro­hlíd­ce kláš­te­ra sestrou Silvií (Sonia Braga) však Margaret brzy postřeh­ne, že něco není v pořád­ku: mla­dá dív­ka je drže­na v izo­la­ci ve „špat­ném poko­ji“ a má děsi­vé vize. A zane­dlou­ho se s ní pota­jí setká­vá exko­mu­ni­ko­va­ný otec Brennan (Ralph Ineson), aby jí pře­dal infor­ma­ce o zlo­věst­ném spik­nu­tí kláš­te­ra, jehož cílem je při­vést na svět Antikrista; není to pro nás žád­né pře­kva­pe­ní, pro­to­že otec Harris (Charles Dance) vše Brennanovi nastí­nil v úvod­ním díle fil­mu První zna­me­ní.

Počkat... nevi­dě­li jsme přes­ně stej­ný pří­běh před pou­hý­mi dvě­ma týd­ny v Neposkvrněné? Ano, a rok před­tím v Ďábelském spik­nu­tí. Ale tenhle film správ­ně balan­cu­je mezi sebe­i­ro­nií toho prv­ní­ho a tábo­ro­vos­tí toho dru­hé­ho a upouš­tí od hloupé­ho úhlu pohle­du na DNA Krista ve pro­spěch něče­ho mno­hem zlo­věst­něj­ší­ho.

Je to sice špat­ně nača­so­va­né vydá­ní, ale První zna­me­ní: Přichází satan! je jed­no­znač­ně sme­tán­kou této zplo­ze­né úro­dy, i když mož­ná neob­sa­hu­je nic tak šoku­jí­cí­ho jako závě­reč­ná scé­na Neposkvrněné se Sydney Sweeneyovou. Ale je tu něko­lik sku­teč­ných ucha­ze­čů, včet­ně scé­ny, kte­rá musí být tou nej­ex­pli­cit­něj­ší scé­nou poro­du, jakou kdy uvi­dí­te v main­stre­a­mo­vém vydá­ní, a kte­rou reži­sér Stevenson obrat­ně před­ve­dl a zará­mo­val tak, aby vyvo­la­la zvě­da­vost na sku­teč­nou hrů­zu, kte­rá se v ní skrý­vá... dokud není pří­liš poz­dě.

První zna­me­ní: Přichází satan! se zabý­vá něko­li­ka pře­kva­pi­vě děsi­vý­mi scé­na­mi smr­ti, včet­ně sebe­vraž­dy, kte­rá při­dá­vá tro­chu ohně podob­né­mu momen­tu v původ­ním fil­mu (a pře­ko­ná­vá tak Neposkvrněnou), a obzvláš­tě krva­vé­ho momen­tu auto­mo­bi­lo­vé­ho cha­o­su. Největší před­nos­tí fil­mu je však obrat­né zachá­ze­ní s lekač­ka­mi: sko­ky se zlo­věst­ným hábi­tem za větr­nou opo­nou a duchem v inkous­to­vě čer­né tmě jsou tak dob­ré, jak jen ten­to král věcí doká­že.

Nell Tiger Free (Apple TV „s Servant, a dří­ve Myrcella Baratheon ve Hře o trů­ny), je zje­ve­ním v ústřed­ní roli, a nese film s sebe­vě­do­mou pří­tom­nos­tí obra­zov­ky mla­dé Amy Adams. První zna­me­ní: Přichází satan! od ní žádá hod­ně s posta­vou, kte­rá pro­chá­zí šká­lou od nevin­né ingé­nue přes odváž­nou svůd­ni­ci a sym­pa­tic­kou pečo­va­tel­ku až po posed­lou ďábel­skou mat­ku, ale díky její­mu veli­tel­ské­mu obra­tu nejsme nikdy méně než plně inves­to­vá­ni do její ces­ty.

Hodně jí pomá­há i pod­po­ra: Ineson, Danceová a Nighy dodá­va­jí Prvnímu věšt­ci vět­ší důvě­ry­hod­nost, než je pro ten­to typ horo­rů obvyk­lé, a Braga je obzvlášť hro­zi­vý jako hlav­ní sest­ra, kte­rá zjev­ně nemá nic dob­ré­ho za lubem. I men­ší role jsou obsa­ze­ny s neza­po­me­nu­tel­ným talen­tem: Maria Caballero v roli sest­ry sklá­da­jí­cí sli­by po boku Margaret doko­na­le vyva­žu­je kato­li­cis­mus a sexu­ál­ní svůd­nost, zejmé­na v památ­né sek­ven­ci, kdy si oblék­ne čádor a závoj, jako by to byla bon­dáž­ní výstroj.

Prvotřídní scé­no­gra­fie poměr­ně skvě­le rekon­stru­u­je Řím roku 1971 a kame­ra­man Aaron Morton zachy­cu­je spous­tu měs­ta po celou dobu. Skvěle je vyu­ži­to osvět­le­ní a tma, včet­ně výle­tu do noč­ní­ho klu­bu ve sty­lu Daria Argenta, a spous­ta neza­po­me­nu­tel­ných, tema­tic­ky boha­tých zábě­rů, včet­ně Margaret s vla­sy roz­puš­tě­ný­mi na poste­li noc poté, kdy jí po tvá­řích sté­ká řasen­ka.

Navzdory prvotříd­ní pre­zen­ta­ci je tu před­ví­da­tel­nost děje (zvrat ve tře­tím děj­ství jsme před­běh­li) a vro­ze­ná hloupost mate­ri­á­lu, kte­ré mu zabrá­ní ve vyso­kém hod­no­ce­ní mimo horo­ro­vou demo­gra­fic­kou sku­pi­nu a la původ­ní film nebo původ­ní Vymítač ďáb­la. První zna­me­ní: Přichází satan! je film, kte­rý je do znač­né míry o kul­tech uctí­va­jí­cích ďáb­la a zlo­věst­ných záplet­kách, zatím­co rafi­no­va­něj­ší sním­ky je mohou pou­ze nazna­čo­vat, ale pokud se s tím doká­že­te smí­řit, najde­te zde mno­ho zají­ma­vé­ho.

Rok 2024 neza­čal v horo­ro­vém oddě­le­ní nijak sil­ně, do kin se dosta­ly Blumhouseovy sláta­ni­ny Noční plav­ba a Imaginárno a již zmí­ně­ná Neposkvrněná. Ten se navzdo­ry nud­né­mu podá­ní dočkal pře­kva­pi­vě pozi­tiv­ních recen­zí, ale od leka­ček a atmo­sfé­ry až po uce­le­ný pří­běh a sku­teč­ný vývoj postav dává První zna­me­ní: Přichází satan! horo­ro­vým fanouškům vše, co Immaculate nedo­ká­zal při­nést.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový
Podívejte se na hodnocení První znamení: Přichází satan! na Kinoboxu.

Části seriálu:  Přichází Satan!


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,29144 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72475 KB. | 22.05.2024 - 10:27:53