Kritiky.cz >

Vymítač ďábla: Znamení víry

Příběh nové­ho Vymítače ďáb­la začal na Haiti, kde foto­graf Victor (Leslie Odom, Jr.) při­šel před dva­nác­ti lety v důsled­ku kata­stro­fál­ní­ho zemětře­se­ní o těhot­nou man­žel­ku Sorenne (Tracey Graves). Naštěstí se poda­ři­lo zachrá­nit novo­ro­ze­nou... Read more »

Na nože: Glass Onion: vrstevnaté pokračování je chutným gulášem

Skupina nesou­ro­dých „naru­ši­te­lů“ dosta­ne pozván­ku na naro­ze­ni­no­vou osla­vu tajem­né vraž­dy na izo­lo­va­ném řec­kém ost­ro­vě, kte­rý vlast­ní tech­no­lo­gic­ký mili­ar­dář Miles Bron (Edward Norton) ve fil­mu Na nože: Glass Onion, kte­rou... Read more »

České sklo se prosadilo ve filmu Na nože: Glass Onion ; „Zlomilo mi to srdce,“ říká pražský řemeslník

Na nože: Glass Onion  od Netflixu se po svém vánoč­ním debu­tu sta­la jed­ním z nejdis­ku­to­va­něj­ších fil­mů svá­teč­ní sezó­ny a film je význam­ně spo­jen s Českou repub­li­kou: zdo­be­né skle­ně­né plas­ti­ky, kte­ré se ve vrchol­né... Read more »

Na nože: Glass Onion

Stylová who­dunit mys­te­ry žánrov­ka, kte­rá je o řád lep­ší než ty nekou­ka­tel­né číčo­vi­ny s Poirotem. První díl jsem v kině pro­spal, tak­že mě pří­liš neza­u­jal a tohle bylo o něco zábav­něj­ší, ale pořád to... Read more »
Stránka načtena za 3,44552 s | počet dotazů: 182 | paměť: 46886 KB. | 15.06.2024 - 09:44:23