Kritiky.cz > Ze života > Nachlazení nebo chřipka: Jaký je rozdíl mezi chřipkou a nachlazením?

Nachlazení nebo chřipka: Jaký je rozdíl mezi chřipkou a nachlazením?

Fotka od Steve Buissinne from Pixabay
Fotka od Steve Buissinne from Pixabay
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 1,00 z 5)
Loading...

Chřipka a nachla­ze­ní pat­ří k čas­tým sezón­ním one­moc­ně­ním, jejichž pří­zna­ky jsou vel­mi podob­né. Proto může být obtíž­né je od sebe roze­znat. Existují však roz­dí­ly, kte­ré vám je pomo­hou od sebe roz­li­šit.

Obecně lze říci, že s chřip­kou se pojí závaž­něj­ší pří­zna­ky a násled­né kom­pli­ka­ce než s nachla­ze­ním.

V tom­to člán­ku budou roze­brá­ny roz­dí­ly mezi chřip­kou a nachla­ze­ní, mož­nos­ti jak je léčit, varov­né sig­ná­ly a pre­ven­ce těch­to one­moc­ně­ní.

Jaký je rozdíl mezi nachlazením a chřipkou?

Mezi těmi­to one­moc­ně­ní­mi exis­tu­jí zásad­ní roz­dí­ly, pod­le kte­rých je roz­li­ší­te.

Příčiny

Příčinu chřip­ko­vé­ho one­moc­ně­ní najde­me u chřip­ko­vých virů, kte­ré ji způ­so­bu­jí. Existují tři typy, kte­rý­mi může­te one­moc­nět: chřip­ka typu A, B a C. K nej­čas­těj­ším pat­ří A a B.

Bylo zjiš­tě­no, že exis­tu­je více než 200 dru­hů virů, kte­ré mohou být pří­či­nou běž­né­ho nachla­ze­ní.

Příznaky

Může být slo­ži­té od sebe odli­šit tyto dvě one­moc­ně­ní, pro­to­že chřip­ka i nachla­ze­ní mají podob­né pří­zna­ky.

Pravdou je, že nachla­ze­ní má mír­něj­ší pří­zna­ky než chřip­ka. Příznaky u nachla­ze­ní se pro­je­vu­jí postup­ně, u chřip­ky býva­jí náh­lé a mají vět­ší inten­zi­tu.

K běž­ným pří­zna­kům sig­na­li­zu­jí­cí nachla­ze­ní pat­ří ucpa­ný nos a rýma. Pro chřip­ku jsou typic­ké násle­du­jí­cí pří­zna­ky:

 • zim­ni­ce
 • úna­va, malát­nost, sla­bost
 • boles­ti hla­vy
 • boles­ti sva­lů
 • horeč­ka (37,8 °C a více).

U chřip­ky může navíc dochá­zet ke zvra­ce­ní a prů­jmu, u nachla­ze­ní k tomu­to nedo­chá­zí.

K tomu, aby jste roz­li­ši­li tyto one­moc­ně­ní si může­te nechat pro­vést spe­ci­ál­ní dia­gnos­tic­ký test, kte­rý vám určí, jest­li máte chřip­ku nebo nachla­ze­ní.

Komplikace

Nachlazení obvykle nezpů­so­bu­je žád­né dal­ší kom­pli­ka­ce. Jen lidé s ast­ma­tem by měli být ostra­ži­těj­ší. Nachlazení u nich může zvý­šit prav­dě­po­dob­nost ast­ma­tic­ké­ho záchva­tu. Na roz­díl od chřip­ky, kte­rá může vést závaž­ným pro­blé­mům, jako je bak­te­ri­ál­ní infek­ce nebo zápal plic. Chřipka může vést k hospi­ta­li­za­ci nebo úmr­tí.

Doba uzdravení

Nachlazení trvá obec­ně krat­ší dobu než chřip­ka. U nachla­ze­ní pří­zna­ky vrcho­lí během 2-3 dnů a poté v prů­bě­hu 1-2 týd­nů mizí. Vyléčení z chřip­ky trvá zpra­vi­dla něko­lik dnů až 2 týd­nů.

Jak dochází k přenosu

Způsoby, kte­rý­mi může­te one­moc­nět chřip­kou nebo nachla­ze­ním jsou totož­né. Viry se mohou pře­ná­šet na oso­by, kte­ré:

jsou v úzkém kon­tak­tu s někým, kdo je naka­žen viru­sem,

dotý­ká se povrchu, kte­rý je kon­ta­mi­no­ván viru­sem,

vde­chu­je kapič­ky, kte­ré obsa­hu­jí virus.

Nachlazení - co to je

K nej­čas­těj­ší­mu sezón­ní­mu one­moc­ně­ní dýcha­cích cest pat­ří nachla­ze­ní. Za tím­to one­moc­ně­ním sto­jí nej­čas­tě­ji rhi­no­vi­ry.

Viry se do těla dosta­nou obvykle duti­na­mi nebo nosem. Jako obran­ný mecha­nis­mus vytvo­ří nos hlen, aby se virus odpla­vil.

Příznaky nachla­ze­ní jsou kýchá­ní, kašel, boles­ti v krku, hlen sté­ka­jí­cí do krku, slzí­cí oči, ucpa­ný noc nebo rýma.

Na nachla­ze­ní nee­xis­tu­je žád­ný lék, vylé­čí se postup­ně samo. Příznaky lze nej­lé­pe zvlád­nout tak, že budou pít hod­ně teku­tin, dopře­jí si dosta­tek odpo­čin­ku a v pří­pad­ně vyu­ži­jí léky pro­ti nachla­ze­ní, kte­ré jsou vol­ně pro­dej­né.

Při nachla­ze­ní nedo­chá­zí vět­ši­nou k žád­ným kom­pli­ka­cím a obe­jde­te se i bez návštěvy léka­ře. Komplikace mohou nastat u lidí s ast­ma­tem, one­moc­ně­ním dýcha­cích cest nebo osla­be­ným imu­nit­ním sys­té­mem.

Chřipka - co to je

Za one­moc­ně­ním chřip­kou sto­jí náka­za chřip­ko­vým virem.

Na roz­díl od nachla­ze­ní není chřip­ka, tak čas­té one­moc­ně­ní.

Typickým pří­zna­kem chřip­ky je horeč­ka. Ale ne kaž­dý ji má.

K pří­zna­kům chřip­ky pat­ří boles­ti sva­lů, zim­ni­ce, kašel, horeč­ka, boles­ti krku, rýma, boles­ti hla­vy, úna­va, zvra­ce­ní a prů­jem jsou čas­té pře­de­vším u dětí.

U chřip­ky je mož­né pro­vá­dět pre­ven­tiv­ní opat­ře­ní tím, že se nechá­te očko­vat. Očkováním se chrá­ní­te pro­ti mož­ným kom­pli­ka­cím, kte­ré může chřip­ka při­ná­šet.

Jak léčit nachlazení a chřipku

U chřip­ky ani nachla­ze­ní anti­bi­o­ti­ka nepo­má­ha­jí, pro­to­že se jed­ná o viro­vá one­moc­ně­ní. Antibiotika se pou­ží­va­jí k léč­bě nemo­cí vyvo­la­ný­mi bak­te­ri­e­mi. K léč­bě mohou být pou­ži­ta tak­zva­ná anti­vi­ro­ti­ka, ale musí být nasa­ze­na včas, aby měla efekt. O jejich nasa­ze­ní roz­ho­du­je lékař. Mnoho lidí vyu­ží­vá k mír­ně­ní pří­zna­ků domá­cí pro­střed­ky.

Pokud jste ohro­že­ni váž­ný­mi chřip­ko­vý­mi kom­pli­ka­ce­mi, tak je dopo­ru­če­no zahá­jit léčbu anti­vi­ro­vý­mi léky. Antivirotiky může­te pře­de­jít váž­ným kom­pli­ka­cím, zmír­nit pří­zna­ky a zkrá­tit dobu nemo­ci.

Domácí prostředky

Kromě dostat­ku teku­tin, odpo­čin­ku a vol­ně pro­dej­ných léků je mož­né vyu­žít násle­du­jí­cí domá­cí pro­střed­ky:

 • pára usnad­ňu­je dýchá­ní,
 • hor­ká lázeň s euka­lyp­tem pomů­že s pře­tí­že­ním,
 • nos­ní kap­ky se solí pro­čis­tí ucpa­ný nos,
 • klok­tá­ní sla­né vody pomů­že od boles­tí v krku.

Nouzové varovné signály

Pokud iden­ti­fi­ku­je­te násle­du­jí­cí varov­né sig­ná­ly, vyhle­dej­te bez­od­klad­ně léka­ře.

Varovné sig­ná­ly u dětí: dehyd­ra­ta­ci, nud­né reak­ce, horeč­ka, bolest na hru­di, namod­ra­lý obli­čej nebo rty.

Varovné sig­ná­ly u dospě­lých: záchva­ty, sla­bé moče­ní, zma­te­nost nebo závra­tě, barva kůže je namod­ra­lá, potí­že s dýchá­ním nebo duš­nost, tlak na hru­di nebo bři­še, sla­bost nebo zvý­še­ná sva­lo­vá bolest, horeč­ka nebo kašel.

Očkování proti chřipce a možná prevence

Účinný a bez­peč­ný způ­sob, jak se chrá­nit před chřip­kou je očko­vá­ní.

Kromě očko­vá­ní se mohou lidé chrá­nit pro­ti chřip­ce a její­mu šíře­ní také dodr­žo­vá­ním pre­ven­tiv­ních opat­ře­ní. K pre­ven­tiv­ním opat­ře­ním pat­ří:

 • pra­vi­del­né mytí rukou,
 • vyhý­bá­ní se kon­tak­tu s naka­že­ný­mi lid­mi,
 • vyhý­bá­ní se dotý­ká­ní úst, nosu nebo očí,
 • zakrý­vá­ní nosu při kýchá­ní a úst při kaš­lání,
 • dez­in­fi­ko­vat povrchy,
 • zvý­šit pří­jem teku­tin,
 • sní­žit stres, dopřát si kva­lit­ní spá­nek,
 • jíst vyvá­že­nou stra­vu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38364 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71773 KB. | 14.07.2024 - 19:44:51