Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > X-Men - jak to před 19 lety začalo

X-Men - jak to před 19 lety začalo

X men1
X men1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Před dáv­ný­mi časy, v pře­da­le­ké galaxi...(...aha...to sem vlast­ně napatří...mmm...promiňte). Za deva­te­ro hora­mi, za deva­te­ro řeka­mi, za deva­te­ro koka­i­no­vý­mi far­ma­mi, žili jed­nou jed­ni dva dob­ří lidé, a ti se jme­no­va­li Stan Lee a Jack Kirby.Ti hod­ní míru­mi­lov­ní lidé si řekli:„teď prá­vě nemá­me co dělat, tak nakres­lí­me komiks.“ A tak se taky sta­lo. Dali tam tro­chu humo­ru, tro­chu nad­sáz­ky, tajem­na a nad­při­ro­ze­na, sci-fi, tro­šič­ku krve a nako­nec tam hodi­li pár mutan­tů s nad­při­ro­ze­ný­ma schop­nostma jako v pohád­ce. A tak vznik­nul X-MEN(X-MENi, ono jich je víc). The Uncanny X-MEN(1963 - Marvel Comics) se stal jed­ním z nejpopulárnějších(a tím pádem nej­pro­dá­va­něj­ších) komik­sů všech dob. A to by bylo, aby neby­lo, že by se pod­le toho nena­to­čil film.

O fil­mu se mlu­ví už asi pět let, ale hlav­ní důvod toho, že natá­če­ní trva­lo tak dlou­ho je, že při něm vznik­lo X-problémů - neroz­hod­nost mezi scé­ná­ři, pro­blémy s  herec­kým obsa­ze­ním. Buďme vůbec rádi, že film vůbec spat­řil svět­lo svě­ta. Prolog na stří­br­ném plát­ně vyprá­ví o tom, jak lidé tisí­ce let umí­ra­jí, rodí se, umí­ra­jí, rodí se a pořád se to opa­ku­je, až se jed­nou obje­ví evo­luč­ní změ­na, zase o stu­pí­nek výš k doko­na­los­ti. A  prá­vě to jsou mutan­ti. Začínají se rodit o jeden evo­luč­ní stu­pí­nek výše, než nám zná­mí lidé. Většina z nich vypa­dá stej­ně jako lidé, ale mají zvláští schop­nos­ti - napří­klad umě­ní teleki­ne­ze, rege­ne­ra­ce, meta­mor­fó­zy, a spous­ty dal­ších. Mnoho lidí je pro­to nená­vi­dí. Bojí se, že by je brzy moh­lo napad­nout vyu­žít své scop­nos­ti pro­ti nim. Někteří mutan­ti pro­to chtě­jí zabrá­nit vál­ce mezi lid­mi, a nevá­ha­jí pro to pou­žít jakýh­ko­liv pro­střed­ků, tře­ba úpl­ným fyzic­kým napo­do­be­ním sená­to­ra, pro­za­tím sil­ně pro­tes­tu­jí­cí­ho pro­ti mutan­tům, a ori­gi­nál zabít.

A pro­to se mutan­ti roz­dě­li­li na dvě základ­ní sku­pi­ny. První vede­ná Magnetem(zlí-Mystique - může vzít na sebe podo­bu koho­ko­liv, Toad - žába v lid­ské podo­bě, Sabretooth - nech­te se pře­kva­pit) , kte­rý chce nako­nec pře­mě­nit všech­ny lidi na zemi v mutan­ty, a X-MENi(hodní), cvi­če­ní v aka­de­mii pro nadané(ve sku­teč­nos­ti aka­de­mie pro mutan­ty), kte­ří se tomu san­ží zabrá­nit. Z hlav­ních postav bych asi uve­dl Wolverina - chláp­ka s kostrou ze žele­za a s rege­ne­rač­ní­mi schop­nost­mi ‚a Rogue, kte­rá může svým doty­kem zabíjet(nemůže se cucat:-(), ale pro­blém je v tom, že to nedo­ká­že ovlá­dat.
Efekty jsou oprav­du skvě­lý, a že jich není málo(třeba když si Cyclops sun­dá brej­le, tak to je něco).

Recenze byla sepsá­na 11.3.2003


Podívejte se na hodnocení X-Men na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,83946 s | počet dotazů: 252 | paměť: 71906 KB. | 21.06.2024 - 19:49:29