Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Nadílka od Disney+ do konce roku 2023 + nabídka roku 2024

Nadílka od Disney+ do konce roku 2023 + nabídka roku 2024

Zdroj: Walt Disney Pictures
Zdroj: Walt Disney Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Disney+ novi­ná­řům v dneš­ních poled­ních hodi­nách zve­řej­ni­lo to, co Disney+ nadě­lí do kon­ce roku a také nástin toho, co Disney+ nabíd­ne v roce 2024. Vedle mode­rá­to­ra Dominika Vršanského byl sou­čás­tí pre­zen­ta­ce také host v podo­bě pře­kla­da­te­le Vojtěcha Kostihy, kte­rý dohlí­ží jako pře­kla­da­tel na pro­jek­ty ze svě­ta Marvelu, Star Wars či již 15 let pře­klá­dá seri­ál Simpsonovi. Zde je shr­nu­tí vše­ho, co bylo sou­čás­tí pre­zen­ta­ce:

Osvědčené vánoční klasiky

Zdroj: Walt Disney Pictures
Zdroj: 20th Century Studios

O Vánocích pocho­pi­tel­ně bude mož­né šáh­nout po kla­si­kách. Po dvo­ji­ci iko­nic­kých fil­mů Sám doma, původ­ní Smrtonosné pas­ti (kte­rá letos sla­ví 35. výro­čí) či původ­ním Ledovém krá­lov­ství, kte­ré sla­ví 10 let od původ­ní­ho uve­de­ní. V kata­lo­gu již nyní nechy­bí také tri­lo­gie Santa Claus s Timem Allenem a její seri­á­lo­vé pokra­čo­vá­ní Santa Clausovi.

Santa Claus - 2. série

Zdroj: Walt Disney Pictures
Zdroj: Walt Disney Pictures 

A prá­vě seri­ál Santa Clausovi se dočká 2. série, kte­rá na Disney+ dora­zí 13. 12. 2023. Hlavním pro­tiv­ní­kem bude Šílený Santa v podá­ní Erica Stonestreeta (zná­mý pře­de­vším svou rolí Camerona Tuckera ze seri­á­lu Taková nor­mál­ní rodin­ka, kte­rý je též dostup­ný v již dostup­ném kata­lo­gu Disney+).

Percy Jackson a Olympané

Seriál Percy Jackson a Olympané na Disney+ dora­zí 20. 12. 2023.

Filmová nadílka do konci roku

Indiana Jones a nástroj osudu
Zdroj: Walt Disney Pictures

K již uve­de­ným Přízrakům v Benátkách se již 15. 12. 2023 při­dá Indiana Jones a Nástroj osu­du, již 6. 12. 2023 poté kome­die Divadelní tábor.

Spider-Man

Spider-Man
Zdroj: Sony Pictures

Od 1. pro­sin­ce 2023 se na Disney+ obje­vil téměř kaž­dý exis­tu­jí­cí Spider-Man film. Spider-Man: Daleko od domo­va tak dopl­ni­la tri­lo­gie Spider-Mana Sama Raimiho s Tobey Maguirem v hlav­ní roli, dvo­ji­ce fil­mů Amazing Spider-Man s Andrewem Garfieldem v hlav­ní roli, Spider-Man: Homecoming a také Spider-Man: Paralelní svě­ty. V nabíd­ce ze všech Spider-Man fil­mů tak pro­za­tím chy­bí pou­ze Spider-Man: Bez domo­va a Spider-Man: Napříč para­lel­ní­mi svě­ty. Možno tak bude sáh­nout jak po původ­ním fil­mu z roku 2002, kte­rý odstar­to­val zájem o komik­so­vé fil­my, tak po revo­luč­ním ani­má­ku z roku 2018.

Doctor Who

Doctor Who
Zdroj: Walt Disney Pictures

Nejdéle vysí­la­ný sci-fi seri­ál všech dob, Doctor Who, sla­ví 60. let od pre­mi­é­ry. K 60. výro­čí došlo k výro­bě cel­kem tří spe­ci­á­lů, kde si roli Doctora Who zopa­ko­val David Tennant, kte­rý se po ztvár­ně­ní 10. inkar­na­ce Doctora Who cho­pil také role 14. inkar­na­ce, kte­rá má podo­bu prá­vě zmí­ně­né­ho Tennanta. Třetí spe­ci­ál s názvem Chichot na Disney+ dora­zí 7. 12. 2023, před­cho­zí dva spe­ci­á­ly s názvy Zvíře z hvězdDo mod­ra­vých dálav jsou již na Disney+ dostup­né. Doctor Who se bude muset posta­vit Hračkáři v podá­ní Neila Patricka Harrise. A dojde též k před­sta­ve­ní 15. inkar­na­ce Doctora Who v podá­ní Ncuti Gatwy.

Animované seriály pro dospělé

anidom
Zdroj: Fox

13. 12. 2023 na Disney+ dora­zí 35. série seri­á­lu Simpsonovi. K Simpsonovým pře­kla­da­tel Kostiha dodal, že by nemohl pro­zra­dit, jest­li se po Simpsonovi ve fil­mu chys­tá jeden či více celo­ve­čer­ních fil­mů se Simpsonovými. Zároveň Kostiha potvr­dil, že se mís­to počeš­tě­né­ho jmé­na Líza již pou­ží­vá původ­ní Lisa.

14. série seri­á­lu Bobovy Burgery poté na Disney+ dora­zí již 13. 12. 2023. 20. 12. 2023 na Disney+ dora­zí 22. série seri­á­lu Griffinovi. 19. řada seri­á­lu Americký táta na Disney+ dora­zí shod­ně 20. 12. 2023.

Co kdyby... ? - 2. série

22. 12. 2023 na Disney+ odstar­tu­je 2. série úspěš­né­ho ani­mo­va­né­ho seri­á­lu Co kdy­by...?, kte­rý před­sta­ví novou vár­ku alter­na­tiv­ních vari­ant pří­bě­hů ze svě­ta Marvel Cinematic Universe. První epi­zo­da na Disney+ dora­zí 22. 12, násled­ně zby­lých 8 epi­zod 2. série poté dora­zí kaž­dý násle­du­jí­cí den po sobě. Překladatel Kostiha poté potvr­dil, že se opět poved­lo vrá­tit k alter­na­tiv­ním vari­an­tám zná­mých postav vrá­tit vět­ši­nu původ­ní­ho obsa­ze­ní (Ivan Trojan jako Velmistr či Aneta Krejčíková jako Darcy Lewis), kdy dochá­ze­lo k pou­hým úpra­vám pou­ze v pří­pa­dě, kdy by moh­lo dojít k situ­a­ci, že bude dvě stej­né posta­vy mlu­vit při kon­fron­ta­ci stej­ný dabér.

Echo

První mlá­de­ži nepří­stup­ný seri­ál Echo ze svě­ta Marvel Cinematic Universe na Disney+ dora­zí 10. 1. 2024, všech pět epi­zod poté bude uve­de­no najed­nou. V hlav­ní roli hlu­cho­němé Mayi Lopez/Echo se obje­ví Alaqua Cox, kte­ré si zopa­ku­je svou roli ze seri­á­lu Hawkeye. Překladatel Kostiha potvr­dil, že se Marvel pořád sna­ží tak tro­chu pohrá­vat se žán­ry a Echo opět bude něco jiné­ho. Kromě návra­tu Vincenta D´Onofria v roli Wilsona Fiska/Kingpina navíc Kostiha potvr­dil, také návrat Matta Murdocka/Daredevila v podá­ní Charlieho Coxe. Kostiha také potvr­dil, že na roz­díl od Star Wars (kde nehro­zí Ray Skywalkerová nebo Leia Organová) u Marvel pro­jek­tů nadá­le dochá­zí na pře­chy­lo­vá­ní žen­ských jmen.

Sekce Star

Očekávaný his­to­ric­ký seri­ál Šógun od sta­ni­ce FX na Disney+ odstar­tu­je 27. 2. 2023, dojde k uve­de­ní prv­ních dvou epi­zod.

Zlá krev: Capote vs Labutě

Feud
Zdroj: FX

Antologický seri­ál Zlá krev od Ryana Murphyho se v 1. sérii zamě­řil na kon­flikt mezi hereč­ka­mi Joan Crawfordovou a Bette Davis, 2. série, kte­rá dora­zí v roce 2024, se poté zamě­ří na kon­flikt homose­xu­ál­ní­ho sce­náris­ty Trumana Capoteho v podá­ní Toma Hollandera s jeho tak­zva­ný­mi labu­tě­mi - Babe Paley v podá­ní Naomi Watts a Lee Radziwill v podá­ní Calisty Flockhart.

Medvěd

Medvěd
Zdroj: FX

Seriál Medvěd se v roce 2024 dočká tře­tí série.

Smrt a jiné úkazy

Smrt a jiné detaily
Zdroj: Hulu

Disney+ svou pří­tom­nos­tí také poctí nová detek­tiv­ní mini­sé­rie Smrt a jiné úka­zy s Mandy Patinkin v hlav­ní roli. V mini­sé­rii dojde k vraž­dě na jachtě a násle­du­jí­cí­mu vyšet­řo­vá­ní.

Černý dort

V roce 2024 dojde na Disney+ také k uve­de­ní seri­á­lu Černý dort z pro­duk­ce Oprah Winfrey, kte­rý se již sti­hl stát oblí­be­ným seri­á­lem 44. pre­zi­den­ta USA, Baracka Obamy.

Další seriály

Welcome to Wrexham Season 2
Zdroj: FX

Dojde také k mini­sé­rii Měli jsme štěs­tí, kte­rá bude adap­to­vat stej­no­jmen­ný román Georgie Hunterové o židov­ské rodi­ně, kte­rá pře­ži­la roz­dě­le­ní v kon­cen­t­rač­ním tábo­ře. Minisérie Vnitřní Chinatown bude poté adap­to­vat oce­ňo­va­nou kni­hu Charlese Yu o stras­tech asij­ské­ho her­ce v Hollywoodu. Dokumentární seri­ál Vítejte v Wrexhamu s Ryanem Reynoldsem poté v roce 2024 obdr­ží 3. sérii.

Cristóbal Balenciaga

19. 1. 2024 na Disney+ odstar­tu­je mini­sé­rie Cristóbal Balenciaga o živo­tě stej­no­jmen­né­ho mód­ní­ho návr­há­ře.

Britské seriály

Z brit­ské nadíl­ky v roce 2024 dora­zí seri­ál In Vogue o stej­no­jmen­ném mód­ním časo­pi­su, doku­men­tár­ní mini­sé­rie Camden s Duou Lipou, kte­rá bude ten­to pro­jekt záro­veň pro­du­ko­vat, seri­á­lo­vá adap­ta­ce romá­nu Shardlake od  C.J. Sansoma o záhad­ném vraž­dě­ní čle­nu rodu Tudorovců, adap­ta­ci romá­nu Rivalové od Jilly Cooper, seri­ál Renegade Nell o dív­ce, kte­rá se po obvi­ně­ní z vraž­dy oci­tá se svý­mi sestra­mi na útě­ku či seri­ál Lišák Ferina, kte­rý vychá­zí z romá­nu Oliver Twist od Charlese Dickense, kte­rý na Disney+ dora­zí 17. 1. 2024.

Sekce National Geography

Ze sek­ce National Geography na Disney+ dora­zí doku­men­tár­ní seri­á­ly Královny říše zví­řat, FotografSkutečný život brou­ka inspi­ro­va­ný pixa­rov­kou Život brou­ka, kdy doku­ment bude dopro­vá­zet hlas hereč­ky Awkwafiny.

Marvel v roce 2024 na Disney+

wandavision spinoff agatha more shows get delayed release v0 UlvnHVNDCA49WXgArMRymuzqKI309YwJg2EEPRCPcD4
Zdroj: Marvel Studios

Vedle Echo ze stá­je Marvel Studios v roce 2024 dora­zí také seri­ál Agatha: Darkhold Diaries, kdy dle pře­kla­da­te­le Kostihy není vlast­ně jis­té, zda seri­ál bude mít podti­tul a zda tím pádem dojde i k pře­kla­du názvu. Zároveň dora­zí také ani­mo­va­ný seri­ál X-Men „97, kte­rý navá­že na původ­ní ani­mo­va­ný seri­ál X-Men, kte­rý běžel v letech 1992-1997.

Star Wars na Disney+ v roce 2024

SkeletonCrew TheAcolyte
Zdroj: Lucasfilm

V roce 2024 dojde na dva nové hra­né seri­á­ly ze svě­ta Star Wars. Seriál Star Wars: Skeleton Crew, kte­rý dle pře­kla­da­te­le Kostihy v češ­ti­ně pone­se název Star Wars: Bludná posád­ka a seri­ál Star Wars: Acolyte, kte­rý dle Kostihy v čes­kém názvu pone­se název Star Wars: Acolytka. Překladatel Kostiha záro­veň potvr­dil, že bude Acolytka poja­tá jako detek­tiv­ka, kdy Kostiha potvr­dil, že po vzo­ru Marvelu se Star Wars sna­ží zkou­šet růz­né typy žánrů.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,39154 s | počet dotazů: 281 | paměť: 71817 KB. | 23.06.2024 - 02:53:49