Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Dům - herecký koncert Miroslava Krobota

Dům - herecký koncert Miroslava Krobota

Dum
Dum
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Režisérka Zuzana Liová si zvo­li­la pro svůj prv­ní film vlast­ní scé­nář, ve kte­rém se jí poda­ři­lo zachy­tit odliš­nost snů a tužeb růz­ných gene­ra­cí v sou­čas­né rea­li­tě oby­čej­né­ho živo­ta. Scénář byl v roce 2003 oce­něn v slo­ven­ské sou­tě­ži Cenou Tibora Vychtu a reži­sér­ka vsa­di­la při rea­li­za­ci na obsa­ze­ní jed­not­li­vých postav na odpo­ví­da­jí­cí herec­ké typy.

Film zachy­cu­je obdo­bí , kdy otec Imrich sta­ví pro svou dce­ru Evu dům a věnu­je stav­bě veš­ke­rý vol­ný čas. Stejný zájem a stej­né nasa­ze­ní vyža­du­je také od Evy. Bude to pře­ci jed­nou její nový domov! Eva má však v hla­vě jiné plá­ny. Stejně jako její star­ší sest­ra Jana má o svém živo­tě jinou před­sta­vu než otec a chá­pe, že jít vlast­ní ces­tou nebu­de jed­no­du­ché. Neustálé kon­t­ro­lo­vá­ní a pou­čo­vá­ní otcem je pro Evu stá­le víc a víc nesne­si­tel­né a mož­ná prá­vě pro­to oče­ká­vá s nadě­jí něja­kou změ­nu. Při jed­né ces­tě ze ško­ly domů se sezná­mí se star­ším žena­tým Jakubem, kte­rý při­ná­ší do její­ho živo­ta nové tajem­ství a tou­hy. Otec pra­cu­je na stav­bě domu stá­le čas­tě­ji sám a navíc se do ves­ni­ce při­stě­hu­je zpět jeho star­ší dce­ra s bouř­li­vác­kým man­že­lem a dět­mi. Setkání celé rodi­ny není bez kom­pli­ka­cí a je otáz­kou, zda se roze­sta­vě­ný dům poda­ří Imrichovi a Evě dokon­čit.

Scénář vychá­zí z reál­ných život­ních situ­a­cí a na Imrichově rodi­ně uka­zu­je kom­pli­ko­va­né vzta­hy vznik­lé despo­tic­kým jed­ná­ním otce, kte­rý chce pro své dce­ry to nej­lep­ší a od nich vyža­du­je napros­tou posluš­nost.

Filmový pří­běh oslo­ví divác­kou sku­pi­nu rodi­čů i jejich dospí­va­jí­cích děti, zejmé­na dce­ry. Velmi civil­ně vychá­zí scé­ny, kde spo­lu vystu­pu­je Imrich(Miroslav Krobot) a jeho žena Viera(Táňa Medvecká). Tady se poda­ři­lo reži­sé­r­ce vybrat k sobě výbor­nou herec­kou dvo­ji­ci. Výrazové pro­střed­ky obou her­ců spo­lu souzní, oba doká­žou pře­dat divá­kům emo­ce s úměr­ným výra­zem a přes­to prav­di­vě a s vti­pem. Taňa Medvecká není jen výbor­ná diva­del­ní hereč­ka , ale je výbor­ná i ve fil­mu. Stejně tak jako Miroslav Krobot hra­jí oba bez vel­kých gest. Do role mla­dé dív­ku Evy obsa­di­la reži­sér­ka tři­a­dva­ce­ti­le­tou hereč­ku Judit Bárdos, kte­rá je stu­dent­kou Vysoké ško­ly múzic­kých ume­ní v Bratislavě a hos­tu­je v SND. Za roli Evy zís­ka­la hereč­ka cenu na fes­ti­va­lu Art Film Fest 2011. Judit Bárdos hra­je svou Evu uvol­ně­ně a cit­li­vě. Dokáže být svým herec­kým rodi­čům rov­no­cen­ným part­ne­rem a nepře­hrá­vá. Méně výraz­ný je Marian Mitaš v roli váha­vé­ho a neroz­hod­né­ho milen­ce Jakuba a nao­pak drs­ně tem­pe­ra­ment­ní pro­jev zvo­lil Marek Geišberk v roli man­že­la Jany. Tato posta­va také do pří­bě­hu vná­ší dra­věj­ší mla­dic­ký elán a má v sobě kom­pli­ko­va­nou směs věč­ně pro­blé­mo­vé­ho bouř­li­vá­ka a sou­čas­ně milu­jí­cí­ho otce.

Vedení kame­ry bylo v sou­la­du s cel­ko­vým civil­ním vyzně­ním fil­mu sty­lem repor­tá­že v exte­ri­é­ro­vých zábě­rech a v inte­ri­é­rech doká­za­la kame­ra zvý­raz­nit i nut­né detail­ní zábě­ry. Obraz a stej­ně tak hudeb­ní dopro­vod je ve fil­mu uži­tý s cílem zob­ra­zit pře­de­vším her­ce a pod­po­řit cel­ko­vou atmo­sfé­ru. Hudba Watera Krafta je v sou­la­du fil­mo­vým obra­zem a nevnu­cu­je divá­ko­vi prvo­plá­no­vý motiv. Film pro­to vyzní­vá jako celek komor­ně a své divá­ky si zís­ká zejmé­na při uve­de­ní v tele­vi­zi.

Film Dům není žád­ný fil­mo­vý trhák ale pocti­vé fil­mo­vé dílo. Postavy jsou brá­ny ze živo­ta a pro­to je nelze dělit na jed­no­znač­ně klad­né a zápor­né. Film si najde své divá­ky a doká­že je oslo­vit. Škoda, že se film chce půso­bit jen na city a mini­mál­ně odrá­ží i humor­nou strán­ku živo­ta.


Podívejte se na hodnocení Dům na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43600 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72062 KB. | 13.04.2024 - 15:32:34