Kritiky.cz > Recenze knih > Nápadníček - celoroční plán aktivit pro mateřské školy

Nápadníček - celoroční plán aktivit pro mateřské školy

building blocks gfdcf5008f 1920
building blocks gfdcf5008f 1920
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pracujete s dět­mi v mateř­ské ško­le či růz­ných zájmo­vých krouž­cích? Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce pro prá­ci s dět­mi? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka nakla­da­tel­ství Portál s názvem Nápadníček, jejíž autor­kou je Marcela Trantinová a kolek­tiv auto­rek. 

Hned na začát­ku pří­ruč­ky nalez­ne­te tabul­ku s pří­kla­dem plá­nu na celý týden. Kniha má cel­kem 8 hlav­ních témat, kte­rá jsou podrob­ně roz­pra­co­va­ná. Jaká téma­ta v pub­li­ka­ci najde­te? Kamarádi, jak se cho­vat a pomá­hat v růz­ných nebez­peč­ných situ­a­cích, pohád­ku o Smolíčkovi, poví­dá­ní o hou­bách, ptáč­cích i stra­ši­dlech, Vánocích a ledo­vém krá­lov­ství.

9788026217954

Tato pří­ruč­ka je zamě­ře­na na prá­ci s dět­mi v mateř­ské ško­le. Nabízí celou řadu akti­vit a růz­ných čin­nos­tí a to např. námě­ty pro ran­ní kruh, výtvar­né, dra­ma­tic­ké a hudeb­ní námě­ty, prá­ci s kni­hou a pís­men­ky, stol­ní hry, poku­sy a obje­vy, pohy­bo­vé a rela­xač­ní akti­vi­ty, sebe­ob­služ­né čin­nos­ti, prak­tic­ké doved­nos­ti, či hry s pís­kov­nič­kou.

Každá z akti­vit je detail­ně popsa­ná s čet­ný­mi foto­gra­fie­mi, kte­ré dotvá­ří kouz­lo celé kni­hy. Na kon­ci pub­li­ka­ce nalez­ne­te pří­lo­hy s pra­cov­ní­mi lis­ty i růz­ný­mi obráz­ky, kte­ré si může­te opa­ko­va­ně kopí­ro­vat. Z pří­loh mě nej­ví­ce zau­ja­lo pod­zim­ní lot­to s dýně­mi a stra­ši­dly, dále kar­tič­ky s emo­ce­mi dětí a pro­ti­kla­dy. Také jsou v nich bás­nič­ky dopro­vá­ze­né pohy­bem i pohy­bo­vá hra. Taktéž nesmí chy­bět seznam pou­ži­té lite­ra­tu­ry, růz­né inter­ne­to­vé zdro­je i des­ko­vé hry, kte­ré může­te s dět­mi dále vyu­ží­vat.

Nápadníček je určen pro všech­ny uči­tel­ky mateř­ských škol, jak začí­na­jí­cí, ta i pro ty zku­še­něj­ší, kde mohou načer­pat mno­ho nápa­dů pro prá­ci s dět­mi. Publikace mě moc zau­ja­la a těši­la jsem se, až vyjde. Myslím si, že je pro prá­ci uči­te­lek bez­vad­ná a nemě­la by chy­bět v žád­né mateř­ské ško­le. Tato meto­dic­ká pří­ruč­ka byla vydá­na se sou­hla­sem Step by Step ČR, o.p.s., jedi­ným drži­te­lem licen­ce na šíře­ní vzdě­lá­va­cí­ho pro­gra­mu Začít spo­lu v ČR. Jelikož jsem při prá­ci s dět­mi v jed­né mateř­ské ško­le měla mož­nost vyzkou­šet si čin­nos­ti v cen­t­rech akti­vit, kte­ré pro­gram Začít spo­lu mají, je mně tato prá­ce blíz­ká a neči­ni­lo mě potí­že se v této pro­ble­ma­ti­ce zori­en­to­vat.

Kniha je pře­hled­ná, sro­zu­mi­tel­ně napsa­ná, plná zají­ma­vých nápa­dů a akti­vit, detail­ně roz­pra­co­va­ná, s daným postu­pem i pomůc­ka­mi, kte­ré k urči­té čin­nos­ti potře­bu­je­te. Nechybí ani sou­hrn­ná tabul­ka s kon­kre­ti­zo­va­ný­mi výstu­py i čin­nost­mi, kte­ré kore­spon­du­jí s cíli RVP MŠ.

Velké plus dávám za čer­no­bí­lé ilu­stra­ce Patricie Koubské, kte­ré tak nějak k dět­ských kni­hám a uči­tel­ským pub­li­ka­cím pros­tě pat­ří. Dále foto­gra­fie, kte­ré zachy­cu­jí růz­né čin­nos­ti i hoto­vé výrob­ky.

Tuto meto­dic­kou pří­ruč­ku mohu jen dopo­ru­čit. A že jim doma mám oprav­du hod­ně.

Nabízená téma­ta kore­spon­du­jí s roč­ní­mi obdo­bí­mi, i se vzdě­lá­va­cí­mi oblast­mi Dítě a spo­leč­nost, Dítě a ten dru­hý, Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psy­chi­ka, Dítě a svět. Při plá­no­vá­ní vychá­zí z RVP PV.

Ukázka z kni­hy:

Vzdělávací pro­gram Začít spo­lu je zají­ma­vý, kre­a­tiv­ní, respek­tu­jí­cí zájmy a sil­né strán­ky dětí a vychá­zí z teo­rie mno­ha­čet­né inte­li­gen­ce. Stránky a schop­nost kaž­dé­ho jedin­ce popsal ame­ric­ký psy­cho­log H. Gardner ve své teo­rii mno­ha­čet­né inte­li­gen­ce, pro­střed­nic­tvím kte­ré říká, že kaž­dý člo­věk má mini­mál­ně osm typů inte­li­gen­ce (schop­nos­tí). Ty uplat­ňu­je při řeše­ní kaž­do­den­ních situ­a­cí. V roli peda­go­ga pomá­há­me dětem obje­vit, kým jsou a kým by se moh­ly stát.

Vedeme je k uvě­do­mě­ní, že kaž­dý člo­věk doká­že díky svým před­nos­tem při­stu­po­vat k řeše­ní pro­blé­mů odliš­ným způ­so­bem.

Několik slov o autor­kách:

Marcela Trantinová je uči­tel­ka MŠ s mno­ha­le­tou pra­xí. Zabývá se logo­pe­dií, roz­vo­jem komu­ni­kač­ních a řečo­vých doved­nos­tí dětí. Pracuje jako uči­tel­ka MŠ a věnu­je se spor­tov­ní čin­nos­ti dětí.

Jana Zetková vystu­do­va­la střed­ní peda­go­gic­kou ško­lu obor uči­tel­ství pro MŠ. Jako uči­tel­ka pra­cu­je víc než 30 let.

Marie Bartošová půso­bí jako uči­tel­ka MŠ.

Petra Dvořáková je od roku 2010 ředi­tel­kou Mateřské ško­ly Šestajovice v Praze. Vystudovala Univerzitu Hradec Králové, obor Pedagogika před­škol­ní­ho věku. Je lek­tor­kou pro­gra­mu Začít spo­lu.

  • Autor: Marcela Trantinová a kol.
  • Ilustrace: Patricie Koubská
  • Žánr: meto­dic­ká  pří­ruč­ka
  • Vydáno: 2021, Portál, Praha
  • Počet stran: 157
  • Vazba kni­hy: měk­ká, bro­žo­va­ná
  • ISBN 978-80-262-1795-4


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,69046 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71967 KB. | 20.07.2024 - 13:49:24