Kritiky.cz > Domácí rady > Nebankovní hypotéka na tisíc způsobů

Nebankovní hypotéka na tisíc způsobů

img a343809 w3185 t1557207192
img a343809 w3185 t1557207192
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
K čemu vše­mu se vám může hodit neban­kov­ní hypo­té­ka?
Nebankovní úvěr je napros­to uni­ver­zál­ním typem půjč­ky, kte­rou vyu­ži­je­te v mno­ha život­ních situ­a­cích. A ať už vás trá­pí coko­li ane­bo „pou­ze“ potře­bu­je­te pení­ze, tak věř­te tomu, že se vám skvě­le při­způ­so­bí.

startup

Velkou výho­dou neban­kov­ní hypo­té­ky je to, že žada­te­le zby­teč­ně neo­me­zu­je hloupý­mi pod­mín­ka­mi. I když bude­te žádat o půjč­ku s niž­ším pří­jmem ane­bo se zázna­mem v regis­t­ru, může­te ji mít. A tak vstříc­ná k vám žád­ná z kla­sic­kých bank na trhu nikdy nebu­de. Nicméně neban­kov­ní úvěr se vám bude hodit i v mno­ha jiných život­ních situ­a­cích, ať už jde o coko­li. A pokud „pou­ze“ hle­dá­te výhod­nou půjč­ku, tak vám může rov­něž skvě­le poslou­žit.

Nebankovní spo­leč­nos­ti se totiž roz­hod­ně neo­me­zu­jí pou­ze na nabíd­ku úvě­rů pro všech­ny kri­zo­vé život­ní situ­a­ce. Klidně si může­te v neban­kov­ní spo­leč­nos­ti sjed­nat výhod­nou ame­ric­kou hypo­té­ku v neban­kov­ní podo­bě. A ta bude mít ješ­tě lep­ší pod­mín­ky, než ta, kte­rou vám nabí­ze­jí v ban­ce – ta neban­kov­ní vás nebu­de zby­teč­ně sva­zo­vat.
 
Pro neban­kov­ní půjč­ky jsou typic­ké dvě důle­ži­té pod­mín­ky, kte­ré musí­te spl­nit vždy, když se o ně roz­hod­ne­te požá­dat.
V prv­ní řadě jde o to, že musí­te mít pří­jem dost vyso­ký na to, aby pokryl pra­vi­del­né splát­ky i s úro­ky. A je samo­zřej­mé, že mimo ně musí pokrýt také i všech­ny vaše běž­né výda­je, pro­to­že bez potra­vy a výda­jů na byd­le­ní se žít nedá.
A za dru­hé, za neban­kov­ní úvěr se musí­te vždy zaru­čit nemo­vi­tos­tí. Něco tako­vé­ho pla­tí v ban­ce pou­ze u ame­ric­ké hypo­té­ky, nicmé­ně neban­kov­ní spo­leč­nos­ti mají tako­vou pod­mín­ku pro všech­ny půjč­ky spo­leč­nou.

banka
 
Nicméně se roz­hod­ně nemu­sí­te obá­vat, že by pro neban­kov­ní půjč­ky byly mimo jiné typic­ké i vyso­ké úro­ky, netranspa­rent­ní pod­mín­ky ane­bo vyš­ší rizi­ko splá­ce­ní. Nic tako­vé­ho roz­hod­ně nepla­tí, ba nao­pak, neban­kov­ní úvěr může být stej­ně výhod­ný jako ten, kte­rý zís­ká­te v ban­ce – ane­bo může být i výhod­něj­ší.


Foto: Pixabay

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47019 s | počet dotazů: 271 | paměť: 69098 KB. | 29.11.2023 - 23:55:47