Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Úhoři mají nabito – Recenze – 20%

Úhoři mají nabito – Recenze – 20%

20180801 1241
20180801 1241
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Český film Úhoři mají nabi­tonato­čil reži­sér Vladimír Michálek, kte­rý kdy­si točil vel­mi dob­ré a oce­ňo­va­né fil­my, ale v posled­ních letech měl v kinech ako­rát pod­prů­měr­né­ho Pohádkáře a vylo­že­ně otřes­né Prázdniny v Provence (kte­ré byly tak špat­né a bizar­ní, až byly díky tomu mís­ty zábav­né). Film Úhoři mají nabi­to však svou mimo­řád­nou nepo­da­ře­nos­tí vtip­ný ani zábav­ný bohu­žel není a je pou­ze špat­ný, přes­to­že vzni­kl pod­le scé­ná­ře, na němž Vladimír Michálek spo­lu­pra­co­val se sce­náris­tou Petrem Pýchou, auto­rem scé­ná­ře k fil­mu Všechno bude.
Hrdiny sním­ku je sku­pi­na pěti mužů růz­né­ho věku (zhru­ba od pět­a­dva­ce­ti do šede­sá­ti), kte­ří si své šedi­vé, nud­né a prázd­né živo­ty na malém měs­tě oži­vu­jí zvlášt­ním koníč­kem – vydá­va­jí se za čle­ny poli­cej­ní­ho útva­ru rych­lé­ho nasa­ze­ní (URNA), včet­ně veš­ke­ré­ho vyba­ve­ní od kom­plet­ní­ho oble­če­ní přes střel­né zbra­ně až po kou­řo­vé gra­ná­ty, a tak­to vystro­je­ni pře­pa­da­jí nic netu­ší­cí lidi v hos­po­dách, kul­tur­ních cen­t­rech i v jejich vlast­ních domo­vech a růz­ně je buď mlá­tí, nutí ležet na zemi s ruka­ma za hla­vou, nebo je jiným způ­so­bem šika­nu­jí – a mají z toho sran­du a adre­na­lin. Hrají je Oldřich Kaiser (kte­rý jim velí a je hlav­ním orga­ni­zá­to­rem), Matěj Hádek, Kryštof Hádek, Jiří Vyorálek a Patrik Holubář.
Úhoři mají nabito – Recenze
Zdroj fotek: falcon.cz


V tuto chví­li se nabí­zí otáz­ka, proč by měl divák pro­bo­ha fan­dit posta­vám, kte­ré jsou ztvár­ně­ny jako stu­pid­ní, vul­gár­ní a polo­gra­mot­ní bura­ni, co se neu­stá­le cho­va­jí jako nesym­pa­tič­tí a nekom­pe­tent­ní idi­o­ti, poma­lu ani neda­jí dohro­ma­dy kloud­nou větu, umí se ako­rát schá­zet v hos­po­dě u piva a nadá­vat na všech­no a na všech­ny a zají­ma­vé je na nich pou­ze jejich netra­dič­ní hob­by, spo­čí­va­jí­cí v ile­gál­ní a tím pádem trest­né čin­nos­ti, při níž navíc (sem tam i dost násil­ně) ubli­žu­jí náhod­ným lidem.
Podle tvůr­ců je film Úhoři mají nabi­to čer­nou kome­dií. Je to s podi­vem, neboť vůbec není vtip­ný (a dokon­ce ani úsměv­ný nebo legrač­ní), neob­sa­hu­je jedi­ný vtip (slov­ní ani vizu­ál­ní) a jeho jedi­ným zdro­jem humo­ru se zdá být mlu­va hlav­ních hrdi­nů (spo­čí­va­jí­cí v tom, že všich­ni mají znač­ně ome­ze­nou slov­ní záso­bu a sou­stav­ně říka­jí „ty vole“ za kaž­dým dru­hým slo­vem) a pak jed­na scé­na, v níž se Jiří Lábus (ve vel­mi okra­jo­vé roli) oto­čí zády k divá­kům tako­vým způ­so­bem, že mu jsou při­tom výraz­ně vidět nahý zadek a var­la­ta. Plus sem tam občas­né poku­sy o opilecké/buranské hláš­ky, kte­ré jsou nicmé­ně tak bizar­ní a krko­lom­né, že se nema­jí šan­ci uchy­tit.
Zápletka spo­čí­vá v tom, že jed­né noci se hrdi­no­vé vra­ce­jí z úspěš­né akce a po ces­tě zasta­ví na ben­zín­ce (stá­le v mun­důrech poli­cej­ní­ho zása­ho­vé­ho koman­da), kte­rá je zrov­na sho­dou okol­nos­tí pře­pa­dá­vá­na mas­ko­va­ným lupi­čem, jenž při spat­ře­ní domně­lých poli­cis­tů zpa­ni­ka­ří a pro­stře­lí si hla­vu vlast­ní zbra­ní, s níž před­tím ohro­žo­val sleč­nu u poklad­ny (Anna Kameníková). Hrdinové urych­le­ně vykli­dí pole a něja­kou dobu dal­ší akce nepod­ni­ka­jí, dokud se situ­a­ce neu­klid­ní. Jeden z nich se nicmé­ně poté náho­dou spřá­te­lí s onou poklad­ní z ben­zín­ky, z jaké­ho­si bizar­ní­ho důvo­du ji zasvě­tí do čin­nos­ti, kte­rou s kama­rá­dy pro­vo­zu­je, a ona mu za to pro­zra­dí nejed­no pře­kva­pe­ní.
Úhoři mají nabito – Recenze

Následný vývoj udá­los­tí bohu­žel nelze popsat bez pro­zra­zo­vá­ní zásad­ních spo­i­le­rů. I tak by to ale šlo dost těž­ko, neboť děj fil­mu je extrém­ně nesmy­sl­ný, nesoudrž­ný a plný bizar­ních náhod, chyb v kon­ti­nu­i­tě a zvlášt­ních a nepo­cho­pi­tel­ných udá­los­tí, jež nelze nijak raci­o­nál­ně vysvět­lit ani inter­pre­to­vat. Viz tyto scé­ny:
  • Hrdinové se při­pra­vu­jí vyjet do akce a  oblé­ka­jí se. Oldřich Kaiser říká: „Nic tady neza­po­meň­te, poje­de­me tam hodi­nu, tak ať se nemu­sí­me vra­cet,“ zatím­co ven­ku je slu­neč­ný den. Když ale hrdi­no­vé při­jíž­dě­jí na mís­to, je sko­ro půl­noc.
  • Hrdiny někdo vydí­rá, o čemž Oldřich Kaiser jako jedi­ný neví. Když se s ním pak ostat­ní set­ka­jí, tvr­dí mu, že je vše v pořád­ku (načež si to on ješ­tě spe­ci­ál­ně ově­řu­je a oni mu zno­vu řek­nou, že se nic nedě­je). V dal­ší scé­ně ale Kaiser zjev­ně o tom vydí­rá­ní už ví, ovšem aniž by mu to kdo­ko­li řekl.
  • Prodavačka z ben­zín­ky se chce k hrdi­nům při­dat, leč je jí vysvět­le­no, že to je absurd­ní, pro­to­že k tomu potře­bu­je vědět, jak to v poli­cej­ním koman­du cho­dí, a musí mít spe­ci­ál­ní výstroj za vel­kou spous­tu peněz. V závě­ru fil­mu hrdi­no­vé stej­ně jdou do akce i s pro­da­vač­kou, i když nemá potřeb­né zna­los­ti (avšak už má kom­plet­ní výstroj, bůhví odkud).
  • Hrdinové při odcho­du z hos­po­dy močí do řeky a pak se tou řekou z něja­ké­ho důvo­du bro­dí pro­ti prou­du a  opi­lec­ky při­tom hýka­jí něco v tom smys­lu, že jsou jako úho­ři, kte­rým tero­ris­té při­dě­lá­va­jí na těla výbuš­ni­ny. Odtud zřej­mě název sním­ku, přes­to­že v celém zbyt­ku fil­mu už o úho­řích jiná zmín­ka nepad­ne.
  • Jeden z hrdi­nů si na zahra­dě podo­mác­ku vyro­bí rus­ké kužel­ky s elek­tro­nic­kým počí­ta­dlem, kte­ré při kaž­dém sra­že­ní kuže­lek ero­tic­ky vzdychá. S dějem fil­mu to nijak nesou­vi­sí.
  • S dějem fil­mu nesou­vi­sí ani ta sku­teč­nost, že jeden z hrdi­nů pra­cu­je v půj­čov­ně loděk, kde má něja­kou pří­tel­ky­ni (asi), kte­rá tam ako­rát leží nahá (a nic jiné­ho nedě­lá), a když si někdo při­jde půj­čit loď­ku, tak je seřván, že voda je špi­na­vá a vodá­ci jsou kre­té­ni. Jiný z hrdi­nů zas pra­cu­je v pro­dej­ně cyk­lis­tic­kých kol, při­čemž zákaz­ní­ky opa­ko­va­ně nechá­vá na těch kolech bez pla­ce­ní ujet a je mu to jed­no (pro­to­že je asi dement).
  • Když hrdi­no­vé odjíž­dě­jí z akce, tak se všich­ni navzá­jem plá­ca­jí po zádech, jak se jim zátah vyda­řil, a Oldřich Kaiser je jako veli­tel mise pyš­ně chvá­lí. V násle­du­jí­cí scé­ně (v hos­po­dě) jim ale najed­nou začne nadá­vat za to, jak se během akce dopouš­tě­li základ­ních ama­tér­ských chyb.
  • V jed­nu chví­li dojde k neče­ka­né situ­a­ci, kdy je potře­ba rych­le něko­ho pod­pla­tit. Postava Oldřicha Kaisera má naštěs­tí v kap­se náho­dou deset tisíc korun.
  • Hrdiny fil­mu za jejich čin­nost nikdy nikdo nena­hlá­sí, a to ani, když se během jed­né své akce náho­dou set­ka­jí se sku­teč­ným poli­cej­ním koman­dem, jehož veli­tel se ako­rát podi­ví tomu, proč se jeho mise účast­ní najed­nou tolik lidí.
  • Film kon­čí titul­kem, že pod­le výroč­ní zprá­vy BIS vzni­ka­jí na úze­mí ČR para­mi­li­tár­ní sku­pi­ny, což má zřej­mě vyvo­lat v divá­cích dojem, že obsah fil­mu má cosi spo­leč­né­ho se sku­teč­ný­mi udá­lost­mi a s  aktu­ál­ní situ­a­cí v ČR, přes­to­že se celý ode­hrá­vá mimo jakou­ko­li uvě­ři­tel­nou rea­li­tu.
Úhoři mají nabito – Recenze

Podobných roz­po­ru­pl­nos­tí, nejas­nos­tí, nesmys­lů a obec­ně nedo­stat­ků je při­tom ve fil­mu mno­hem víc, neb k nim prů­běž­ně dochá­zí neu­stá­le. Film Úhoři mají nabi­to je z hle­dis­ka scé­ná­ře a dra­ma­tur­gie nato­lik roz­pad­lý a nelo­gic­ký, že v něm nejen­že nelze obhá­jit smy­sl leckterých pasá­ží, ale ani nejde roz­klí­čo­vat moti­va­ce a cho­vá­ní napros­té vět­ši­ny postav, a to nejen v rám­ci celé­ho fil­mu, ale mnoh­dy ani v rám­ci jed­not­li­vých scén. Vyprávění pří­bě­hu je zou­fa­le roz­tříš­tě­né, naho­di­lé a zma­te­né a navíc až zby­teč­ně moc ská­če v čase, a to tím způ­so­bem, že něja­ká posta­va vždy vyřkne urči­tou infor­ma­ci, při­čemž divák se podi­ví, odkud tu infor­ma­ci vza­la, načež násle­du­je fla­shback, v němž se zpět­ně vysvět­lí, jak ta posta­va k té infor­ma­ci při­šla.
Dalším napros­to zásad­ním pro­blé­mem je absen­ce jaké­ho­ko­li názna­ku morál­ky nebo etic­ké­ho hod­no­ce­ní napříč celým fil­mem, v němž se růz­né posta­vy sou­stav­ně dopouš­tě­jí činů, kte­ré nevy­vo­lá­va­jí žád­nou odpo­ví­da­jí­cí reak­ci. Hlavní hrdi­no­vé jsou nezod­po­věd­ní hlou­pí idi­o­ti, kte­ří pro zába­vu, pocit kama­rád­ské pospo­li­tos­ti a potě­še­ní vlast­ní­ho ega ubli­žu­jí náhod­ným lidem, což je ale nato­če­no bez jaké­ko­li kome­di­ál­ní sty­li­za­ce a podá­vá­no tak, že by jim divá­ci měli fan­dit, vybu­do­vat si k nim pozi­tiv­ní vztah a poz­dě­ji s nimi i sou­cí­tit a stra­cho­vat se o jejich zdra­ví a bez­pe­čí, což se však kata­stro­fál­ně míjí účin­kem. Když někdo poru­ší slib, tak se to pře­jde bez ode­zvy, když někdo něko­ho pod­ve­de a dotyč­ný mu na to při­jde, tak pod­vod­ní­ka namís­to tres­tu při­be­re do par­ty.
V prů­bě­hu fil­mu se navíc žád­ná z postav nepo­lep­ší, hlav­ní hrdi­no­vé na kon­ci fil­mu dál pro­vo­zu­jí stej­nou nezá­kon­nou čin­nost jako na začát­ku a tvůr­ci sním­ku ješ­tě jejich koná­ní ali­bis­tic­ky ospra­vedl­ňu­jí tím, že jim jako cíle vybí­ra­jí růz­né pyt­lá­ky či pod­lé boha­té pod­ni­ka­te­le, kte­ré násled­ně pre­zen­tu­jí jako „to vět­ší zlo“, kte­ré je potře­ba potrestat. Ve výsled­ku ale nikdo potres­tán není, film svým ide­o­vě poma­te­ným hrdi­nům fan­dí a vzhlí­ží k nim pro­střed­nic­tvím posta­vy Anny Kameníkové, kte­rá se jako jedi­ná zdá být jejich koníč­kem i jimi samot­ný­mi zálib­ně fas­ci­no­vá­na a okouz­le­na.
Úhoři mají nabito – Recenze

Film kupo­di­vu půso­bí znač­ně odby­tě nejen z hle­dis­ka režie a scé­ná­ře, ale po řeme­sl­né strán­ce obec­ně, včet­ně hud­by a stři­hu. Jediných uchá­ze­jí­cím aspek­tem jsou kre­a­ce (těž­ko mlu­vit o výko­nech) někte­rých her­ců v hlav­ních rolích, kte­ří se svým mnoh­dy netra­dič­ním fyzic­kým vze­zře­ním a dik­cí ale­spoň stre­fu­jí do urči­té sty­li­za­ce, přes­to­že při­tom vypa­da­jí, jako kdy­by své plo­ché, ste­re­o­typ­ní a kari­ko­va­né posta­vy nemě­li jak pořád­ně ucho­pit.
Je sice prav­da, že exis­tu­je mno­ho ješ­tě straš­něj­ších čes­kých fil­mů než Úhoři mají nabi­to, ale to lze jen těž­ko brát jako dosta­teč­nou omlu­vu. Tenhle navíc vzni­kl za pod­po­ry Státního fon­du kine­ma­to­gra­fie, což, pokud to bylo více než deset korun, je poně­kud alar­mu­jí­cí.


Podívejte se na hodnocení Úhoři mají nabito na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52532 s | počet dotazů: 269 | paměť: 72264 KB. | 23.04.2024 - 13:29:11