Kritiky.cz > Recenze knih > Život není skákací hrad - Srdce vydrží hodně. Je totiž houževnaté.

Život není skákací hrad - Srdce vydrží hodně. Je totiž houževnaté.

bouncing castle 281046 1920
bouncing castle 281046 1920
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte zají­ma­vé let­ní čte­ní? Chcete pro­žít sil­ný pří­běh sou­ro­ze­nec­ké dvo­ji­ce? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka Petry Hülsmannové s názvem Život není ská­ka­cí hrad. 

large

Nele pra­cu­je v jed­né PR agen­tu­ře a má po krk všech mužů. Po roz­cho­du s jed­ním mužem se roz­hod­ně chce pono­řit do prá­ce a neře­šit vzta­hy. Majitel PR agen­tu­ry jí pově­řil, aby se posta­ra­la o kam­paň jed­no­ho poli­ti­ka. Nele má mlad­ší­ho bra­t­ra Lennyho, kte­rý se naro­dil s tri­zo­mií 21 chro­mo­zo­mu, tj. Downův syn­drom. Její život se točí jen kolem Lennyho a sama si vůbec neu­vě­do­mu­je, že jí vše pro­chá­zí mezi prs­ty. Jakou ces­tou se její život bude ubí­rat a jakou roli zaujme šéf PR agen­tu­ry Claas? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní. Určitě nebu­de­te lito­vat.

Román mě bavil od začát­ku až do kon­ce. Všechny kni­hy od této autor­ky jsem pře­čet­la jed­ním dechem. Ne jinak tomu bylo i u romá­nu Život není ská­ka­cí hrad. Už ten název ve mně vzbu­zo­val zvě­da­vost, o čem asi bude. Autorce se poda­ři­lo veli­ce auten­tic­ky popsat pro­stře­dí jed­né reklam­ní agen­tu­ry i pro­ble­ma­ti­ku sou­ži­tí čle­na rodi­ny s Downovým syn­dro­mem.

Román se čte dob­ře a je sro­zu­mi­tel­ně napsa­ný. Jednotlivé dějo­vé linie do sebe krás­ně zapa­da­jí a nutí čte­ná­ře číst dál a dál. Líbí se mně, s jakou leh­kos­tí, vti­pem a nad­sáz­kou vyprá­ví svůj pří­běh. U čte­ní romá­nu jsem se vůbec nenu­di­la. Kniha je roz­dě­le­na do kapi­tol s názvem, kte­rý vždy cha­rak­te­ri­zu­je, o čem pří­běh je. Autorka na kon­ci kni­hy uved­la přes­ný recept na Nelein luč­ní džem z jablek.

Titul s rados­tí dopo­ru­čím všem, co mají rádi romá­ny Petry Hülsmannové a poho­do­vé čte­ní. Tuto kni­hu k recen­zi jsem si nevy­bra­la náho­dou. Četla jsem na ní pozi­tiv­ní ohla­sy a navíc jsem od této autor­ky pře­čet­la již tři kni­hy. Těšila jsem se, že mě ten­to román bude bavit a roz­hod­ně se tak sta­lo.

Jelikož má kni­ha 432 stran, hůře se mně v podá­ní paper­bac­ku drže­la v ruce, ale to nic nemě­ni­lo na nad­še­ní kni­hu dočíst až do kon­ce.

Román Život není ská­ka­cí hrad je o sou­ro­ze­nec­kém pou­tu, lás­ce i rodi­ně.

Zaujala mě tato myš­len­ka: „Pro všech­ny, kdo nekrá­če­jí živo­tem nej­krat­ší nebo nej­snaz­ší ces­tou, ale vždyc­ky jdou tou nej­krás­něj­ší kra­ji­nou.“ Myslím si, že je to oprav­du báječ­ná myš­len­ka, kte­rou bychom se měli řídit.

Ukázka z kni­hy:

ŽIVOT ZKRÁTKA NENÍ SKÁKACÍ HRAD. A KDYŽ SPADNEŠ, NEMÁŠ VŽDYCKY POD SEBOU TLUSTOU MATRACI. V OPRAVDOVÉM ŽIVOTĚ TO PROSTĚ OPRAVDOVĚ BOLÍ. ALE PŘESTO NEMŮŽEME PŘESTAT SKÁKAT. TO BY BYLO PŘECE HLOUPÉ.

Několik slov o autor­ce:

Petra Hülsmannová (naro­ze­na v roce 1976) pro­ži­la dět­ství v dol­no­sas­kém malém měs­tě. Po úspěš­ném dokon­če­ném stu­diu ger­ma­nis­ti­ky a kul­tur­ní vědy pra­co­va­la v advo­kát­ních kan­ce­lá­řích a puto­va­la šest měsí­ců jen s bato­hem na zádech po jiho­vý­chod­ní Asii. To vše před­tím, než se svý­mi romá­ny vystou­pa­la na hor­ní příč­ky sezna­mu best­selle­rů. Petra Hülsmannová žije se svým mužem v Hamburku. Euromedia Group vyda­la její best­selle­ry Čokoládový prů­švih, Život ude­ří, kam se mu zachce a Kdyby to tak bylo snad­né, dělal by to kaž­dý.

 

  • Autor: Petra Hülsmannová
  • Žánr: kni­ha pro ženy
  • Vydáno: 2021, Ikar - Euromedia Group, a.s., Praha
  • Počet stran: 432
  • Vazba kni­hy: paper­back
  • ISBN: 978-80-249-4404-3

  • Foto: Lenka Štveráčková & Euromedia Group - Knižní klub
  • Náhledová fot­ka od lindsa­yascottPixabay

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,95911 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71981 KB. | 20.07.2024 - 21:22:08