Kritiky.cz > Recenze knih > Nejlepší hry do kapsy – nejen pro učitelky

Nejlepší hry do kapsy – nejen pro učitelky

nejlepsi hry do kapsy
nejlepsi hry do kapsy
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Připravujete naro­ze­ni­no­vou osla­vu a potře­bu­je­te zaba­vit mno­ho dětí? Jste uči­tel­kou ve mateř­ské  ško­le, či dru­ži­ně a chce­te se inspi­ro­vat, co vše může­te s dět­mi hrát? Tak je kapes­ní for­mát pub­li­ka­ce Nejlepší hry do kapsy určen prá­vě vám. Nebudete věřit, kolik her se do toho­to malé­ho for­má­tu vejde. 

Kniha před­sta­vu­je výběr dese­ti dílů řady Hry do kapsy, kte­ré Portál vydal v letech 2003 až 2005. Náměty a akti­vi­ty lze upra­vit dle nároč­nos­ti. Náročnost se zde urču­je fyzic­ká a psy­chic­ká na stup­ni­ci od 1 do 4. Obsahuje kre­a­tiv­ní, soci­ál­ně – psy­cho­lo­gic­ké a pohy­bo­vé hry. Každá z her je dosta­teč­ně popsá­na, najde­te u ní cíl, čeho chce­me dosáh­nout, jaké pomůc­ky potře­bu­je­me, v jakém pro­stře­dí je hra­je­me – her­na nebo v pří­ro­dě, dále jaký čas potře­bu­je­me na pří­pra­vu a vlast­ní hru, při­bliž­ně od jaké­ho věku je vhod­ná, její fyzic­ká a psy­chic­ká nároč­nost a počet hrá­čů, pro kte­ré je hra urče­na. Součástí her je popis, jak danou akti­vi­tu bude­me pro­vá­dět a vlast­ní reflexe, co jsme při dané hře cíti­li, co pro nás bylo snad­né, ba nao­pak obtíž­né.

Hra je nej­dů­le­ži­těj­ší věc v živo­tě dětí. Pomocí her pod­po­ru­je­me důvě­ru, logic­ké myš­le­ní, kon­takt, posi­lu­je­me vzta­hy ve sku­pi­ně, učí­me vyja­d­řo­vat své poci­ty, zba­vo­vat se ostychu, kre­a­ti­vi­tu, logic­ké myš­le­ní, vyu­ží­vat čas a učit se ho plá­no­vat, umět při­znat svůj strach, ujas­nit si hod­no­ty ve svém živo­tě, posi­lo­vat vlast­ní identi­tu, nejen brát, ale i dávat. Pomocí her pod­po­ru­je­me oprav­du celou osob­nost. Neměli bychom zapo­mí­nat na to, jaké před­nos­ti i výho­dy mají hry. Snažit se děti vtáh­nout do děje, hrát si s nimi, napro­ti table­tům a počí­ta­čům. Děti se dosta­teč­ně hýbou a zaži­jí mno­ho dob­ro­druž­ství.

Tato pří­ruč­ka je urče­na uči­tel­kám i uči­te­lům mateř­ských i základ­ních škol, vycho­va­te­lům, spe­ci­ál­ním peda­go­gům, pro vol­no­ča­so­vé akti­vi­ty, škol­ní klu­by, tábo­ry i růz­né krouž­ky. Doporučila bych jí urči­tě i rodi­čům dětí, kte­ří hle­da­jí zají­ma­vé inspi­ra­ce, jak zaba­vit svo­je děti.

Kniha se mi moc líbi­la a musím říci, že jsem v ní našla oprav­du hod­ně inspi­ra­ce. Jako uči­tel­ka ji roz­hod­ně vyu­ži­ji při své pra­xi. Na této pub­li­ka­ce je roz­hod­ně nej­lep­ší její for­mát, kte­rý je oprav­du do kapsy. Za to si jí veli­ce cením a dávám body navíc. Přestože má tako­vý for­mát obsa­hu­je nepře­ber­né množ­ství her i námě­tů na růz­né akti­vi­ty.


  • Autor: Jan Neuman, Soňa Hermochová
  • Žánr: meto­dic­ká  pří­ruč­ka
  • Vydáno: 2014 , Portál, Praha
  • Počet stran: 192
  • Vazba kni­hy: měk­ká
  • ISBN: 978-80-262-0468-8

Jan Neumann před­ná­ší pro­ble­ma­ti­ku dob­ro­druž­ných her, spor­tů v pří­ro­dě a turis­ti­ky na FTVS UK v Praze. Je auto­rem mno­ha úspěš­ných knih.

Soňa Hermochová je psy­cho­lož­ka, zabý­vá se soci­ál­ní psy­cho­lo­gií, dlou­ho­do­bě půso­bí jako vyso­ko­škol­ská peda­gož­ka. Je autor­kou a spo­lu­au­tor­kou mno­ha knih.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,79889 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72058 KB. | 24.04.2024 - 17:12:55