Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Netflix odhaluje první oficiální záběry z filmu The Gray Man natočeného v Praze

Netflix odhaluje první oficiální záběry z filmu The Gray Man natočeného v Praze

NaNoze
NaNoze
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ryan Gosling se v prv­ních ofi­ci­ál­ně zve­řej­ně­ných zábě­rech z fil­mu The Gray Man, kte­rý se v Praze natá­čel loni v létě asi tři týd­ny a zablo­ko­val mno­ho oblas­tí v cen­t­ru měs­ta, pro­je­de obzvlášť nebez­peč­nou tram­va­jí.

Přibližně 15 sekund zábě­rů z The Gray Man bylo odha­le­no ve fil­mo­vé ukáz­ce Netflix 2022, trai­le­ru, kte­rý obsa­hu­je prv­ní pohled na scé­ny z dal­ších pro­jek­tů Netflix plá­no­va­ných na ten­to rok, včet­ně The Adam Project, v němž Ryan Reynolds a Mark Ruffalo, a Knives Out 2, s Daniel Craig, Edward Norton a Ethan Hawke.

Jedná se o půso­bi­vou sesta­vu fil­mů, ale The Gray Man je z nich nej­vět­ší s údaj­ným roz­poč­tem 250 mili­o­nů dola­rů, což je nej­draž­ší původ­ní film, kte­rý Netflix dosud vypro­du­ko­val.

The Gray Man je mezi­ná­rod­ní špi­o­náž­ní thriller, kte­rý reží­ro­va­li Joe Russo a Anthony Russo, tým sto­jí­cí za Avengers: EndgameAvengers: Infinity War, a adap­ta­ci romá­nu Marka Greaneyho, kte­rý je prv­ním dílem série.

Ryan Gosling hra­je ve fil­mu The Gray Man roli Courta Gentryho, agen­ta CIA, kte­rý je zra­zen vlast­ní zemí a sta­ne se uprch­lí­kem napříč Evropou a Asií. Chris Evans hra­je Lloyda Hansena, býva­lé­ho kole­gu, kte­rý nyní Gentryho pro­ná­sle­du­je.

Billy Bob Thornton, Alfre Woodard, Ana de Armas, Jessica Henwick, Wagner Moura, Dhanush, Regé-Jean Page, Julia Butters, Callan Mulvey, Eme Ikwuakor, Scott Haze, Michael Gandolfini, Sam Lerner, Robert Kazinsky a DeObia Oparei pat­ří také mezi The Gray Man roz­sáh­lém herec­kém obsa­ze­ní.

Praha si během natá­če­ní fil­mu The Gray Man nejen zahrá­la, ale také zastou­pi­la řadu dal­ších zahra­nič­ních loka­cí včet­ně thaj­ské­ho Bangkoku. Natáčení pro­bí­ha­lo v cen­t­ru Prahy a také v Průhonicích, na Smíchově, Žižkově, v Holešovicích a Karlíně. Mimo Prahu se natá­če­lo také v Milovicích nad Labem.

Ačkoli The Gray Man se natá­če­lo pře­de­vším v losan­ge­les­kém stu­diu, zábě­ry, kte­ré se mih­nou v trai­le­ru, jsou celé z Prahy, když Goslingův Court Gentry jede na tram­va­ji řítí­cí se cen­t­rem měs­ta.

Při natá­če­ní The Gray Man v Praze v loň­ském roce měli míst­ní oby­va­te­lé mož­nost vidět, jak se tram­vaj - na zakáz­ku posta­ve­ná rekvi­zi­ta pro film, niko­liv pro­voz­ní praž­ská tram­vaj - během něko­li­ka týd­nů natá­če­ní scén po celém měs­tě stá­le více poško­zu­je.

Tramvaj pro­jíž­dě­la po Dukelských hrdi­nů v Praze 7, poté pře­je­la Vltavu do Prahy 1 přes Čechův most a prav­dě­po­dob­ně zavě­si­la dopra­va na Dvořákovo nábře­ží a ješ­tě jed­nou na Revoluční, než skon­či­la v pla­me­nech před praž­ským Obecním domem na Náměstí Republiky.

Toto není sku­teč­ná tra­sa praž­ské tram­va­je, pokud se ces­ta ve fil­mu  The Gray Man řídí pořa­dím její­ho natá­če­ní (obje­vi­la se i ve scé­nách natá­če­ných Rudolfinem, tak­že praž­ská kon­ti­nu­i­ta ve fil­mu může být poru­še­na). Cestu si však může­te čás­teč­ně zopa­ko­vat sami, pokud nasko­čí­te na lin­ku čís­lo 6 z Výstaviště na Náměstí Republiky. Tato ces­ta vede pří­měj­ší tra­sou přes Štefánikův most, hlav­ní doprav­ní tepnu, kte­rou by bylo neprak­tic­ké kvů­li natá­če­ní uzavřít.

Datum vydá­ní fil­mu The Gray Man na Netflixu zatím neby­lo upřes­ně­no, ale na stre­a­mo­va­cí plat­for­mě ho hle­dej­te někdy v roce 2022.


Photo © Lionsgate / Claire Folger


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31069 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72265 KB. | 24.04.2024 - 02:34:35