Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Praha je hvězdou v debutovém traileru k filmu „The Gray Man“

Praha je hvězdou v debutovém traileru k filmu „The Gray Man“

Photo © Netflix
Photo © Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Do oče­ká­va­né­ho uve­de­ní The Gray Man na Netflixu zbý­va­jí dva měsí­ce a po zhru­ba 15 sekun­dách zábě­rů, kte­ré se v led­nu mih­ly v pro­pa­gač­ní ukáz­ce Netflixu z roku 2022, prá­vě vyšel prv­ní ofi­ci­ál­ní trai­ler ke špi­o­náž­ní­mu thrille­ru.

V hlav­ní roli Ryana Goslinga se před­sta­ví Court Gentry, nájem­ný vrah schvá­le­ný CIA, kte­rý je zra­zen agen­tu­rou, pro niž pra­cu­je, a pro­ná­sle­do­ván po celém svě­tě týmem agen­tů vede­ným Lloydem Hansenem (Chris Evans).

Po ces­tě se Goslingova posta­va spo­jí se sym­pa­tic­kou agent­kou, kte­rou hra­je Ana de Armas. V půso­bi­vém obsa­ze­ní fil­mu Šedý muž se dále obje­ví Dhanush, Jessica Henwick, Billy Bob Thornton, Alfre Woodard, Wagner Moura, Julia Butters a Regé-Jean Page.

The Gray Man se loni v létě čás­teč­ně natá­čel v Praze, a to zhru­ba měsíc během nároč­né­ho natá­če­ní, na němž se podí­le­ly tisí­ce míst­ních oby­va­tel před i za kame­rou.

Během jed­né z The Gray Mannej­vý­raz­něj­ších akč­ních scén, kte­rou upou­tá­vá trai­ler, jede Goslingova posta­va praž­skou tram­va­jí, zatím­co ji pro­ná­sle­du­jí agen­ti s těž­kou paleb­nou silou.

Sekvence pro tuto scé­nu se natá­če­ly v Praze 7 v Holešovicích a přes Čechův most, než skon­či­ly v cen­t­ru měs­ta na Náměstí Republiky. Než tram­vaj doje­la k praž­ské­mu Obecnímu domu, byla už téměř úpl­ně zni­če­ná.

Další roz­sáh­lá akč­ní sek­ven­ce pro Šedého muže se natá­če­la v cen­t­ru měs­ta na náměs­tí Jana Palacha napro­ti měst­ské kon­cert­ní hale Rudolfinum.

Na náměs­tí byla jen pro film vytvo­ře­na roz­sáh­lá scé­na s fon­tá­nou, a to pro scé­nu, v níž Goslingova posta­va uni­ká zatče­ní před praž­skou poli­cií a del­ší střel­bě při­chá­ze­jí­cích agen­tů.

Scéna s funkč­ní fon­tá­nou byla tak půso­bi­vá, že někte­ří míst­ní dokon­ce vola­li po tom, aby si ji měs­to po skon­če­ní natá­če­ní pone­cha­lo. Nakonec však byla zni­če­na.

Scény pro Šedého muže se natá­če­ly také ve Futurama Business Parku v Karlíně, kte­rý zastou­pil Bangkok (!), na tyčí­cím se Národním památ­ní­ku na Vítkově a na dal­ších mís­tech po celém měs­tě.

S odha­do­va­ným roz­poč­tem 200 mili­o­nů dola­rů je The Gray Man dosud nej­vět­ší pro­duk­cí spo­leč­nos­ti Netflix. Zatímco vět­ši­na fil­mu se natá­če­la v losan­ge­les­kém stu­diu, akč­ní scé­ny, kte­ré jsou vrcho­lem fil­mu, se natá­če­ly v Praze.

Režiséry fil­mu jsou Joe a Anthony Russo, kte­ří před­tím nato­či­li Avengers: Infinity War a Avengers: Endgame pro Marvel. Scénář mají na svě­do­mí Joe Russo, Christopher Markus a Stephen McFeely pod­le původ­ní­ho romá­nu Mark Greaney.

The Gray Man bude v ome­ze­né míře uve­den v kinech 15. čer­ven­ce ve Spojených stá­tech a 22. čer­ven­ce bude mít pre­mi­é­ru na Netflixu.

Vydání v praž­ských kinech se v sou­čas­né době neplá­nu­je, ale mož­nost vidět na vel­kém plát­ně jed­nu z nej­vý­buš­něj­ších akcí, kte­ré kdy byly v Praze nato­če­ny, bychom jis­tě oce­ni­li.

Před zve­řej­ně­ním trai­le­ru k The Gray Man, Netflix zve­řej­nil také tři pla­ká­ty s posta­va­mi, kte­ré ztvár­ni­li Gosling, Evans a de Armas:

gray-man-netflix-ryan-gosling.jpeg

netflix-gray-man-posters-chris-evans.jpeg

gray-man-netflix-poster-ana-de-armas.jpeg


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,13055 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71936 KB. | 18.06.2024 - 03:56:00