Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > The Gray Man - 70 %

The Gray Man - 70 %

Photo © Netflix
Photo © Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak od vče­rejš­ka je v onli­ne služ­bách, jme­no­vi­tě na Netflixu, nej­no­věj­ší film od reži­sé­rů Avengers. Dostali na to pře­hršle peněz, cel­kem 20 000 000 dola­rů. Film se natá­čel v Praze a loka­ce z Prahy, jako míst­ní rodák, pozná­vám z tří čtvr­tin fil­mu.

Hlavní posta­vou je žol­dák, kte­rý pra­cu­je rych­le a taj­ně. Je vel­mi úspěš­ný ve svo­jí prá­ci a jenom díky tomu, že jeho nad­ří­ze­ní jsou čím dál zlej­ší, tak se dosta­ne do spi­rá­ly boje o život.

Hlavním jeho pro­tiv­ní­kem, je namyš­le­ný ješ­tě vět­ší a zlej­ší žol­dák, kte­rý už ztra­til veš­ke­ré zábra­ny a zůstá­vá po něm pou­ze zká­za a trosky.

První hvězdou je Ryan Gosling, kte­rý už doká­že utáh­nout svůj film. A daří se mu to. Hlavní posta­vu, jako akč­ní „mlá­tič­ku“ doká­že bez pro­blé­mů ode­hrát.

Druhou hvězdou, kte­rá v tom­to fil­mu hra­je, je Chris Evans, kte­rý si své­ho zápo­rá­ka napros­to uží­vá a na her­ci vidět, že šel do toho fil­mu pro­to, aby hrál ulítlou a vel­mi zlou posta­vu, kte­rá své min­d­rá­ky vyu­ží­vá k tomu, aby zabí­jel, mučil a uka­zo­val svo­jí nad­řa­ze­nost.

Nesmíme zapo­me­nout na Anu de Armas, kte­rá se zno­vu vrá­ti­la do své akč­ní polo­hy z posled­ní­ho Jamese Bonda. Poslední hvězdou, kte­rou zná­me z vel­ko­fil­mů je Billy Bob Thornton, kte­rý hra­je staré­ho men­to­ra, kte­rý žije pou­ze pro svo­ji neteř.

Je na fil­mu vidět, že se jed­ná o kniž­ní adap­ta­ci. Původní kni­hu jsem zatím neče­tl, ale snad se mi poda­ří sehnat. Nemůžu pro­to film porov­ná­vat se psa­ným pro­bě­hem. Scénáristům (Joe Russo, Christopher Markus, Stephen McFeely) si mys­lím, nepo­da­ři­lo dob­ře kni­hu zpra­co­vat. Připravili pro film něko­lik akč­ních sek­ven­cí, kte­ré trva­jí dosta­teč­ně dlou­ho. Užijete si akci v leta­dle, ve starém Chorvatském zám­ku na vodě a samo­zřej­mě na praž­ském náměs­tí Jana Palacha, kde v rám­ci pří­bě­hu zaži­je­te akč­ní honič­ku i se slav­nou Škoda 14T.

Na roz­díl od fil­mů od Marvelu se slav­ní brat­ři utrh­li od řetě­zu. Užijeme si něko­lik dron nále­tů na akč­ní bojiš­tě, kte­ré nám uká­ží akci z nové per­spek­ti­vy, ale bohu­žel díky cha­o­tic­ké­mu stři­hu a nena­va­zo­vá­ní scén ztrá­cí film na pře­hled­nos­ti.

Nesmíme zapo­me­nout i na dia­lo­go­vé scé­ny. Bohužel jsou zřej­mě pře­vza­ty z kni­hy, a tak vel­mi „šus­tí“ papí­rem a bohu­žel se do fil­mu neho­dí. Tvůrci se bohu­žel neroz­hod­li, zda­li film má být akč­ním nebo dia­lo­go­vým.

Pro mě je film zkla­má­ním, oče­ká­val jsem, že to bude dal­ší úspěš­ný film, u kte­ré­ho se budu správ­ně bavit, bohu­žel se tak nesta­lo. Je dob­ře, že sní­mek nešel do kin, byl by ješ­tě více zkri­ti­zo­ván a haněn. Bratři Russoové nato­čil dal­ší akč­ní sní­mek, na kte­rý se bohu­žel brzo zapo­me­ne a zapad­ne v dal­ších novin­kách.


Podívejte se na hodnocení The Gray Man na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,37439 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72481 KB. | 20.05.2024 - 21:42:50