Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Novinka mezi seriály: Roadies

Novinka mezi seriály: Roadies

roadies Copy
roadies Copy
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Seriál o kape­le na tour a její crew, to tu ješ­tě neby­lo, že? Roadies, ale není hlav­ně o kape­le, ale prá­vě o těch lidech, kte­ří sto­jí za kaž­dým jejím vystou­pe­ním - mana­že­ři, tech­ni­ci, zvu­ka­ři, řidi­či a mno­ho dal­ších. A díky těm­to lidem máme šan­ci nahléd­nout do jed­no­ho tako­vé­ho tour.

Nový seri­ál Roadies se pre­zen­tu­je jako mix kome­die a dra­ma­tu. Děj se zamě­řu­je na živo­ty hlav­ních postav, při­čemž někte­ré situ­a­ce jsou bra­né s tro­chou nad­sáz­ky a humo­ru. Takže se v pod­sta­tě jed­ná o dal­ší seri­ál ze živo­ta - ale díky pro­stře­dí, v kte­rém se ode­hrá­vá, ne jen o tak leda­ja­ké. Snad nejsem jedi­ná, kte­rou někdy zají­ma­lo, kdo všech­no na tour s kape­la­ma jez­dí, co všech­no je potře­ba zaří­dit oko­lo jedi­né­ho kon­cer­tu, natož kolem celé šňů­ry apod. Právě díky tomu­to pro­stře­dí mě seri­ál zau­jal.

V prv­ním díle se oci­tá­me v hale, kde má zane­dlou­ho hrát naše kape­la, a my máme mož­nost pozo­ro­vat něko­lik lidí z crew při jejich prá­ci, ale už i v pilo­tu jsou do toho při­mí­chá­ny city a vzta­hy. Hlavních postav je tu hned něko­lik a v prv­ním díle nám jsou pou­ze před­sta­ve­ny, je prav­da, že někte­ré tro­chu více, ale cel­ko­vě nezbyl čas na roz­vi­nu­tí něja­ké vět­ší záplet­ky nebo pří­bě­hu nebo čeho­ko­liv dal­ší­ho, tak­že člo­věk může jen tušit, kam se seri­ál bude ubí­rat.

Přestože pilot divá­ka úpl­ně nevtáh­ne, tak např. zrov­na já jsem vel­mi zvě­da­vá, jak seri­ál bude pokra­čo­vat a na co se bude zamě­řo­vat, tak­že se plá­nu­ji podí­vat i na dal­ší díly. Hodně to taky dělá to pro­stře­dí, jak už jsem zmi­ňo­va­la. Jestli chce­te nahléd­nout do záku­li­sí tour, tak vás tenhle seri­ál asi taky zaujme, jinak si nejsem moc jis­tá. Ale doká­žu si před­sta­vit, že to bude i něco pro divá­ka vzta­ho­vých seri­á­lů, pro­to­že mám pocit, že hlav­ně o těch vzta­zích Roadies budou, pro­to by to moh­lo zaujmout i tyto divá­ky a snad by je potě­ši­lo i nové pro­stře­dí.

První epi­zo­da s názvem „Life is a Carnival“ vyšla 26. červ­na 2016 a od té doby vyšla i dru­há epi­zo­da s názvem „What Would Phil Do?“. Nový díl tedy vychá­zí kaž­dou nedě­li a to až do 28. srp­na, kdy bude 10. epi­zo­dou kon­čit 1. série. Zatím není jis­té, jest­li bude i dru­há série, ale bylo řeče­no, že je to mož­né. Takže uvi­dí­me.

Celkově hod­no­tím tenhle seri­ál zatím dob­ře. I když mě vět­ši­nou tako­vé­to „nor­mál­ní“ seri­á­ly neza­ujmou, tenhle to doká­zal, ale uvi­dí­me na jak dlou­ho. Zároveň si mys­lím, že se nebu­de jed­nat o žád­ný seri­á­lo­vý skvost a to vůbec nemys­lím špat­ně, ale pros­tě si mys­lím, že toho Roadies nebu­dou mít až tolik co nabíd­nout opro­ti jiným seri­á­lům. Ale pořád se mi to líbi­lo, taky díky ori­gi­nál­ní­mu pro­stře­dí, ale nejen kvů­li tomu - i někte­ré posta­vy mě více zau­ja­ly a cel­ko­vě se na to dob­ře díva­lo.

Hodnocení: 70%

https://www.youtube.com/watch?v=1WnLeNWBoMU


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38270 s | počet dotazů: 271 | paměť: 71861 KB. | 24.07.2024 - 07:27:52