Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Obi-Wan Kenobi - Epizoda 1 + Epizoda 2

Obi-Wan Kenobi - Epizoda 1 + Epizoda 2

Photo © Disney+
Photo © Disney+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) se během své­ho vyhnan­ství na poušt­ní pla­ne­tě Tatooine sna­ží vyhnout pozor­nos­ti Impéria, v osud­ný moment ovšem nastá­vá moment, kdy se Obi-Wan Kenobi bude muset opět vydat do svě­ta pře­da­le­ké gala­xie...

Obi-Wan Kenobi je zásad­ní posta­va. Alec Guiness svou posta­vu Bena Kenobiho mož­ná neměl svou posta­vu v lás­ce, roli při­jal pou­ze pro pení­ze a byl to jeho nápad, aby v původ­ních Star Wars s podti­tu­lem Nová nadě­je skon­čil Obi-Wan tak jak skon­čil, šlo ovšem o prv­ní­ho Jedie, skvě­lé­ho men­to­ra a Guinessovi dokon­ce původ­ní Star Wars vynes­li nomi­na­ci na Oscara. Populárnějším před­sta­vi­te­lem Obi-WAna Kenobiho je ovšem spí­še Ewan McGregor, kte­rý Obi-Wana Kenobiho ztvár­nil v epi­zo­dách 1-3. Byl to ovšem prá­vě McGregor, kte­rý v roli uspo­ko­jil i více­mé­ně odpůr­né preque­lo­vé tri­lo­gie, jed­ním z nej­vět­ších kan­di­dá­tů na vlast­ní spin-off ze svě­ta Star Wars se poté stá­val prá­vě Kenobi. Nějakou dobu to vypa­da­lo na film, Obi-Wan Kenobi se ovšem nako­nec bude muset smí­řit se 6-dílnou mini­sé­rii, kte­rou ovšem celou zre­ží­ro­va­la svě­tem Star Wars zku­še­ná Deborah Chow (3. a 7. epi­zo­da Obi-Wana). Seriál nazna­čil, že vsa­dí na pro­zkou­má­ní nezná­mé­ho časo­vé­ho obdo­bí, návrat Dartha Vadera, ale návrat jed­né z nej­ob­lí­be­něj­ších postav svě­ta Star Wars. Velkým štěs­tím je poté fakt, že Ewan McGregor dlou­há léta tou­žil po návra­tu do role. A na výsled­ném seri­á­lu je mini­mál­ně v rám­ci prv­ních dvou epi­zod výraz­ně poznat.

Nejdůležitější je pře­de­vším to, že je z Obi-Wana Kenobiho cítit to pra­vé Star Wars. Boj dob­ra se zlem, kte­rý se ode­hrá­vá v zají­ma­vém svě­ta neko­neč­né­ho počtu ras a svě­tů a na jehož poza­dí se dá vyprá­vět nespo­čet pří­bě­hů. Obi-Wan Kenobi se ode­hrá­vá 10 let po závě­ru Pomsty Sithů a 10 let před udá­lost­mi Nové nadě­je, v prů­bě­hu se jed­ná o ide­ál­ní sklou­be­ní prv­ků preque­lo­vé i původ­ní tri­lo­gie. Jisté oba­vy moh­li pano­vat z fak­tu, že seri­ál před­čas­ně obdr­žel rating 9+ (nej­niž­ší mož­ný rating), přes­to je pře­kva­pi­vé jak doká­že být v rám­ci mož­nos­tí seri­á­lo­vý Obi-Wan Kenobi a dá se při­tom spe­ku­lo­vat, jak moc vlast­ně něco tako­vé­ho moh­lo obdr­žet tak níz­ký rating. Stěžejní je ovšem fakt, že je ze seri­á­lo­vé­ho Obi-Wan Kenobiho cítit ta nej­vět­ší mož­ná Star Wars esen­ce od Star Wars: Síla se pro­bou­zí.

Už od prv­ní scé­ny je jas­né, že téma­tem toho­to seri­á­lu bude jis­té vyrov­ná­vá­ní se s minu­los­tí a sna­ha o to se v osud­ný moment posta­vit zpět na nohy. V Nové nadě­ji to může v pod­sta­tě půso­bit dojmem, že Anakinův pře­chod na tem­nou stra­nu síly Obi-Wana Kenoviho prak­tic­ky zase tolik neza­sá­hl, seri­á­lo­vý Obi-Wan Kenobi ovšem doka­zu­je, že to není prav­da. McGregor dostá­vá mož­nost před­sta­vit se jako vnitř­ně zlo­me­ný Obi-Wan Kenobi, kte­rý zná­mé McGregorovo poje­tí z původ­ní tri­lo­gie vlast­ně při­po­mí­ná jen skr­ze stej­ný vzhled. A pře­de­vším se v momen­tě, kdy se dostá­vá do akce rázem nesmí vsa­dit na jedij­ské tri­ky. Vidět poté Obi-Wana Kenobiho v akci s blas­te­rem je radost, cho­re­o­gra­fie akč­ních scén je pro­za­tím vel­mi solid­ní a to i přes­to, že jí v rám­ci prv­ních dvou epi­zod vlast­ně zase tolik neby­lo.

Z McGregorova ztvár­ně­ní jde v seri­á­lu poznat náznak o to při­blí­žit se více poje­tí Aleca Guinesse, McGregor ovšem zvlá­dá i pou­hý­mi výra­zy Obi-Wana v této život­ní fázi pojmout skvě­le. Momenty, kdy se sna­ží o kon­takt se svým zesnu­lým mis­trem Qui-Gonem Jinnem nebo momen­ty, kdy vzpo­mí­ná na minu­lost s Anakinem, v Lukeovi začne pozná­vat jeho otce a rázem dochá­zí k dal­ší stě­žej­ní refle­xi, to vše jsou sil­né momen­ty.

Stejně jako Mandalorian a The Book of Boba Fett pou­ží­vá seri­á­lo­vý Obi-Wan Kenobi tech­ni­ku vir­tu­ál­ních loka­cí. A opět se zvládlo, aby rázem na men­ší (stre­a­mo­va­cí) obra­zov­ce nepů­so­bil svět Star Wars laci­ně­ji. Minimálně z Tatooinu, Alderaanu a Daiyu (nová pla­ne­ta, kte­rá svým designem v jis­tých momen­tech evo­ku­je Blade Runnera) to zatím nepů­so­bí a i seri­á­lo­vý Obi-Wan Kenobi pro­za­tím půso­bí vel­ko­le­pě a dojmem, že by se na vel­kém plát­ně neztra­til. Deborah Chow má poté pře­de­vším opět schop­né řeme­sl­né ruce, prv­ní dvě epi­zo­dy tak mají solid­ní tem­po, v jis­tých momen­tech dojde na něja­ký ten zají­ma­vý vizu­ál­ní nápad a pře­de­vším jsou schop­ně vede­ni herec­ké výko­ny. Kromě McGregora pře­de­vším Kumail Nanjiani, Moses Ingram jako pro­za­tím půso­bi­vě zají­ma­vě vypa­da­jí­cí inqui­si­tor­ka Reva nebo malič­ká Vivien Lyra Blair v nesku­teč­ně zábav­né a pře­de­vším sym­pa­tic­ké roli. Chemie její posta­vy a samot­né­ho Obi-Wana bude v násle­du­jí­cích čás­tech ješ­tě vel­mi zají­ma­vá.

John Williams, autor hud­by ke všem deví­ti epi­zo­dám Star Wars, se poté sku­teč­ně vrá­til, aby pro Obi-Wana Kenobiho vytvo­řil ústřed­ní hudeb­ní motiv. Emocionálně půso­bi­vý hudeb­ní motiv, kdy Williams opět kří­ží minu­lost s nový­mi prv­ky a uka­zu­je, že i ve věku 90 let je pořád hudeb­ním maestrem (není tak důvod se bát o soun­d­track k Indianu Jonesovi 5). O zby­tek soun­d­trac­ku se ovšem mís­to Williamse posta­ra­la Natalie Holt (seri­á­lo­vý Loki) a náhra­da za Williamse poté sku­teč­ně více než obstá­la. Ze soun­d­trac­ku Holt je cítit inspi­ra­ce Williamsem, záro­veň i pokus o to jít vlast­ní ces­tou.

Seriál Star Wars: Obi-Wan Kenobi je ve finá­le pro­za­tím poměr­ně tem­nou podí­va­nou, kte­rá doká­že pro­dat zou­fa­lost ve svě­tě Impéria. Seriálový Obi-Wan Kenobi nemu­sí sázet jen na nos­tal­gii a radost z návra­tu iko­nic­ké posta­vy v iko­nic­kém podá­ní, pro­za­tím to celé půso­bí na emo­ce a při­tom to zůstá­vá ide­ál­ní bloc­kbuste­ro­vou podí­va­nou. První dvě epi­zo­dy tedy před­ved­li parád­ní start, nut­no jen dou­fat, že zby­lé 4 epi­zo­dy nekles­nou na mys­li. Především i díky ono­mu názna­ku toho, na co se může­me těšit.....

Trailer

Verdikt: 5 z 5


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,27306 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71621 KB. | 24.06.2024 - 14:54:38