Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Obi-Wan Kenobi - Část VI

Obi-Wan Kenobi - Část VI

Photo © Disney+
Photo © Disney+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V zájmu záchra­ny obou důle­ži­tých dvoj­čat a budouc­nos­ti gala­xie čeká Obi-Wana Kenobiho (Ewan McGregor) nevy­hnu­tel­né střet­nu­tí...

Když se obje­vi­li infor­ma­ce o tom, že se v seri­á­lu Obi-Wan Kenobi dojde k odve­tě Obi-Wana Kenobiho a Dartha Vadera a tato nevy­hnu­tel­ná opě­tov­ná kon­fron­ta­ce byla pře­dem avi­zo­va­ná jako odve­ta sto­le­tí, bylo pře­dem jas­né, že si tvůr­ci ukous­li vel­ké sous­to. Vyrovnat se osu­do­vé kon­fron­ta­ci Obi-Wana a Anakina Skywalkera na pla­ne­tě Mustafar není snad­ná úlo­ha, ale přes­to se to Deborah Chow poved­lo. Především pro­to, že v tom­to sou­bo­ji nešlo jen o efek­tiv­ní machá­ní svě­tel­ný­mi meči a koneč­ně plné opě­tov­né spo­je­ní Obi-Wana Kenobiho se silou, ale pře­de­vším v ní šlo o emo­ce a osu­do­vé vyhro­ce­ní celé­ho sou­bo­je, kte­ré nejen ele­gant­ně doká­že zahla­dit poten­ci­o­nál­ní plot holy v časo­vé lin­ce, ale sku­teč­ně dodat důstoj­né uza­vře­ní jed­no­ho z nej­dů­le­ži­těj­ších vzta­hů svě­ta pře­da­le­ké gala­xie.

Finále seri­á­lo­vé­ho Obi-Wana Kenobiho ovšem i krom stě­žej­ní­ho sou­bo­je fun­gu­je jako přes­ně to nabi­té finá­le, kde v jádru pře­de­vším boju­je o budouc­nost gala­xie. I na pla­ne­tě Tatooine tak dojde k poměr­ně solid­ní akci, kte­rá pře­de­vším doká­že Owena Larse v podá­ní Joela Edgertona koneč­ně vykres­lit nejen jako zatvrd­lé­ho morou­se z Nové nadě­je (i když k tomu má své důvo­dy), ale před­vést, že jde sku­teč­ně o milu­jí­cí­ho strý­ce, kte­rý Lukea Skywalkera bere jako sou­část rodi­ny. Už v Klony úto­čí mohl zafun­go­vat emo­ci­o­nál­ní moment, kdy Owen Lars ozna­čil Anakina za své­ho bra­t­ra a Owen i jeho žena Beru doká­ží v rám­ci této epi­zo­dy před­vést, že Yoda přes­ně věděl, kam malé­ho Lukea poslat a doká­že to celé vyvo­lat pocit, že Luke sku­teč­ně žil v milo­va­ném pro­stře­dí.

Osobně jsem si po celou dobu na seri­á­lu vychut­ná­val všech­ny ty malé detai­ly, kte­ré více vykres­lu­jí posta­vy, jejich vzta­hy a něja­ký ten vývoj a šes­tá epi­zo­da toho v tom­to ohle­du před­vá­dí prak­tic­ky nej­víc. Všichni hate­ři Revy v podá­ní Moses Ingram nej­spíš nebu­dou spo­ko­je­ni, rázem se ovšem v rám­ci šes­ti epi­zod vykres­lil její poměr­ně funkč­ní pří­bě­ho­vý arch, kte­rý se pře­de­vším dočká­vá toho nej­lep­ší­ho mož­né­ho rozuz­le­ní, kte­ré nejen dává napros­tý smy­sl, ale je snad­né se do Revy snad­no vcí­tit. Jeden stě­žej­ní moment uka­zu­je, že se sice Reva při­klo­ni­la k tem­né stra­ně síly, v jádru ovšem odmí­tá zajít tak dale­ko a stát se tím, kdo jí vypus­til na ces­tu pomsty. A přes­ně její ces­ta je na kon­ci 6. epi­zo­dy zakon­če­na důstoj­ným způ­so­bem. I když prav­dě­po­dob­ně pou­ze pro­za­tím.

Osobně nadá­le nevi­dím pro­blém ve vizu­ál­ních ani prak­tic­kých efek­tech, pořád si doká­žu stát za tím, že by Obi-Wan Kenobi v této for­mě obstál na vel­kém plát­ně. Šestá epi­zo­da ovšem v rám­ci seri­á­lu při­ná­ší hez­kých zábě­rů, zmí­ně­ný parád­ní sou­boj sto­jí pře­de­vším na skvě­lé cho­re­o­gra­fii a nadá­le sil­ném emo­ci­o­nál­ním výko­nu Ewana McGregora.

Stěžejní fakt je ovšem ten, že to celé sku­teč­ně doká­že evo­ko­vat Star Wars v té nej­čist­ší podo­bě. Jako Millenium Falcon tato epi­zo­da pro­lé­tá 12 par­se­ky, aby nadě­li­la zbě­si­lé finá­le, kte­ré ovšem sku­teč­ně doká­že evo­ko­vat na všech fron­tách. Soundtrack Natalie Holt evo­ku­je Star Wars, finá­le doká­že půso­bit osu­do­vě i přes fakt, že znal­ci Star Wars loru vědí, kam se jed­not­li­vé důle­ži­té posta­vy mohou maxi­mál­ně posu­nout a v jádru dochá­zí i ke dvě­ma milým pře­kva­pe­ním, při­čemž mini­mál­ně jed­no doká­že spl­nit vlh­ký sen. A nazna­čit, že by se ten­to sen mohl ješ­tě dočkat něja­ké té podo­by v budouc­nu.

Finále Obi-Wana roz­hod­ně nezkla­ma­lo a to i přes fakt, že pro spous­ty lidí pořád půjde o selhá­ní a bod­nu­tí do zad jejich dět­ství. Při sle­do­vá­ní růz­ných reak­cí ovšem nejde igno­ro­vat leh­ké pokry­tec­tví a výtky, kte­ré jdou v pod­sta­tě smě­řo­vat už k pra­pů­vod­ní ori­gi­nál­ní Star Wars tri­lo­gii. Vzhledem k fak­tu, že jsou fanouš­ci Star Wars ovšem prak­tic­ky nej­víc toxič­tí fanouš­ci na celém svě­tě sta­čí jen dodat, že snad budou v nej­bliž­ších letech více a více spo­ko­je­ni, aby si ti ostat­ní moh­li nové Star Wars pro­jek­ty užít i skr­ze absen­ci pří­liš hni­do­piš­ské­ho a někdy vylo­že­ně směš­né­ho rýpá­ní...

Verdikt: 5 z 5


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Obi-Wan Kenobi - recenze23. června 2022 Obi-Wan Kenobi - recenze Obi-Wan Kenobi začal velmi nadějně a skončil na vysoké notě, bohužel prostřední třetina patřila mezi to nejslabší, co nám zatím Star Wars na Disney+ nabídlo. A to je škoda, jde totiž o […] Posted in Filmové recenze
  • Obi-Wan Kenobi - Epizoda 1 + Epizoda 228. května 2022 Obi-Wan Kenobi - Epizoda 1 + Epizoda 2 Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) se během svého vyhnanství na pouštní planetě Tatooine snaží vyhnout pozornosti Impéria, v osudný moment ovšem nastává moment, kdy se Obi-Wan Kenobi bude […] Posted in TV Recenze
  • Obi-Wan Kenobi: Epizoda 32. června 2022 Obi-Wan Kenobi: Epizoda 3 Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) se snaží dostat Leiu Organu (Vivien Lyra Blair) zpět domů na Alderaan, čeká ho ovšem nevyhnutelné setkání s Darthem Vaderem (Hayden Christensen/James Earl […] Posted in TV Recenze
  • Obi-Wan Kenobi: Epizoda 412. června 2022 Obi-Wan Kenobi: Epizoda 4 Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) se kvůli záchraně Leiy Organy (Vivien Lyra Blair) musí vloupat na základnu Inquisitorů... Od počátku, kdy v rámci prostříhu dochází k paralelám mezi […] Posted in TV Recenze
  • Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů22. října 2020 Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů Zuří Klonové války, které prohloubily rozpory mezi kancléřem Palpatinem (Ian McDiarmid) a Radou Jediů. Mladý rytíř Jedi Anakin Skywalker (Hayden Christensen) se musí rozhodnout, na čí […] Posted in Retro filmové recenze
  • Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů - Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera20. října 2018 Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů - Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera Nadešel den, kdy se třicetiletý kruh Hvězdných Válek George Lucase uzavřel. Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera a my se konečně dozvíme, jak to přesně bylo. Pomsta Sithů […] Posted in Retro filmové recenze
  • Star Wars: Epizoda II - Klony útočí22. října 2020 Star Wars: Epizoda II - Klony útočí 10 let po Epizodě I pokračují dobrodružství a dramatické osudy rytířů Jedi Anakina Skywalkera (Hayden Christensen) a Obi-Wana Kenobiho (Ewan McGregor), kteří mají za úkol chránit senátorku […] Posted in Retro filmové recenze
  • Obi-Wan Kenobi - Epizoda 515. června 2022 Obi-Wan Kenobi - Epizoda 5 Impérium se snaží vylákat Obi-Wan Kenobiho (Ewan McGregor)... Jedním z častých zkratkovitých rozhodnutí bývá moment, kdy v průběhu seriálu začne divák vytýkat díry v ději a nejasnosti, […] Posted in TV Recenze
  • Ahsoka: první dojmy23. srpna 2023 Ahsoka: první dojmy Letos je tomu 15 let, co se Ahsoka Tano poprvé Star Wars fanouškům představila v animovaném filmu Klonové války, a ačkoliv byla zpočátku velice nepopulární, skrze 5 sérií stejnojmenného […] Posted in Seriály
  • Návrat Ahsoky: Nová minisérie "Ahsoka" odstartuje na Disney+21. srpna 2023 Návrat Ahsoky: Nová minisérie "Ahsoka" odstartuje na Disney+ Fanoušci Hvězdných válek mají důvod k radosti, neboť jedna z nejoblíbenějších postav univerza se vrací na obrazovky. Dlouho očekávaná minisérie s názvem "Ahsoka", která je zasazena do […] Posted in Zajímavosti
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,69278 s | počet dotazů: 273 | paměť: 71991 KB. | 23.07.2024 - 16:35:31