Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba

Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba

StarWars
StarWars
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mohu Vám říci jed­no, pokud jste vidě­li prv­ní (respek­ti­ve posled­ní) tři díly, bude­te nad­še­ni. Skrytá hroz­ba nejen, že pro­ka­zu­je stej­né kva­li­ty jako její star­ší „sou­ro­zen­ci“, ale v urči­tých ohle­dech je dokon­ce pře­ko­va­ná (něco přes dva­cet let, už ve svě­tě vizu­ál­ních efek­tů něco zna­me­ná). Ovšem nej­vět­ším kla­dem fil­mu je ona atmo­sfé­ra, kte­rá pří­mo číší ze svě­ta Hvězdných válek. I když nejsem žád­ný mani­ak ohled­ně této téma­ti­ky, přes­to mě ten­to svět svým způ­so­bem fas­ci­nu­je a jed­na z věcí, kte­ré na něm oce­ňu­ji je onen zvlášt­ní pocit při sle­do­vá­ní původ­ní tri­lo­gie a nyní i nové­ho „pří­růst­ku“.


Epizoda I:

Skrytá hroz­ba

 Hvězdné vál­ky ( StarWars ) se vra­ce­jí, s novým pří­bě­hem, nový­mi efek­ty, nový­mi posta­va­mi, ale se stej­ně skvě­lou str­hu­jí­cí atmo­sfé­rou a vyni­ka­jí­cí hud­bou….

Je až neu­vě­ři­tel­né, co způ­so­bil George Lucas svo­jí, dopo­sud, tri­lo­gií Hvězdné vál­ky. Vynikající, mož­ná troš­ku naiv­ně, laze­ná sci-fi o nikdy nekon­čí­cím boji dob­ra a zla, bavi­la naše rodi­če, nás a jak se zdá bude bavit i naše děti a jejich děti….

Příběh Skryté hroz­by je zasa­zen něko­lik desí­tek let před obdo­bí, jež mapu­je legen­dár­ní tri­lo­gie Hvězdné vál­ky, Impérium vra­cí úder a Návrat Jediho….

Chamtivá Obchodní fede­ra­ce zahá­ji­la blo­ká­du malé pla­ne­ty Naboo, kte­ré vlád­ne nedáv­no zvo­le­ná krá­lov­na Amidala. Ovšem Nejvyšší kanc­léř vysí­lá na pomoc dva rytí­ře řádu Jedi Qui-Gon Jinna a Obi-Wan Kenobiho, aby zapo­ča­li diplo­ma­tic­ké roz­ho­vo­ry. Plán se nezda­ří. Místokrál Obchodní fede­ra­ce se poku­sí zabít rytí­ře Jedi. Oba prcha­jí na Naboo. Po krat­ších peri­pe­ti­ích se jim poda­ří dostat to palá­ce a spo­leč­ně s krá­lov­nou Amidalou uprch­nout před jed­not­ka­mi fede­ra­ce. Během úni­ku je však jejich křiž­ník poško­zen. Sice na oka­mžik unik­nou z dosa­hu fede­ra­ce, ale jsou nuce­ni při­stát na men­ší pla­ne­tě a opra­vit loď. Qui-Gon Jinn obje­ví malé­ho chlap­ce Anakina Skywalkera, v němž se skrý­vá nesmír­ná kon­cen­t­ra­ce Síly. Ovšem tem­ný spo­je­nec fede­ra­ce Darth Sidious, vysí­lá své­ho učed­ní­ka Darth Maula, aby krá­lov­nu zasta­vil dří­ve, než se jí poda­ří dostat se do sená­tu a pro­mlu­vit zde….

 Mohu Vám říci jed­no, pokud jste vidě­li prv­ní (respek­ti­ve posled­ní) tři díly, bude­te nad­še­ni. Skrytá hroz­ba nejen, že pro­ka­zu­je stej­né kva­li­ty jako její star­ší „sou­ro­zen­ci“, ale v urči­tých ohle­dech je dokon­ce pře­ko­va­ná (něco přes dva­cet let, už ve svě­tě vizu­ál­ních efek­tů něco zna­me­ná). Ovšem nej­vět­ším kla­dem fil­mu je ona atmo­sfé­ra, kte­rá pří­mo číší ze svě­ta Hvězdných válek. I když nejsem žád­ný mani­ak ohled­ně této téma­ti­ky, přes­to mě ten­to svět svým způ­so­bem fas­ci­nu­je a jed­na z věcí, kte­ré na něm oce­ňu­ji je onen zvlášt­ní pocit při sle­do­vá­ní původ­ní tri­lo­gie a nyní i nové­ho „pří­růst­ku“.

Jak už jsem řekl, pokud jste fanouš­ky Star Wars, roz­hod­ně nebu­de­te zkla­má­ni a mimo to Vás potě­ší „his­to­ric­ké“ sou­vis­los­ti, ale pokud jste o Hvězdných vál­kách nikdy nesly­še­li, není to pro­blém, film v žád­ném pří­pa­dě „nevy­ža­du­je“ zna­lost před­cho­zích dílů. Ale bude­te o mno­ho ochu­ze­ní….

Pokud jste fanouš­ky sci-fi a nebo se chce­te jen poba­vit, ten­to film Vám roz­hod­ně Vaše přá­ní spl­nit. Proč troš­ku nepo­pus­tit uzdy fan­tasii a nevy­dat se do svě­ta galak­tic­kých bitev, do svě­tě hrdi­nů se svě­tel­ný­mi meči a krás­ných sta­teč­ných žen, zní to jako pohád­ka? A ona také tro­chu je, ale v tom nej­lep­ším slo­va smys­lu….

A ješ­tě jed­na věc, týká se jed­né z postav a to Jar Jar Binkse. Popravdě mně osob­ně troš­ku vadí, hodil by se mi spí­še do něja­ké­ho vyslo­ve­ně dět­ské­ho fil­mu, ale co se dá dělat, už nic a mimo to, je prav­dě­po­dob­né, že se i přes pro­tes­ty někte­rých divá­ků, obje­ví i v dal­ším díle….

 Samozřejmě nesmím zapo­me­nout na vyni­ka­jí­cí hud­bu, kte­rá je jed­ním z prů­vod­ních zna­ků celé série a i ten­to­krá­te Vás nezkla­me. Rozhodně je o co stát, hero­ic­ké pís­ně v podá­ní gigan­tic­kých orchestrů zně­jí oprav­du monu­men­tál­ně a pod­ma­ni­vě.

Co se herec­kých výko­nů týče jsou na vel­mi vyso­ké úrov­ni, ostat­ně jako téměř všech­no v tom­to fil­mu. Vynikající herec­ké výko­ny doko­na­le pod­tr­hu­jí už tak skvě­lý dojem z fil­mu. Tak tedy, nemo­hu než dopo­ru­čit, užij­te si to. A ať Vás pro­vá­zí Síla….


Photo © 20th Century Fox


Podívejte se na hodnocení Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,75475 s | počet dotazů: 243 | paměť: 73045 KB. | 17.06.2024 - 22:17:32