Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Star Wars: Epizoda II - Klony útočí

Star Wars: Epizoda II - Klony útočí

Klony
Klony
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

10 let po Epizodě I pokra­ču­jí dob­ro­druž­ství a dra­ma­tic­ké osu­dy rytí­řů Jedi Anakina Skywalkera (Hayden Christensen) a Obi-Wana Kenobiho (Ewan McGregor), kte­ří mají za úkol chrá­nit sená­tor­ku Padmé Amidalou (Natalie Portman), jejíž život je ohro­žen....

Někdo se Star Wars začal skrz Novou nadě­ji, někdo začal se Star Wars skrz Skrytou hroz­bu. Pro mně osob­ně ale prv­ní setká­ní se Star Wars sym­bo­li­zu­jí prá­vě Klony úto­čí a mám k nim pro­to v rám­ci Star Wars vel­mi zvlášt­ní vztah- Právě ony mě totiž do svě­ta pře­da­le­ké gala­xie dosta­li a už teh­dy upou­ta­li svým detail­ně pro­pra­co­va­ným svě­tem, epic­kým měřít­kem a pře­de­vším jsem už teh­dy roz­po­znal tem­něj­ší atmo­sfé­ru, kte­rá mi nesku­teč­ně sed­la a až do kon­ce fil­mu jsem vylo­že­ně slin­tal bla­hem.

Celé si to pama­tu­ji až pode­zře­le detail­ně: Bylo mi 5 let a byl jsem v DVD půj­čov­ně, kde jsem si kla­sic­ky vybí­ral fil­my abych uko­jil své fil­mo­vé potře­by. Vzhledem k tomu, že jsem ješ­tě neu­měl úpl­ně číst jsem si fil­my vybí­ral dle oba­lu a najed­nou můj zrak upou­ta­lo pozor­nost DVD s malým zele­ným stvo­ře­ním, kte­ré kou­ka­lo vylo­že­ně naštva­ně a v ruce drže­lo cosi jako mod­rou prů­svit­nou kou­li. Ano, mis­tr Yoda mě dostal ke Star Wars a i pro­to jde do dneš­ní­ho dne o mou nej­ob­lí­be­něj­ší posta­vu z celé­ho svě­ta pře­da­le­ké gala­xie. Nicméně mi násled­ně bylo pře­čte­no, že se jed­ná o dru­hý díl a tak jsem pocho­pi­tel­ně poprosil o díl prv­ní, jeli­kož ale byla Skrytá hroz­ba tou dobou zapůj­če­na jsem nechtěl ode­jít s prázd­nou a vzal si aspoň ty Klony úto­čí (podob­ným způ­so­bem jsem mimo­cho­dem nejdřív viděl Dvě věže a až tepr­ve poté Společenstvo Prstenu). Už obslu­ha ale pozna­me­na­la, že vidět jed­nič­ku vlast­ně není potře­ba a dvoj­ka vylo­že­ně fun­gu­je sama o sobě. A to se ve finá­le (samo­zřej­mě i po vidě­ní jed­nič­ky) uka­zu­je jako jas­ná prav­da, pro­to­že Klony úto­čí za mně zce­la funkč­ně fun­gu­jí jako dal­ší epic­ké sci-fi dob­ro­druž­ství, kte­ré opět do svě­ta Star Wars při­nes­lo něko­lik nových zají­ma­vých nápa­dů a záro­veň pořád plní funk­ci v rám­ci toho co na svě­tě Star Wars více­mé­ně vět­ši­na divá­ků milu­je.

Po vzo­ru původ­ní tri­lo­gie když se po Nové nadě­ji vyda­lo Impérium vra­cí úder tem­něj­ší a drs­něj­ší ces­tou se to samé dá říct i o Klonech úto­čí v rám­ci preque­lo­vé tri­lo­gie. Zatímco Skrytá hroz­ba oprav­du byla více­mé­ně o men­ším kon­flik­tu, při kte­rém se rov­nou nebo­jo­va­lo o osud celé gala­xie, tady už se vylo­že­ně sta­ví půda pro vál­ku, kte­rá byla lehce nastí­ně­ná v původ­ní tri­lo­gii. Dochází na aten­tá­ty, spo­leč­ně s nimi dochá­zí k civil­ním ztrátám na živo­tech a ani řád Jedi není v tomhle obdo­bí tem­na zce­la v plné síle. V rám­ci Epizody II tak oprav­du star­tu­je půda pro tem­né časy o kte­rých se zmí­nil Obi-Wan v Nové nadě­ji a i když se z niče­ho nic obje­ví poten­ci­o­nál­ní spá­sa, nikdo z Jediů v Epizodě II ješ­tě neví, že tahle spá­sa bude dost mož­ná také zna­me­ním zká­zy.

Více na Kritiky.cz
Nikol začíná taktizovat! | Survivor CZ&SK ...
Sony nás zve na další prezentaci PlayStation 5. Čekat... Sony nás zve na další prezentaci PlayStation 5. Čekat můžeme nové informace o hrách a pravd...
Druhá série Interview s upírem se bude od října natáčet v Praze Krátce poté, co společnost AMC Networks dosáhla dohody o zproštění povinnosti pokračovat ve ...
Baby Driver Po dlouhém rozmýšlení jsem dneska konečně zašel na Wrightův nový film Baby Driver. A uděla...
Odtajněny první velikosti PS5 her. Zatímco na konzoli... Odtajněny první velikosti PS5 her. Zatímco na konzoli PlayStation 5 budeme mít dostupné uloži...

Film od posled­ní epi­zo­dy časo­vě pře­sko­čí o 10 let díky čemuž už Obi-Wan Kenobi tré­nu­je Anakina Skywalkera dosta­teč­ně dlou­ho na to aby mezi nimi bylo vidět přá­tel­ství o kte­rém Obi-Wan tolik bude o 19 let poz­dě­ji vyprá­věr Anakinovu syno­vi Lukeovi. Spousta divá­ků má v tomhle ohle­du tak tro­chu pro­blém v tom, že je Anakin Skywalker v tomhle fil­mu tak tro­chu zbrk­lý, nepo­sluš­ný a více­mé­ně aro­gant­ní a hod­ně při­tom též nadá­va­jí na herec­ký výkon Haydena Christensena, kte­rý roli Anakina Skywalkera dostal též díky tomu, že Leonardo DiCaprio tuto roli odmí­tl. Do dneš­ní­ho dne osob­ně upřím­ně s Christensenovým podá­ním nevi­dím problém- Vzhledem k fak­tu, že je Anakinovi pořád pou­ze 19 je jeho leh­ké puber­tál­ní cho­vá­ní zce­la pocho­pi­tel­né a samot­ný Christensenův výkon mi v pořád­ku i přes­to, že pár replik mož­ná pře­ce jen mohl pronést víc (ale sto­jím si za tím, že v Epizodě III pro­šel něčím co by se dalo nazvat herec­ký upgra­de). Především je ale vidět, že i když Anakin Obi-Wana nepo­slou­chá, úpl­ně nesou­hla­sí s jeho názo­ry a dává mu to jas­ně naje­vo tak se uká­že, že má pro své­ho mis­tra respekt a pře­de­vším je pro něj oprav­do­vou otcov­skou figu­rou, kte­rou by nene­chal jen tak pad­nout. Spousta lidí tak může namí­tat, že v tomhle ohle­du to vel­ké přá­tel­ství, kte­ré Obi-Wan popi­so­val v Epizodě IV zde tak úpl­ně nevi­dí, osob­ně bych ale těž­ko vymys­lel lep­ší způ­sob jak udě­lat vztah Anakina a Obi-Wana, kte­rý bude ješ­tě hod­ně klí­čo­vý v závě­ru preque­lo­vé tri­lo­gie tak dyna­mic­ký. Při závě­reč­ném due­lu je poté vylo­že­ně vidět, že by Anakin pro své­ho mis­tra i zemřel a pře­de­vším se díky zásad­ní­mu momen­tu na kon­ci z Anakina Skywalkera defi­ni­tiv­ně stá­vá dospě­lý muž.

Jedno z těž­ce ucho­pi­tel­ných témat fil­mu je ale roman­tic­ká lin­ka mezi Anakinem Skywalkerem a Padmé Amidalou- Tito dva se vidí popr­vé po 10 letech a Anakinovi city se za těch 10 let vůbec nevy­tra­ti­li. George Lucas jako­by vylo­že­ně v někte­rých momen­tech točil roman­tic­ký film a ze začát­ku mu ty lás­ky­pl­né dia­lo­gy úpl­ně nefun­gu­jí. Ze začát­ku aspoň Anakin půso­bí jako roz­to­mi­le nesmě­lý puber­ťák co se sna­ží komu­ni­ko­vat se svou lás­kou, časem ale dojde i na tako­vé per­ly jako legen­dár­ní hlás­ko­vá­ní o pís­ku a zrov­na takhle roman­tic­ká lin­ka není úpl­ně ide­ál­ní. Přesto je ale za mně pře­ce jen uvě­ři­tel­né, že se lás­ka najed­nou obje­ví z obou stran a moment kdy si v aré­ně na Geonosisu defi­ni­tiv­ně tito dva vyzna­jí lás­ku fun­gu­je tak jak má.

Více na Kritiky.cz
Midnight Ghost Hunt je nová hra zdarma v Epic Store Pokud máte rádi strašidelné hry na schovávanou, možná vás zaujme Midnight Ghost Hunt, nová ...
Stapfordské paničky Joanna je ambiciózní, tvrdohlavá hvězda jedné americké televize a ve svých pořadech si bere ...
Mrtvá nevěsta Tima Burtona (Tim Burton’s Corpse Bride) 12 let po Ukradených Vánocích měl Tim Burton stále chuť natáčet animované filmy podle vlast...
Simpsonovi: S30E05: Baby You Can’t Drive My Car České titulky pro 5. epizodu 30. sezóny...
Pod povrchem Ačkoli ve filmu figuruje duch, není Pod povrchem tou pravou "duchařinou". Momentů, kdy se duch o...

Mnohem důle­ži­těj­ší je ale v Klonech úto­čí pra­co­vá­ní s dal­ší­mi klo­ny Anakina Skywalkera k tem­né straně- Už odchod Anakina od jeho mat­ky v prv­ní epi­zo­dě Anakina napl­nil nega­tiv­ní­mi myš­len­ka­mi, kte­ré jsou v Epizodě II utvr­ze­ny ješ­tě špat­ný­mi sny prá­vě o jeho mat­ce. V prů­bě­hu fil­mu poté dojde k zásad­ní­mu momen­tu kdy se Anakin utrh­ne ze řetě­zu a vyvraž­dí celou ves­ni­ci Tuskenů- Právě zde si Anakin Skywalker defi­ni­tiv­ně slí­bí, že nene­chá své milo­va­né zemřít a udě­lá pro­to coko­liv. Tato na prv­ní pohled šle­chet­ná myš­len­ka ho ale ješ­tě více táh­ne k tem­né stra­ně a pře­de­vším pořád pla­tí, že strach vede k hně­vu, hněv k nená­vis­tí a nená­vist k utr­pe­ní. Anakinovu poten­ci­o­nál­ní­mu pře­cho­du na tem­nou stra­nu se tak nevě­nu­je celý film, když ale na tohle budo­vá­ní oče­ká­va­né­ho dojde tak se s tím za mně roz­hod­ně fun­gu­je solid­ně.

Novým ste­žej­ním zápo­rá­kem se po Darthu Maulovi stá­vá Hrabě Dooku, kte­ré­ho zahrál napros­to fan­tas­tic­ký a cha­rizma­tic­ký Christopher Lee. Právě u něho zamr­zí, že nemá jeho posta­va lépe roz­kres­le­nou moti­va­ci a i z fak­tu, že jde o býva­lé­ho Jediho šlo mož­ná vytřís­kat tro­chu víc a tak tro­chu pra­co­vat s fak­tem, že Jediové časem začnou zkla­má­vat i své pří­sluš­ní­ky. Lee ale napros­to skvě­le doká­že vystu­po­vat jako galak­tic­ký gentle­man, kte­rý na to při­tom nevy­pa­dá, ale se svě­tel­ným mečem roz­hod­ně umí máchat. Kdyby se George Lucas v Epizodě I pří­liš rych­le nezba­vil Dartha Maula tak si ho mohl po vzo­ru Vadera pone­chat na celou tri­lo­gii, Dooku ale roz­hod­ně není špat­ná posta­va a to už prá­vě jen díky Christopheru Lee u kte­ré­ho je sice poznat, že se ve scé­nách se svě­tel­ným mečem nehý­be on, přes­to ale Lee doká­zal, že i přes své cha­rizma doká­zal jen málo­kdo zahrát tak sty­lo­vé zápo­rá­ky. A pře­de­vším má Lee svůj neza­mě­ni­tel­ný hlas, kte­rý též Dookuově cha­rak­te­ru dělá hod­ně.

Mistr Yoda a mis­tr Windu v podá­ní Samuela L. Jacksona Epizodu I pro­se­dě­li a zde koneč­ně dostá­va­li mož­nost pro­je­vit se v plné síle, Temuera Morrison se před­sta­ví jako sty­lo­vý lovec Jango Fett, Ian McDiarmid pořád doká­že hrát zdán­li­vě nevin­né­ho a hod­né­ho Palpatinea a R2-D2 je zase jed­nou cool. Především i Jar Jar tu dostá­vá men­ší ale zásad­ní roli, kte­rá mu ale prav­dě­po­dob­ně ješ­tě více zaru­či­la to, že bude v očích divá­ků svě­ta Star Wars nená­vi­dě­na i přes­to, že byl v pod­sta­tě zma­ni­pu­lo­ván. Aspoň, že v Epizodě III dal už Lucas tomu chudá­ko­vi pokoj a nechal ho pou­ze jako křo­ví.

Více na Kritiky.cz
Terry Pratchett - Pod parou Na Zeměplochu sestoupila pára a jak už to tak má v oblibě, pomíchala pěkně celý tamní svě...
TV Barrandov - 28.02.2018 Televizni program na 28.02.2018 na programech TV Barrandov.TV Barrandov Název prog...
Westworld - The Riddle of the Sphinx (S02E04) - 95 % Konečně! Tvůrci nám vrátili to, co jsme čekali. Nové záhady, nové vysvětlení a samozřejm...
Skála Skála je americký akční thriller z roku 1996, který režíroval Michael Bay, produkovali Don Si...
Lego Star Wars: The Video Game Nestává se v dnešní době moc často, že by se někdy na trhu objevila počítačová hra z tzv...

Klony úto­čí jsou těžiš­těm něko­li­ka dal­ších skvě­le vymyš­le­ných akč­ních sek­ven­cí, kte­ré ten­to film tak tro­chu odli­šu­jí od zbyt­ku. Ať už je to skvě­lá úvod­ní nahá­něč­ka na Coruscantu, sou­boj mezi Obi-Wanem Kenobim a Jango Fettem (kte­rý doka­zu­je, že Mandaloriani sku­teč­ně doká­ží s Jedii držet krok), sek­ven­ci na aré­ně v Geonosisu nebo pře­de­vším závě­reč­ný duel Obi-Wan Kenobi vs Hrabě Dooku, násled­ně Anakin Skywalker vs Hrabě Dooku a násled­ně Yoda vs Hrabě Dooku. Při sou­bo­ji mezi Anakinem a Dookuem vůbec popr­vé (na chví­li) něja­ká posta­va boju­je s obě­ma meči naráz a pře­de­vším se napros­to bra­vur­ně pra­cu­je s tím, že když do sebe mod­rý a čer­ve­ný meč nara­zí tak se záběr zce­la pře­kryt mod­rou a čer­ve­nou bar­vou. A nako­nec dojde ke kon­fron­ta­ci s Yodou, při kte­ré Yoda vůbec popr­vé vytáh­ne svůj svě­tel­ný meč a je to super cool v tom nej­vět­ším slo­va smys­lu. Jistí argu­men­tu­jí, že Yoda svě­tel­ný meč doteď nepo­tře­bo­val a vždy pra­co­val pře­de­vším se silou, nut­no ale dodat, že Yoda nikdy strikt­ně nezmí­nil, že by svě­tel­né meče vylo­že­ně nená­vi­děl a že by sám jeden kdy­si neměl. Konfrontace býva­lé­ho mis­tra a žáka je zde tak str­hu­jí­cí a Yoda se svě­tel­ným mečem tak půso­bi­vý, že se to i tak dá snad­no odpus­tit. Digitální Yoda a kaska­dér Christophera Lee boju­jí a je to super.

Klony úto­čí též před­sta­ví nové zají­ma­vé svě­ty Kamino a Geonosis a digi­tál­ní efek­ty má ten­to­krát Lucas mož­ná více v malí­ku než v pří­pa­dě Epizody I. Opět je tu John Williams, kte­rý utvá­ří něko­lik dal­ších nových hudeb­ních moti­vů (za mně jas­ně vede Raturn to Tatooine) a pře­de­vším se Star Wars zde defi­ni­tiv­ně v rám­ci preque­lo­vé tri­lo­gie dostá­va­jí do fáze vál­ky. Klonové vál­ky. Romantická lin­ka mož­ná nefun­gu­je na sto pro­cent a nejde ve finá­le o tak skvě­lý pro­stře­dek tri­lo­gie jakým bylo Impérium vra­cí úder, Klony úto­čí ale mini­mál­ně doká­že pečo­vat o své posta­vy (Ewan McGregor je jako Obi-Wan Kenobi v prů­bě­hu tri­lo­gie čím dál tím víc super) a záro­veň před­vést to vrchol­né co na Star Wars milu­je­me. Představit nové svě­ty a posta­vy a záro­veň budo­vat na nos­tal­gii těch sta­rých. Ať už jde o náznak Hvězdy smr­ti, pou­ži­tí Imperial March nebo odkaz na budouc­nost Boby Fetta tak jde o tako­vá ta pomrk­nu­tí, kte­ré nám ješ­tě jed­nou před­vá­dí, že je Skywalkerova sága jeden vel­ký sci-fi epos, kte­rý vylo­že­ně slab­ší mís­ta. Jestli ale Impérium vra­cí úder jako pro­stře­dek tri­lo­gie vůbec nestrá­da­lo, Klony úto­čí fak­to­rem pro­střed­ní­ho dílu pře­ce jen tro­chu trpí. A přes­to k němu mám vel­mi vře­lý vztah, pro­to­že jeho audi­o­vi­zu­ál­ní milo­vá­ní milu­ju a pře­de­vším mě prá­vě Klony úto­čí dosta­li ke Star Wars. A i za to jsem jim nesmír­ně vděč­ný a ten film má spe­ci­ál­ní mís­to v mém srdíč­ku. Následná Pomsta Sithů je ale pře­ce jen tro­chu jiný kafe......

Více na Kritiky.cz
Kniha džunglí - O TVŮRCÍCH             JON FAVREAU (režie) svou filmovou kariéru zahájil jako herec v působivém...
Modrá až na kost (2021) (seriál) Netflix opět s Jížní Koreou natočil adepta na seriál roku. Je to ukrutná Řežba! Kim- jin mi...
Tóny násilí (2021) Konečně něco zajímavého v hororovém žánru za poslední smutné a suché 2 měsíce. Je to si...
ROZHOVOR SE STANO FATULEM, AUTOREM KNIHY „DOTYK DRAKA“ Stano Fatul, kdo to vlastně je? Je to mladý a nadějný literární talent ze Slovenska, který se...
#2089: Oskar Ed: Můj největší sen Oskar Ed: Můj největší senVydalo nakladatelství Lipnik v pevné vazbě v roce 2016. Vydán...

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © 2002 20th Century Fox


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 6,51428 s | počet dotazů: 309 | paměť: 71813 KB. | 29.11.2023 - 19:11:12