Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů - Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera

Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů - Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera

SW02
SW02
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nadešel den, kdy se tři­ce­ti­le­tý kruh Hvězdných Válek George Lucase uza­vřel. Tragédie se zavr­ší Anakinovou pře­mě­nou v Darth Vadera a my se koneč­ně dozví­me, jak to přes­ně bylo. Pomsta Sithů je teč­kou za hvězd­nou ságou ode­hrá­va­jí­cí se v dale­ké, pře­da­le­ké gala­xii... George Lucas nás napí­nal veli­ce dlou­ho. Svou trai­le­ro­vou pouť roz­jel již hod­ně dáv­no a do této chví­le nám nabí­dl 12 TV Spotů, něko­lik trai­le­rů a úžas­ný hudeb­ní klip Hero Falls dopro­vá­ze­ný hud­bou Johna Williamse. Napínal nás do posled­ní chví­le a fanouš­ky doslo­va trýznil. Všichni byli maxi­mál­ně natře­se­ní na koneč­nou Epizodu III zosob­ňu­jí­cí konec ságy Hvězdných Válek. Proč dělal Lucas oko­lo fil­mu tako­vý hum­buk? Samozřejmě - jed­ná se pře­ci o Hvězdné vál­ky. Ale prav­dě­po­dob­ně také pro­to, že věděl o urči­té nedo­ta­že­nos­ti fil­mu. Jistě si je nyní dob­ře vědom chy­bě­jí­cí třeš­nič­ky, kte­rá fil­mu schá­zí a bohu­žel též poznal, že chy­bí mlad­ší ruka drží­cí pev­ně v rukou umě­ní akč­ních sek­ven­cí.

STIII

Opět se setká­vá­me s dvo­ji­cí jediů, kte­ří mají zažeh­nat pro­blém Republiky. I nyní je tomu mis­tr a učed­ník. Bohužel však mis­trem není Qui-Gon Jinn, jenž byl zabit démo­nic­kým Darth Maulem, ale Obi-Wan Kenobi a jeho pada­wan Anakin Skywalker. Robotický vůd­ce dro­i­dů s orga­nic­kým moz­kem a srd­cem Grievous „zajal“ kanc­lé­ře Palpatinea. Palpatine je strá­žen též lor­dem Dooku, kte­ré­ho zná­me z před­chá­ze­jí­cí Epizody. Právě on use­kl Anakinovu paži a prá­vě díky němu jsme moh­li vidět popr­vé v akci mis­tra Yodu. Právě ve chví­li vysvo­bo­zo­vá­ní Palpatinea z pout při­jde na scé­nu, aby se jedij­ské dvo­ji­ci poku­sil únik cen­né­ho hos­ta zma­řit. Nepočítal ovšem s Anakinovou pro­mě­nou a vývo­jem od dob počát­ků klo­no­vých válek a mla­dé­ho a domýš­li­vé­ho pada­wa­na pod­ce­nil. Stálo ho to krk (vlast­ně ruce a hla­vu). Anakin ho však neza­bil v sou­bo­ji čest­ně, nýbrž byl katem nemi­lo­srd­né popra­vy na pří­kaz kanc­lé­ře bez pří­tom­nos­ti Obi-Wana, kte­rý ležel o něko­lik met­rů dál v bez­vě­do­mí.
Dostáváme se na Coruscant - síd­lo sená­tu a tím pádem i Republiky. Separatisté úto­čí v hoj­ném počtu a neda­jí pokoj. Nikdo si ani nepo­vši­ml pro­blé­mu, tkví­cím v tom­to kon­flik­tu - vel­mi pochyb­né vede­ní obou stran. Obě stra­ny totiž vede jed­na a táž oso­ba, i když s jiný­mi jmé­ny. Palpatine je tajem­ným sithským lor­dem Darth Sidiousem, kte­rý půso­bí jedij­ské radě star­ších nejed­nu sta­rost. Kancléř si vyžá­dal, aby se stal mla­dý Skywalker čle­nem rady. Bude zde slou­žit jako uši, oči a a ústa Republiky. Pro Anakina to činí těž­ké bře­me­no, jeli­kož jeho uta­je­ná man­žel­ka Padmé Amidala mu prá­vě pro­zra­di­la ono úžas­né tajem­ství, že je těhot­ná. Anakin je samo­zřej­mě rád, že bude otcem (ať žije otáz­ka : A jsi si jis­tá miláč­ku, že je to moje?:-). Starosti mu dělá věc zce­la jiná. Stejně jako míval sny v dru­hé epi­zo­dě (život­ně před něko­li­ka lety;-) o smr­ti a utr­pe­ní své mat­ky, nyní má sny stej­né. Roli mat­ky ovšem zau­ja­la prá­vě Padmé, kte­rá prav­dě­po­dob­ně zemře při poro­du.
Podle jed­né sithské legen­dy je prý mož­né oži­vit mrt­vé. Jeden ze Sithů žijí­cích před něko­li­ka sto­le­tí­mi oži­vo­val své přá­te­le. Pak mu moc stoup­la do hla­vy a při­šel o ni snad­no - zabil ho vlast­ní žák ve spán­ku. Jaká iro­nie, že doká­zal zachrá­nit kaž­dé­ho, jen ne sebe. Anakin se tedy dostá­vá do pre­kér­ní situ­a­ce. Kodex Jediů totiž nepo­vo­lu­je onu moc. Pravděpodobně bude stej­ně z řádu vylou­čen, jeli­kož a pro­to­že není povo­le­no se ani zami­lo­vat. - Já osob­ně jsem ten­to aske­tis­mus odnes nepo­cho­pil. Podle mého vede k Temné stra­ně mno­hem více bez­cit­nost než strach. Rovnováha je při­ve­de­na pou­ze štěs­tím vyvá­že­ným se zlo­bou. Není něco tako­vé­ho, jako že pokud budu žít mniš­ský život, musím být dob­rý. Vrátíme se ale k pada­wa­no­vi, jeli­kož moje pva­hy Vás jis­tě tolik neza­jí­ma­jí jako Pomsta Sithů. - Padmé je tedy jakousi nele­gál­ní milen­kou a její děti jsou zlo­čin, kte­rý se tres­tá vyhoš­tě­ním s chrá­mu Jediů. Skywalker se tedy po zjiš­tě­ní prav­dy o Palpatineovi roz­hod­ne stát se Sithem pro záchra­nu své lás­ky. Ještě netu­šil, co všech­no bude násle­do­vat a jis­tě by si své roz­hod­nu­tí, měl-li by moc vrá­tit čas, rych­le roz­mys­lel...

George Lucas dostal z hochů a dívek z ILM abso­lut­ní maxi­mum. Jsme svěd­ky dosud nej­vět­ší bitvy v his­to­rii kine­ma­to­gra­fie. O tak­to pre­ciz­ní prá­ci se nesni­lo ješ­tě niko­mu. Nejenom, že vidí­me napří­klad křiž­ník, ale my na něm vidí­me kaž­dou trub­ku, kaž­dé vymlá­ce­né okno, kaž­dou stře­lu letí­cí vně i dovnitř. Měl jsem to štěs­tí, že jsem viděl digi­tál­ní ver­zi fil­mu ve Slovanském domě v Praze. Zde se pro­mí­tá z digi­tá­lu na jedi­ném mís­tě v repub­li­ce. Mohl jsem si tedy vychut­nat kaž­dý detail oné ohro­mu­jí­cí scé­ny, kde kaž­dé mís­to zapl­nil detail a ne jaká­si roz­ma­za­ná lodič­ka v poza­dí. Všechno bylo abso­lut­ně ost­ré. Efekty svě­tel­ných mečů se též zdo­ko­na­li­li. Téměř vždy jsme vidě­li meče pou­ze z dvoj­roz­měr­na. Tentokrát máme mož­nost vidět Jedie či Sithy s meči, když jdou před sebou. Takovýto pohled na Mace Windu sklá­ně­jí­cím se nad „bez­bran­ným“ Darth Sidiousem je oprav­du bri­lant­ním.
Nutno při­znat, že co se kame­ry týče, Lucas nijak nepře­kva­pil. Nemá pří­liš pře­kva­pi­vé zábě­ry. O to je to mož­ná lep­ší. S pří­liš­ným důra­zem na efek­ty totiž zapo­mněl na samot­nou pod­sta­tu fil­mu. Je sice hez­ké, že Yoda vypa­dal oprav­du sku­teč­ně. Je sice hez­ké, že máme mož­nost vidět stá­le při­stá­va­jí­cí lodě kam­ko­li se dá, exte­ri­é­ry i inte­ri­é­ry monu­men­tál­ních roz­mě­rů. Zeptám se však - chce­me vše toto, když nepo­ci­ťu­je­me pří­mý vztek a tragé­dii osu­du Anakina Skywalkera zasle­pe­né­ho tem­no­tou? Bohužel musím kon­sta­to­vat, že i Lucas pod­lehl pra­vi­dlu, že efek­ty jsou na úkor děje. Samozřejmě všich­ni vědě­li, co se ve tře­tí epi­zo­dě sta­ne, ale to nezna­me­ná nemož­né pře­kva­pe­ní netr­pe­li­vé­ho pub­li­ka lač­ní­cím po pořád­ném nášu­pu. Staré tri­lo­gie jsem si vážil pro­to, že byla prv­ní. První epi­zo­dy pro jakousi zvlášt­ní čis­to­tu. Druhé epi­zo­dy pro vztek, kte­rým vybil Anakin vymí­til ves­ni­ci píseč­ných lidí. Ve tře­tím díle mi ten­to čirý vztek chy­bí. V prv­ním díle nám to doká­zal nahra­dit Ewan McGregor, kte­rý v roz­po­ru s jedij­ský­mi pra­vi­dly pří­mo lač­nil po smr­ti Darth Maule za zabi­tí mis­tra Qui-Gona. Darth Maul - dal­ší bod na sezna­mu, kde George Lucas udě­lal veli­kou chy­bu jeho obsa­ze­ním. Proč? Ne snad pro­to, že by byl Ray Park špat­ný, nýbrž pro­to, že Lucas Parka pros­tě zabil. A Darth Maul je bohu­žel nena­hra­di­tel­ným. V dal­ších dvou dílech se kro­mě tem­né­ho Darth Sidiouse nena­jde snad nikdo, kdo by ho doká­zal nahra­dit. Lord Dooku je sice ele­gant­ním a čest­ným pro­tiv­ní­kem, avšak bohu­žel Christopher Lee pros­tě na čer­no­čer­ve­né­ho ďáb­la nemá. A už vůbec na něj nemá mecha­nic­ký gene­rál Grievous. Lucasi, proč? V prv­ní epi­zo­dě tě všich­ni obvi­ni­li kvů­li Jar Jar Binksovi. Nyní tě obvi­ňu­ji z Grievouse. Co mi tato posta­va při­po­mí­ná? Podívám-li se na hrač­ky BIONICLE od lega, poznám abso­lut­ně stej­ný design. Dokonce snad i ty zbra­ně mají stej­ně. Dokonce i kon­t­rol­ní pane­ly jsou tva­ro­vá­ny do ono­ho zvlášt­ní­ho lego tva­ru. Nemohu si pomo­ci, je to mož­ná oprav­du jen můj dojem. Podle mého úsud­ku mohl být kaš­la­jí­cí Grievous nahra­zen mno­hem démo­nič­těj­ším nepří­te­lem. A pokud by neby­la tato mož­nost, nechá­pu dal­ší věc. Proč dal Lucas mož­nost Grievousovi svést s Obi-Wanem sou­boj se čtyř­mi meči v robo­tic­kých pažích, když nedo­ká­zal vyu­žít jeho plnou sílu a mož­nos­ti?

To by byl výčet toho špat­né­ho. K chy­bič­kám se ješ­tě vrá­tí­me, ale abychom Lucasovi jenom nekřiv­di­li. Musím pře­ci opod­stat­nit svých pět hvěz­di­ček. Hlavní role mne ten­to­krát cel­kem potě­ši­li. Myslím, že dra­ma­tič­těj­ších scén, kdy někdo něko­mu cosi vyčí­tá moh­lo být více. Též moh­lo být více „Ty jsi mne zra­dil!“ a podob­ných dia­lo­gů. Namísto toho se pros­tě navzá­jem rubou, jako­by smrt byla oprav­du ráno k sní­da­ni jako v Schindlerově sezna­mu. Tam po ránu vstal Ralph Fiennes a zastře­lil si tři, čty­ři, někdy pět Židů. Podle nála­dy. Zde to vypa­dá obdob­ně. Učení Jediů říká umět se vzdát toho, z čeho máme strach, že ztra­tí­me. Yoda se tedy sna­ží Anakinovi nazna­čit, že se má smí­řit se ztrá­tou Padmé. Anakin Skywalker v podá­ní Haydena Christensena je per­fekt­ní vol­bou. Ať si říká kdo chce co chce, Hayden byl dob­rý i v dílu dru­hém. A mys­lím, že bylo zámě­rem nená­vi­dět ho. Odpůrci Christensena argu­men­to­va­li jeho aro­gan­cí, pový­še­nos­tí, straš­li­vou cíle­vě­do­mos­tí, roz­maz­le­nos­tí apod. Ale copak tako­vý Anakin být neměl? Copak si ho Lucas tako­vé­ho nevy­mys­lel? NAOPAK! George Lucas si byl až pří­liš dob­ře vědom svých činů a tím pádem i obsa­ze­ním Haydena do role Darth Vadera v mla­dých letech. Mladý Skywalker je v Pomstě Sithů extrém­ně dob­rý. Jeho aro­gan­ce a tou­ha po moci jsou kří­že­ny s rados­tí s těho­ten­ství Padmé. Je chudá­kem, kte­rý se dostal do mlýn­ské­ho kame­ne, z něhož se nelze dostat. Z jed­né stra­ny tla­čí lás­ka a ze dru­hé rozum. Láska však vždy zví­tě­zí. Zvláštní iro­nie a para­dox jest, že ten­to tak zná­mý zákon zna­me­ná utr­pe­ní a zlo pácha­né na lidech dal­ší tři epi­zo­dy. Láska zví­tě­zí a prá­vě pro­to budou všich­ni trpět. Tragické. Lucasovi se poved­lo dílo co málo­ko­mu. Fascinující.
Poněkud prů­měr­něj­ší výkon podá­vá Ewan McGregor v roli Obi-Wana Kenobiho. Byl bych radě­ji, kdy­by byl celý film tak emo­tiv­ní, jako při posled­ních oka­mži­cích strá­ve­ných na vul­ka­nic­ké pla­ne­tě Mustafar. Obi-Wan je ved­le Qui-Gona a Yody mou nej­ob­lí­be­něj­ší posta­vou. Jako jedi­ný pro­chá­zí vše­mi epi­zo­da­mi, ač poz­dě­ji jako duch. Velmi zvlášt­ně se u kon­ce Pomsty Sithů toto „duš­ství“ vysvět­li­lo. Opravdu zvlášt­ní vysvět­le­ní, ale pánu Bohu díky za to. Alespoň nejsme svěd­ky roz­po­rů a dogmat v nábo­žen­ství nazý­va­jí­cím se Star Wars.
Natalie Portman nedo­sta­la tolik pro­sto­ru, kolik bych chtěl. Její tragé­die si mys­lím zaslou­ži­la o něco vět­ší pro­stor. Svou úlo­hu však sehrá­la na jed­nič­ku a obzvlášť koneč­ný roz­ho­vor a Anakinem je oprav­du srd­cervou­cí (doslo­va). Anakin vyná­še­jí­cí neo­me­ze­nou moc do nebe a záro­veň odsu­zu­jí­cí zrád­cov­ské Jedie je pros­tě geni­ál­ní. A Natalie se svým výra­zem bez­mo­ci a zou­fa­los­ti pou­ze nabý­vá na zra­los­ti oné tragé­die.

Bombou pro mne bylo zjiš­tě­ní, že po hodi­ně uva­žo­vá­ní nad obsa­ze­ním jsem došel názo­ru, že nej­lep­ší vol­bou v obsa­ze­ní byl Yoda. O sekun­du poz­dě­ji mi došla sku­teč­nost, že Yoda pros­tě jin­de nehraje:-D Grafici si ten­to­krát vyhrá­li jako nikdy. Konečně má Yoda v očích onen lid­ský lesk. Konečně vypa­dá jako ona lout­ka ze sta­ré tri­lo­gie, ale více pohyb­li­vá. Konečně ani­má­to­ři docí­li­li výsled­ku, kte­rý sto­jí za to. Podmanivý hlas Franka Oze, kte­rý dabu­je Yodu od pra­dáv­na je jako vždy pro­ni­ka­vý až do mor­ku kos­tí a záro­veň je hla­sem plným moud­ros­ti a kli­dem uklid­ňu­jí­cím mysl. Yoda to schy­tá ve fil­mu stej­ně jako ostat­ní. Jeho celo­ži­vot­ní dílo je zni­če­no - chrám Jediů je vyvraž­děn a on cítí o něko­lik pla­ne­tár­ních sou­stav dále smrt kaž­dé­ho rytí­ře Jedi. Cítí bolest a smu­tek kaž­dé­ho ze svých učňů, ze svých dětí. Následný neú­spěch při poku­su o zni­če­ní Darth Sidiouse pro mne dělá z Yody oso­bu, kte­rý to pros­tě ve Hvězdných vál­kách schy­ta­la nej­víc.
Další výraz­nou posta­vou naše­ho pří­bě­hu je Samuel L. Jackson ali­as Mace Windu. Ten před­ve­dl svůj obvyk­lý stan­dard, ale jeli­kož byl v týmu Ian MacDiarmid a Hayden Christensen, vytvo­řil tako­vou sou­hru dia­lo­gů, až se z toho chce jed­no­mu pla­kat. Windův pro­blém tkví v pod­ce­ňo­vá­ní Anakina samot­né­ho.
A dostá­vá­me se k vrcho­lu - Ian McDiarmid ali­as Palpatine ali­as Darth Sidious ali­as Císař. Ian ztvár­nil toho­to odpor­né­ho zápo­rá­ka již v šes­té epi­zo­dě z roku 1983 a doda­teč­ně byl dodán roku 1997 jako holo­gram do epi­zo­dy IV. Ian mně dost pře­kva­pil. Taková obrat­nost se u sta­ří­ka jeho věku hned tak nevi­dí:-) A teď nemys­lím sko­ky vytvo­ře­né počí­ta­čem, ale napří­klad sou­boj svě­tel­ný­mi meči s Mace Winduem je z celé­ho sním­ku snad nej­lep­ší. Z ostat­ních sou­bo­jů mám pocit, že se sna­ží účast­ní­ci sou­bo­je co nej­ví­ce dotknout svě­tel­ný­mi meči a že se pros­tě nepo­kou­še­jí oprav­du se navzá­jem zabít. Tento sou­boj na mně půso­bil nej­ví­ce věro­hod­ně.

K sou­bo­jům samot­ným - lord Dooku ver­sus Anakin nebu­du komen­to­vat. Na to byl sou­boj pří­liš krát­ký a jeli­kož vím, kolik double­rů sta­řič­ký Christopher Lee má, nebu­du sou­boj snad ani komen­to­vat. Souboje mi při­šli tako­vé málo emo­tiv­ní. Neslané nemast­né. Jak jsem výše psal, nevy­za­řo­va­la z nich tou­ha zabít či ale­spoň eli­mi­no­vat pro­tiv­ní­ka. Bohužel to neby­lo cítit, k mému zkla­má­ní, ani z koneč­né­ho sou­bo­je Anakina a Obi-Wana. Zde jsou pou­ze chví­le, kdy to poci­ťu­ji. Jinak kde nic, tu nic.

Nedokáži vyjá­d­řit, co se mi na sním­ku líbi­lo. Dokáži vyčíst pou­ze chy­by. Přesto půjdu na tře­tí epi­zo­du ješ­tě jed­nou, dva­krát, třikrát...dokud mne to neo­mr­zí. Tohle totiž sto­jí za to a vy by jste si na to upřím­ně měli zajít i přes všech­ny tyhle moje dlou­ha­tán­ský hem­zy do prázd­na. Já si můžu jít sba­lit svých pět hvěz­di­ček a jít se bod­nout. Ale tohle pros­tě musí­te vidět! Věřte mi - nebu­de­te lito­vat. Kruh je uza­vřen a my se s Hvězdnými vál­ka­mi, tak jak je zná­me, lou­čí­me... LA LUCAS!


Podívejte se na hodnocení Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,65218 s | počet dotazů: 255 | paměť: 73115 KB. | 14.07.2024 - 11:53:35