Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Ocelová pěst: Když charisma Hugh Jackmana není všechno, co potřebujete

Ocelová pěst: Když charisma Hugh Jackmana není všechno, co potřebujete

Photo © Walt Disney Studios Motion Pictures
Photo © Walt Disney Studios Motion Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Charlie je býva­lý pro­fe­si­o­nál­ní boxer. Lidi ovšem v neda­le­ké budouc­nos­ti už o párek upo­ce­ných sval­natců, co se mlá­tí po veče­rech do cifer­ní­ku, dokud toho jeden nemá dost, pros­tě nesto­jí. Nahradili je totiž robo­ti, kte­ří zapr­vé nema­jí sli­to­vá­ní a zadru­hé hra­jí o všech­no. Tedy, kdo na to nemá, jde na šro­ťák. Charliemu se ale moc neve­de a je díky posled­ním zápa­sům nejen ve vel­kých dlu­zích, při­šel ale také o robo­ta se kte­rým by mohl zápa­sit. Aby toho neby­lo málo, dosta­ne na prázd­ni­ny do opa­t­rov­nic­tví syna, kte­ré­ho se před lety zře­kl.

Photo © Walt Disney Studios Motion Pictures

Vsadit všech­no na cha­risma Hugha Jackmana by bylo poměr­ně jed­no­du­ché. Ono tak z počát­ku dokon­ce i vypa­dá, ovšem chy­ba láv­ky. Tvůrci se tu totiž sna­ží hrát spí­še na emo­ci­o­nál­ní strán­ku, kte­rá sto­jí na sbli­žo­vá­ní otce a syna. Ti robo­ti tu jsou vlast­ně jen do efek­tiv­ní­ho počtu. Dívá se na ně poměr­ně dob­ře a ačko­liv se vlast­ně jed­ná jen o video­hru kte­rou dva dospě­lí hra­jí v nor­mál­ním rin­gu, nepů­so­bí to pří­liš infan­til­ně na to, aby vám to nějak vadi­lo. A ačko­liv Ocelová pěst efek­tiv­ně recyklu­je znač­nou část fil­mů kde se řeší rodin­né vzta­hy, pří­bě­ho­vě i emo­ci­o­nál­ně fun­gu­je napros­to bez chy­by.

Photo © Walt Disney Studios Motion Pictures

Ten hlav­ní pro­blém tak nej­spí­še spo­čí­vá v znač­né nai­vi­tě a jed­no­du­chos­ti se kte­rou film ve vět­ši­ně pří­pa­dů počí­tá. Ať už jde geni­ál­ní­ho syna, cho­vá­ní postav či někte­ré opa­ko­va­né zábě­ry, kte­ré vás mají pře­svěd­čit o tom, že vám před něko­li­ka vte­ři­na­mi něco neu­teklo. Tohle vše jsem ale ocho­ten tak nějak pře­kous­nout, pro­to­že ačko­liv se jed­ná o rodin­ný film, může se u něj poba­vit prak­tic­ky kaž­dý, nenu­dí a pokud pře­hléd­ne­te urči­tou dáv­ku nut­nos­tí, kte­ré ve fil­mu podob­né­ho raže­ní pros­tě musí být, Ocelová pěst vás nezkla­me.

 

Shawn Levy, kte­rý je v rodin­ných kome­di­ích jako doma tak po Nocích v muzeu a Nočním ran­de doká­zal, že když bude klást vět­ší důraz na vzta­hy a vypus­tí vět­ši­nu humo­ru, doká­že nato­čit sní­mek, kte­rý divá­ky baví a při­tom v něm nikdo nedo­sta­ne kolá­čem do obli­če­je. Ocelová pěst je poho­do­vá oddychov­ka, kte­rá ačko­liv má své chy­by, fun­gu­je s per­fekt­ně raže­nou přes­nos­tí. Rozhodně jeden z těch rodin­ných fil­mů, kte­ré doká­ží poba­vit bez újmy na zdra­ví.

 

Hodnocení

70 %

Koktejl :

30 % Emoce
20 % Naivita
40 % Robotí zápa­sy
10 % Hugh Jackman


Podívejte se na hodnocení Ocelová pěst na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,35120 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72364 KB. | 28.05.2024 - 02:49:05