Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Noe - Noe pozoruje zkázu lidstva a cítí se vyvolen Stvořitelem...

Noe - Noe pozoruje zkázu lidstva a cítí se vyvolen Stvořitelem...

Noe
Noe
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Starostlivý otec Noah (Russell Crowe) se doká­že posta­rat o svou rodi­nu a v pří­pa­dě potře­by ji doká­že ochrá­nit před nebez­pe­čím. Neublížil by ani mou­še, ale doká­že pora­zit zlé lidi bez ohle­du na jejich počet. Je to pros­tě správ­ný chlap, kte­rý má rád pří­ro­du od malé kvě­tin­ky až po divo­kou šel­mu. Je to zkrát­ka cit­li­vá duše a žád­ná roz­hod­nu­tí nedě­lá ukva­pe­ně. Než uči­ní oprav­du závaž­né roz­hod­nu­tí, jde se pora­dit s Metuzalémem a doká­že půso­bit jako utě­ši­tel a uklid­nit dítě uko­lé­bav­kou. Není divu, že si ho jeho žena Naameh (Jennifer Connelly) váží a nezišt­ně mu pomá­há.

Na svě­tě však stá­le žijí Kainovi potom­ci, kte­ří mají jiné před­sta­vy o živo­tě, jedí maso, jsou agre­siv­ní a jejich duše jsou plné zla. Jediné, co svět zachrá­ní, je poto­pa a Noe musí zachrá­nit zví­řa­ta. Začne pro­to s pomo­cí všech čle­nů rodi­ny a tajem­ných kamen­ných obrů sta­vět archu. Podivná stvo­ře­ní na prv­ní pohled vypa­da­jí jako odpor­ní kři­vá­ci, ale uvnitř jejich bez­tvaré­ho těla bije anděl­ské srd­ce s odva­hou bojov­ní­ka. Jak se blí­ží den poto­py, napě­tí se stup­ňu­je. Zpočátku se zdá­lo, že úkol zachrá­nit zví­řa­ta je těž­ký, ale ješ­tě těž­ší je odo­lat nápo­ru lidí, kte­ří se také chtě­jí zachrá­nit před uto­nu­tím. A i když se to poda­ří vyře­šit, pro­blém se obje­ví ve vlast­ní rodi­ně.

Noe to neměl vůbec jed­no­du­ché a není divu, že jeho osud fil­ma­ře fas­ci­no­val. Ztvárnit poto­pu a vytvo­řit řadu zví­řat pomo­cí počí­ta­čo­vé ani­ma­ce už v sou­čas­né době není nic slo­ži­té­ho. Obtížné je však pou­žít tri­ky, kte­ré by pří­bě­hu doda­ly na věro­hod­nos­ti. Je pocho­pi­tel­né, že fil­ma­ři pra­co­va­li s bib­lic­kým pří­bě­hem a urči­tou mírou fan­ta­zie. Proto necha­li ožít kata­stro­fic­ké sny nebo zkrát­ka vyprá­vě­jí zkrá­ce­nou ver­zi vzni­ku živo­ta. Noe a jeho rodi­na se sna­ží cho­vat jako sku­teč­ní lidé, s lás­kou a chy­ba­mi. Je zvlášt­ní, že nej­na­pí­na­věj­ší scé­ny v arše bylo mož­né nato­čit během neshod mezi čle­ny rodi­ny, kdy Ila (Emma Watson) poro­dí dvě dce­ry. Celkově se pří­běh sty­lem podo­bá fan­ta­sy fil­mům, kde se hlub­ší myš­len­ky ztrá­ce­jí ve hře na efekt.

Režisérem fil­mu je Darren Aronofsky (Černá labuť, Wrastler), kte­rý je záro­veň auto­rem scé­ná­ře. Na scé­ná­ři s ním spo­lu­pra­co­val i Ari Handel, ale reži­sér­ská ruka se jis­tě pro­sa­di­la více. Velký pří­běh lákal ke zpra­co­vá­ní a pro pro­jekt se poda­ři­lo zís­kat zná­mé a úspěš­né her­ce. Russell Crowe dává své posta­vě pat­řič­nou váhu a záro­veň se sna­ží vyvo­lat dojem, že s ním clou­ma­jí emo­ce nebo že pře­mýš­lí. Jennifer Connelly si zahrá­la odda­nou man­žel­ku s názna­kem vlast­ní­ho pohle­du na život. Společně si oba her­ci zahrá­li dvo­ji­ci ve fil­mu Čistá duše, kde se vztah mezi jejich posta­va­mi roz­ví­jel a měl své opod­stat­ně­ní. Ve všech sen­ti­men­tál­ních a cit­li­vých scé­nách se Noemu nepo­da­ři­lo dát této rodi­čov­ské dvo­ji­ci hlub­ší vztah. Vše je pod­ří­ze­no hlav­ní­mu úko­lu, a tím je nej­pr­ve útěk před zlý­mi lid­mi a poté stav­ba archy.

Mladým her­cům v rolích Noemových potom­ků film nabí­dl mož­nost zvi­di­tel­nit se láka­vým námě­tem, ale herec­ky se s ním jako kaž­dý musel vypo­řá­dat sám. Nejslabší herec­ký výkon v roli Šéma podal Douglas Booth, kte­ré­mu scé­nář nedal pří­le­ži­tost zazá­řit ani v bojo­vé scé­ně. O něco lépe dopa­dl Logan Lerman, kte­rý hrál Hama s ode­vzda­ným a nená­vist­ným pohle­dem. Jelikož už ve fil­mech hrál (Percy Jackson: Zloděj bles­ku, Tři muš­ke­tý­ři), bylo mi ho líto. Nejlepší roli pro Ilu zahrá­la Emma Watson (Harry Potter), kde doká­za­la hod­ně pla­kat a při­tom se cho­vat jako odda­ná mla­dá mat­ka. Novopečená mat­ka je vždyc­ky fas­ci­no­va­ná, a i když jsou pří­či­nou svá­ru její děti, je to pros­tě sáz­ka na jis­to­tu.

Ve fil­mu ješ­tě v opa­ru krát­ce pro­plou­vá Anthony Hopkins v roli Metuzaléma. Je vidět jen v něko­li­ka krát­kých zábě­rech, ale jeho posta­vu si kaž­dý zapa­ma­tu­je. Stačí dlou­hé vla­sy s výraz­ným pro­fi­lem, pohled do kame­ry a opět se potvr­dí, že není malých rolí.

Příběh, v němž Noe vystu­pu­je jako zachrán­ce živé pří­ro­dy z raj­ské zahra­dy, vybí­zí k zamyš­le­ní a záro­veň uka­zu­je roli jedin­ce a jeho osud. Biblické pří­běhy jsou nej­čas­tě­ji vyprá­vě­ny v písem­né nebo úst­ní podo­bě. Vyjádřeny pou­ze slo­vy, pone­chá­va­jí poslu­cha­čům pro­stor pro fan­ta­zii a dáva­jí pod­ně­ty k deba­tě a zamyš­le­ní. Divadelní a fil­mo­vé tvůr­ce láka­jí námě­ty, ale nena­pa­dá mě jedi­ný, kte­rý by svou rea­li­za­cí nevzbu­zo­val při­nejmen­ším roz­pa­ky.

Noe není roz­pa­či­tý, ale při­stu­pu­je k fan­ta­sy ve sty­lu fan­ta­sy, kde se hlub­ší myš­len­ky ztrá­ce­jí ve hře na efekt. Přesto, a mož­ná prá­vě pro­to, je mož­né film ozna­čit za rodin­ný, kde dětem neka­zí nála­du obscén­ní scé­na a boj je sty­li­zo­va­ný jako v počí­ta­čo­vých hrách.

50 %

Photo © Paramount Pictures


Podívejte se na hodnocení Noe na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Noe


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,43543 s | počet dotazů: 268 | paměť: 72017 KB. | 22.07.2024 - 11:11:04