Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Gangster Squad – Lovci mafie

Gangster Squad – Lovci mafie

Photo © Warner Bros. Pictures
Photo © Warner Bros. Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Photo © Warner Bros. Pictures

Píše se rok 1949, čty­ři roky po vál­ce je zlo­čin v Los Angeles na dras­tic­kém vze­stu­pu. Celé měs­to se sna­ží ovlád­nout býva­lý boxer Micky Cohen a jeho gang. Většina poli­cis­tů se s tou­to hrou smí­ři­la a jde mu buď na ruku nebo z ces­ty. I v tom­to zlo­či­nem pro­rost­lém měs­tě se ale najde něko­lik poli­cis­tů, kte­ří se nebo­jí vzít zákon do vlast­ních rukou a roz­prášit vzni­ka­jí­cí kri­mi­nál­ní impé­ri­um sadis­tic­ké­ho gan­gs­te­ra. Několikačlenná sku­pi­na poli­cis­tů v civi­lu pod vede­ním ser­žan­ta Johna O’Mary se vydá­vá noc co noc do ulic páchat na jeho majet­ku a nele­gál­ních obcho­dech co nej­vět­ší ško­dy. Takovéto jed­ná­ní však neu­jde jeho pozor­nos­ti a lov­ci mafie se brzy sami pře­svěd­čí o tom, jak doká­že být Cohen nebez­peč­ný.

 

Gangster Squad vypa­da­lo již od prv­ních trai­le­rů náram­ně. Slib nařa­cha­né akce, prvotříd­ní­ho obsa­ze­ní plné­ho sym­paťá­ků a hlav­ně to vypa­da­lo na sty­lo­vou gan­gs­ter­ku, kte­rá by při tro­še štěs­tí měla poten­ci­ál se zařa­dit mezi kla­si­ky toho­to žán­ru. To se bohu­žel nesta­lo, pro­to­že se někde po ces­tě něco ošk­li­vě poka­zi­lo a ten mate­ri­ál, co se dostal na plát­na kin skon­čil jen jako lehce nad­prů­měr­ná akč­ní jíz­da bez tro­chy nápa­du, kte­rá se hodi­nu a tři­čtvr­tě honí za svým oca­sem.

Photo © Warner Bros. Pictures

Ale pěk­ně popo­řa­dě. Některé z těch sli­bů, kte­ré se sna­ži­li Lovci mafie před pre­mi­é­rou uči­nit, nako­nec oprav­du spl­ni­li, jen je jich zane­dba­tel­né množ­ství. Tím hlav­ním je obsa­ze­ní, nebo lépe řeče­no jeho část, kte­ré fun­gu­je. Josh Brolin je na roli vůd­ce spe­ci­ál­ní jed­not­ky jak děla­ný, Robert Patrick jako ame­ric­ký kov­boj dob minu­lých taky sed­ne jako prdel na hrnec  a hlav­ní sym­paťák je opět z Ryana Goslinga kte­rý před­vá­dí opět proč je pro dám­skou část pub­li­ka scho­pen během něko­li­ka pohle­dů scho­pen vyvo­lat pří­va­lo­vé deš­tě. Navíc v kom­bi­na­ci s Emmou Stone ješ­tě jed­nou uka­zu­jí, že spo­lu na plát­ně doká­žou vytvo­řit jeden z nej­sym­pa­tič­těj­ších párů na plát­ně, mezi kte­rý­mi jde che­mie doslo­va vidět. Naopak jsou zde poměr­ně zásad­ní pro­blémy u ostat­ních. Sean Penn svým ultradrs­ným Cohenem je spí­še k smí­chu než aby vyvo­lá­val hrů­zu, exo­tič­tí čle­no­vé jed­not­ky jsou pak jen k tomu, aby drže­li ve sním­ku cedu­li „Hele podí­vej­te, máme tu neje­nom bělo­chy.“ Bohužel na tu cedu­li už v pro­duk­ci nezby­ly pení­ze.

Photo © Warner Bros. Pictures

Tahle sna­ha o jakési gan­gs­ter­ské Expendables ale má zásad­ní pro­blémy někde jin­de. To co by totiž moh­lo vypa­dat cool v rám­ci dvou a půl minu­ty, je totiž rozře­dě­né do rela­tiv­ně nud­né­ho a nic neří­ka­jí­cí­ho tva­ru, ve kte­rém je vidět poten­ci­ál, bohu­žel ale ne nic, co by jej doká­za­lo napl­nit. Inspirace akč­ní kla­si­kou je zře­tel­ná, stej­ně jako i dobo­vý­mi gan­gs­ter­ka­mi, bohu­žel Fleischerovi se neda­ří ani na chví­li vykres­lit dobo­vou atmo­sfé­ru a sním­ku se tak nepo­da­ří divá­ka vtáh­nout do své­ho dění. To se navíc uka­zu­je i v samot­ném vyprá­vě­ní, kte­ré postrá­dá jakou­ko­liv hloub­ku  a celý sní­mek je jed­no­du­še sek­ven­cí po sobě jdou­cích scé­nek, na jejímž kon­ci zamá­va­jí divá­kům na roz­lou­če­nou dva hlav­ní hrdi­no­vé Thompsony a spus­tí se titul­ky.

Photo © Warner Bros. Pictures

Musím říct, že jsem čekal dale­ko více a Lovci mafie se tak pro mě stá­va­jí poměr­ně vel­kým zkla­má­ním. Jednak pro­to, že ten­to žánr je až nepří­jem­ně opo­mí­jen zao­ce­án­skou pro­duk­cí, jed­nak pro­to, že film s takhle napě­cho­va­ným obsa­ze­ním by tak­to prů­měr­ně kon­čit neměl a jed­nak pro­to, že ani ta akce, kte­rá by měla v nej­hor­ších chví­lích sní­mek podr­žet, za moc také nesto­jí. Místy až tele­viz­ní kame­ra bou­rá posled­ní znám­ky odpo­ru na stra­ně divá­ka (efekt z Veřejných nepřá­tel hold není tak snad­né napo­do­bit) a ten tak dostá­vá plyt­ký pokus o sty­lo­vou gan­gs­ter­ku, kte­rý kon­čí v hla­di­nách prů­mě­ru. Jeho sebestřed­nou sna­hu zvi­di­tel­nit se navíc ješ­tě dokres­lu­je absurd­ně vyeska­lo­va­né finá­le, kte­ré je prvotříd­ním posled­ním hře­bíč­kem do rakve. Gangster Squad – Lovci mafie nejsou vylo­že­ně špat­ný film, jen těž­ce prů­měr­ný v kaž­dém svém ohle­du a bez jaké­ho­ko­liv nápa­du. Těch pár pro­cent navíc je kvů­li těm něko­li­ka momen­tům, kdy ze sebe hrdi­no­vé sypou suché hláš­ky, kvů­li kte­rým jed­no­du­še nemo­hu s čis­tým svě­do­mím poslat tuhle zále­ži­tost direk­tem do pro­pad­liš­tě dějin. I když bych asi měl.

 

Photo © Warner Bros. Pictures

Partička něko­li­ka poli­cis­tů a jejich pří­mo­ča­rá jíz­da po barech, kasí­nech a bor­de­lech ve vel­kém sty­lu. Bohužel ale zase tak vel­kém ne. Ruben Fleischer bohu­žel nemá dosta­teč­nou jis­to­tu aby doká­zal tako­vý­to sní­mek pro­tla­čit do popře­dí. Hvězdně obsa­ze­ná gan­gs­ter­ka skon­či­la bohu­žel jako nesku­teč­ně pří­mo­ča­rá (až mís­ty hod­ně hlou­pá) akč­ní výpla­chov­ka, ve kte­ré se i solid­ní cha­risma (Gosling, Brolin, Stone, Patrick) hází jako hrách o stě­nu. Absence jaké­ko­liv vnitř­ní hloub­ky, dobo­vé atmo­sfé­ry nebo něče­ho čemu se říká nápad jsou zásad­ní­mi pro­blémy, stej­ně jako cha­o­tic­ká akce, kte­rá na jeden dva sluš­né nápa­dy ser­ví­ru­je dal­ší tři cha­o­tic­ky zma­te­né a v tele­viz­ním kabá­tě. Hloupé finá­le je jen třeš­nič­kou na dor­tu. Nebýt těch něko­li­ka suchých hlá­šek a pár roz­da­ných ran pěs­tí, měli bychom tu smu­teč­ní pochod. 

Hodnocení: 60 %

Koktejl: 


Podívejte se na hodnocení Gangster na Kinoboxu.

  • 20% Akce
  • 60% Přímočarost
  • 20% Béčkový mate­ri­ál

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31788 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72068 KB. | 23.07.2024 - 17:29:38