Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Odvrácená tvář českého maloměsta v novém seriálu České televize Lynč

Odvrácená tvář českého maloměsta v novém seriálu České televize Lynč

LYNČ Pavel Kříž Tereza Vilišová Jiří Dvořák
LYNČ Pavel Kříž Tereza Vilišová Jiří Dvořák
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Rasová dis­kri­mi­na­ce, xeno­fo­bie, před­sud­ky a kři­vá obvi­ně­ní – nejen tato téma­ta ote­vře nový osmi­díl­ný seri­ál České tele­vi­ze Lynč. Projekt se zro­dil v rám­ci worksho­pu stu­den­tů fil­mo­vých škol vede­ném ame­ric­kým sce­náris­tou Haroldem Apterem. Ten stál mimo jiné za pro­jek­ty Star Trek: Nová gene­ra­ce, nebo Walker, Texas Ranger. Ústředním téma­tem je vraž­da rom­ské­ho mla­dí­ka a reak­ce oby­va­tel malé­ho měs­ta, ve kte­rém k bru­tál­ní­mu činu došlo. Poslední klap­ka pad­ne zít­ra ve Velvarech na Kladensku, poté seri­ál zamí­ří do střiž­ny.

„Projekt Lynč je v čes­kém kon­tex­tu uni­kát­ní hned z něko­li­ka pohle­dů. Vznikal ve spo­lu­prá­ci České tele­vi­ze a fil­mař­ských škol a kate­der FAMU, JAMU a UTB ve Zlíně. Scenáristé i reži­sé­ři jsou vesměs mla­dí lidé, stu­den­ti či nedáv­ní absol­ven­ti vyso­kých škol, kte­ré řídí zku­še­ný ame­ric­ký sce­náris­ta Harold Apter. Jde o kom­bi­na­ci kri­mi­nál­ní mini­sé­rie se soci­ál­ním dra­ma­tem, což je neleh­ký žánr, kte­rý se rov­něž v čes­ké tvor­bě nevy­sky­tu­je čas­to. A koneč­ně jde o prv­ní tele­viz­ní seri­ál kopro­du­ko­va­ný tele­vi­zí ARTE z její cen­t­rá­ly ve Štrasburku,“ říká kre­a­tiv­ní pro­du­cent České tele­vi­ze Jan Maxa.

 Děj seri­á­lu začí­ná pří­jez­dem mla­dé­ho doku­men­ta­ris­ty a blo­gge­ra Lukáše do malé­ho měs­ta Buchnova. Chce zjis­tit více o násil­né smr­ti Denise, kte­ré­ho znal od dět­ství. V Buchnově Lukáš nalez­ne nejen vzpo­mín­ky na minu­lost, ale také řadu záhad ze sou­čas­nos­ti. Ukáže se, že Denisovu smrt dopro­vá­zel kru­tý lynč. „Náš seri­ál zkou­má, jaký efekt má vraž­da nevin­né­ho muže na malé měs­to upro­střed Česka, kde se všich­ni navzá­jem zna­jí a kaž­dý má něja­ké tajem­ství, kte­ré si nepře­je sdí­let. Když se do měs­teč­ka vrá­tí jeho býva­lý oby­va­tel s úmys­lem nato­čit o vraž­dě doku­ment, jsou míst­ní donu­ce­ni nejen vyrov­nat se s tou­to sku­teč­nos­tí, ale musí před ostat­ní­mi při­znat své vlast­ní pokry­tec­tví,“ pro­zra­zu­je Harold Apter.

 Rasová nená­vist je vel­kým  téma­tem seri­á­lu, což zau­ja­lo i před­sta­vi­te­le hlav­ních rolí. „Jsem rád, že Lynč má ambi­ci uká­zat, jak to u nás doo­prav­dy je. Věřím, že rasis­tům může otevřít oči a tře­ba je změ­nit k lep­ší­mu. Sám jsem něko­li­krát byl jejich ter­čem,“ říká Marcel Bendig a Jiří Dvořák jej dopl­ňu­je: „Téma rasis­mu je vel­mi pal­či­vé a je dob­ře, že se mu ten­to seri­ál věnu­je, pro­to­že může spo­leč­nos­ti urči­tým způ­so­bem nasta­vit zrca­dlo a otevřít dis­ku­zi, kte­rá by se nemě­la ode­hrá­vat jen na polic­ké úrov­ni. Díky seri­á­lu se téma obje­ví i v dra­ma­tic­ké tvor­bě a může se tak více dostat mezi lidi.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,27741 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71498 KB. | 23.06.2024 - 02:48:32