Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Pustina - 100 %

Pustina - 100 %

Pustinarec
Pustinarec
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak už jsem viděl posled­ní díl Pustiny. No celá reži­sér­ská eli­ta by se moh­la zako­pat, když nemá za sebou pod­po­ru ame­ric­kých pro­du­cen­tů, tak pros­tě pat­ří k fil­mo­vé­mu pod­prů­mě­rů. Ivan Zachariáš doká­zal pod vede­ním HBO nato­čit seri­ál, kte­rý ve srov­ná­ní s vel­ko­pro­duk­cí ame­ric­kých tvůr­ců je ve stej­né kva­li­ta­tiv­ní úrov­ni.

Samozřejmě na to nebyl sám. Jeho dru­hým spo­lu­tvůr­cem byla Alice Nellis, kte­rá spo­lu s ním nato­či­la seri­ál, kte­rý nemá v ČR obdo­by. Je to nej­lep­ší seri­ál posled­ní­ho dese­ti­le­tí, za kte­rým jsou vidět pení­ze, kte­ré doká­za­ly spl­nit veš­ke­ré tuž­by tvůr­ců a spl­nit jejich před­sta­vy.

Samozřejmě to neby­lo jenom o režii, ale i her­cích, kte­ří doká­žou svým posta­vám dodat reál­nost. Mezi vrchol herec­ké­ho umě­ní nepat­ří Ulice a dal­ší mno­ha set díl­né seri­á­ly. Tím si her­ci pou­ze vydě­lá­va­jí na pen­zi.

Mezi vrchol herec­ké­ho umě­ní je to, aby posta­vy oprav­du žily, měly vzpo­mín­ky, jejich city a jejich život doká­za­ly pozmě­nit tak, že se fanouš­ci filmů/seriálu tete­lí bla­hem, nad tím, že díl jejich seri­á­lu pro­ží­va­jí spo­lu s ním.

Příběh o ztra­ce­né Míše Sikorové je přes­ně tím seri­á­lem, kte­rý postup­ně odha­lu­je záku­li­sí tajem­né obce Pustiny, ve kte­ré žijí všich­ni sou­se­di pospo­lu. Znají jenom vrch­ní slup­ku lidí, nikdo ale nevi­dí do jejich duše, kte­rou postup­ně během seri­á­lu odha­lu­jí.

Není to jenom pří­běh o Míše a jejím zmi­ze­ní, ale je to pří­běh o tom, jak je Pustina chudá. Každý oby­va­tel se sna­ží uži­vit, jak může. Někdo legál­ně, někdo nele­gál­ně (dro­gy), vše kom­pli­ku­je blíz­kost pas­ťá­ku pro mla­dist­vé, kte­rý je plný úplat­ků, drog a je plný osob­nos­tí, kte­ří nema­jí ke zlo­či­nu dale­ko.

Když si vez­mu hlav­ní role, tak to nej­těž­ší udě­la­jí hlav­ní posta­vy. Na  Jaroslavu Duškovi a Zuzaně Stivínové celý seri­ál sto­jí. Jejich man­žel­ství není doko­na­lé, ale pro obje­ve­ní jejich dce­ry oba dva udě­la­jí vše, co mohou. Těžkou roli Kláry Sikorové zvlád­la i Eliška Křenková. A mno­ho dal­ších her­ců, kte­ří posta­vy hra­jí, jako kdy­by v nich žili. Pro Evu Holubovou urči­tě bylo hra­ní její posta­vy snad­né. Velmi pře­kva­pil Jan Cina a debu­tu­jí­cí Oskar Hes. I ostat­ní her­ci doká­za­li svým posta­vám vlo­žit reál­ný život.

Nejen o herec­kých posta­vách je celý seri­ál. Hudba Davida Boultera doká­za­la k celé­mu seri­á­lu dotvo­řit správ­nou nála­du, kte­rá pod­po­ru­je pocit bez­na­dě­je celé­ho pro­stře­dí na samo­tě, kte­rou obklo­pu­je důl.

Díky scé­ná­ři a dvou reži­sé­rům je celý seri­ál oprav­du pro HBO ten správ­ný. Určitě by neuško­di­lo, kdy­by jej vysí­la­la i Česká tele­vi­ze, to by se potom uká­za­lo, že od tele­vi­zí, kte­ré můžou sle­do­vat všich­ni, nemů­že­me oče­ká­vat nic vel­ké­ho. Všechny tele­vi­ze, ČT, Nova i Prima natá­čí své seri­á­ly pou­ze s tím, aby vydě­la­ly pení­ze. Pustina není o peně­zích, jde o kva­li­tu a dohled nad her­ci, kte­ří umí hrát a nehra­jí pou­ze pro pení­ze.

Jsem rád, že nevi­dím Duška, Stivínovou a dal­ší her­ce v seri­á­lu, v růz­ných neko­neč­ných seri­á­lech. Je to vel­ká pří­le­ži­tost, aby oslo­vi­li evrop­skou (mož­ná i ame­ric­kou) pro­duk­ci, aby si jich všimli.

Zachariáš i Nellis pat­ří mezi nej­lep­ší čes­ké reži­sé­ry, a tak je čeká v růz­ných seri­á­lech (pro HBO i pro film) vel­ká budouc­nost. S Pustinou si udě­la­li vel­kou rekla­mu, na kte­rou všich­ni ostat­ní reži­sé­ři můžou leda vzdá­le­ně kou­kat.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Pustina - 75 %19. října 2016 Pustina - 75 % Pustina může být území, kde nikdo nežije, ale takové jméno má u nás i několik obcí nebo jejich místních částí, kde lidé žijí. Obec Pustina ve filmu režiséra Ivana Zachariáše není umístěna […] Posted in TV Recenze
  • Tři bratři17. srpna 2021 Tři bratři Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při svém putování jako […] Posted in Galerie
  • Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný!17. listopadu 2019 Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný! První dva díly seriálu Bez vědomí šly dnes na HBO, tak trocha recenze neuškodí. Ivan Zachariáš patři mezi velkou budoucnost český režisérů. Jeho krátká mini série Pustina, kterou spolu […] Posted in TV Recenze
  • Bez vědomí17. listopadu 2019 Bez vědomí 1989. Sovětské impérium slábne. Marie a Viktor se po 12 letech vracejí z londýnského exilu do Prahy. Věří, že vítr změn začne brzy vát i tady. Jenže místo toho Viktor záhadně zmizí a Marie […] Posted in Spoilery
  • Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše13. listopadu 2019 Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše Seriál Bez vědomí bude mít premiéru 30 let od Sametové revoluce. Režisér Ivan Zachariáš nám tentokrát připravil seriál o roku 1989, kdy se po dlouhé době vrací do ČSSR houslistka Marie, […] Posted in Trailery
  • Odvrácená tvář českého maloměsta v novém seriálu České televize Lynč26. června 2018 Odvrácená tvář českého maloměsta v novém seriálu České televize Lynč Rasová diskriminace, xenofobie, předsudky a křivá obvinění – nejen tato témata otevře nový osmidílný seriál České televize Lynč. Projekt se zrodil v rámci workshopu studentů filmových škol […] Posted in Filmové premiéry
  • Iveta Karel Šimek a Ján Jackuliak1. února 2024 Nová kapitola v životě Ivety Bartošové Tvůrčí tým pod vedením režiséra a scenáristy Michala Samira zakončil poslední klapkou tříletou životopisnou ságu o jedné z nejvýraznějších postav tuzemské pop-music – Ivetě Bartošové. Nová […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Anděl páně23. prosince 2023 Anděl páně Mottem pohádky by mohla být modlitbička "andělíčku můj strážníčku, ochraňuj Petronelovu dušičku". Anděl Petronel v podání klasika Ivana Trojana je totiž učiněný smolař, popleta a hlavně […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kdo je kdo v Pelíšcích - Herci21. prosince 2023 Kdo je kdo v Pelíšcích - Herci MIROSLAV DONUTIL, otec Šebek Miroslav Donutil (*1951) se po absolutoriu na brněnské JAMU stal stálým členem Divadla na provázku, kde ztvárnil výrazné role především v inscenacích Balada […] Posted in Profily osob
  • Kdo je kdo v Pelíšcích - Tvůrci21. prosince 2023 Kdo je kdo v Pelíšcích - Tvůrci Petr Jarchovský (*1966) a Jan Hřebejk (*1967) společně vystudovali Akademické gymnázium ve Štěpánské ulici a v letech 1987 - 1991 katedru scenáristiky a dramaturgie na pražské filmové a […] Posted in Profily osob
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46832 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71876 KB. | 28.02.2024 - 06:42:04