Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Pustina - 75 %

Pustina - 75 %

Pustina
Pustina
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pustina může být úze­mí, kde nikdo neži­je, ale tako­vé jmé­no má u nás i něko­lik obcí nebo jejich míst­ních čás­tí, kde lidé žijí. Obec Pustina ve fil­mu reži­sé­ra Ivana Zachariáše není umís­tě­na někde v odlehlém mís­tě naší repub­li­ky, ale není to ani pupek svě­ta. Blízká stát­ní hra­ni­ce a uhel­ná ložis­ka v pod­ze­mí ovliv­ňu­jí život oby­va­tel. Když deve­lo­pe­ři začnou postup­ně pře­mlou­vat oby­va­te­le k odcho­du, pak jmé­no Pustina začne mít kon­krét­něj­ší obry­sy. Někoho láka­vé nabíd­ky deve­lo­pe­rů  pře­svěd­čí, jiní váha­jí a sta­rost­ka Sikorová je zásad­ně pro­ti. Ve svém sna­že­ní je hor­li­vá a sou­čas­ně zra­ni­tel­ná. Tajemné zmi­ze­ní jed­né z jejích dcer však situ­a­ci ješ­tě zkom­pli­ku­je. Vyšetřování postup­ně odha­lu­je pro­ple­te­né vaz­by mezi oby­va­te­li a jejich cha­rak­te­ry se postup­ně vybar­vu­jí, jak se mění situ­a­ce. Někdo v sobě nosí tajem­ství, jako dušev­ně nemoc­ný man­žel Sikorové, jiní se sna­ží pře­žít za kaž­dou cenu a žijí na hra­ně se záko­nem. Ke kli­du obce nepři­spí­vá ani výchov­ný ústav, kde panu­jí drs­ná pra­vi­dla s pro­po­je­ním na civil­ní zaměst­nan­ce a oby­va­te­le obce. Pustina není roz­hod­ně prázd­ný pro­stor, ale mís­to plné kon­flik­tů a mění­cích se lid­ských osu­dů

Scénárista Štěpán Hulík zau­jal svým fil­mem Hořící keř vede­ní HBO. Když dostal nabíd­ku na dal­ší spo­lu­prá­ci, začal s kole­gy pro­du­cen­ty Tomášem Hrubým a Pavlou Kubečkovou a doku­men­ta­ris­tou Lukášem Kokešem hle­dal téma­ta k nové­mu pří­bě­hu. Scénář osmi díl­né­ho seri­á­lu vzni­kal dlou­ho a od počát­ku bylo jas­né, že nebu­de sle­do­vá­na jen jed­na dějo­vá linie. Pečlivá pří­pra­va se vypla­ti­la stej­ně, jako se potvr­di­la schop­nost scé­náris­ty napsat scé­ny, kte­ré se hod­ně při­bli­žu­jí reál­né­mu živo­tu, ač se to něko­mu může zdát při­ta­že­né za vla­sy. Prosazování zájmu deve­lo­per­ské spo­leč­nos­ti a oba­vy lidí o budouc­nost obce jsou dány do kon­tras­tu s  osob­ní­mi pro­blémy oby­va­tel, kte­ří mají své před­sta­vy o živo­tě. Rozdíly jsou v hod­no­tách, kte­ré uzná­va­jí, ale také ve způ­so­bu jak se sna­ží v živo­tě pro­sa­dit. Hlavní žen­ská posta­va, sta­rost­ka Sikorová, boju­je za dru­hé a sou­čas­ně se musí vypo­řá­dat s pro­blémy vlast­ní rodi­ny. Druhá linie pří­bě­hu vyprá­ví o mla­distvých delik­ven­tech v míst­ním pas­ťá­ku, kte­ří jsou pro­po­je­ni se svě­tem kolem a musí se učit pře­žít v drs­ných pod­mín­kách. Obě linie se pro­po­ju­jí a nabí­ze­jí množ­ství dra­ma­tic­kých situ­a­cí i zvra­tů.

Režisér Ivan Zachariáš nato­čil seri­ál spo­lu s reži­sér­kou Alicí Nellis a na spo­leč­ném díle je patr­né, že se jim poda­ři­lo nato­čit dílo podob­ným ruko­pi­sem, i když se v reži­sér­ském křes­le stří­da­li. Velkou záslu­hu na jed­not­ném vyzně­ní má kame­ra­man Štěpán Kučera. Také při výbě­ru her­ců měl Ivan Zachariáš šťast­nou ruku. Starostku Sikorovou hra­je Zuzana Stivínová, kte­rá po del­ší odml­ce vstou­pi­la před fil­mo­vou kame­ru herec­ky pře­svěd­či­vá, i když jí scé­nář nalo­žil sku­teč­ně hod­ně úko­lů. Duševně nemoc­né­ho man­že­la ztvár­nil Jaroslav Dušek, kte­rý svůj obdiv k pří­ro­dě nemu­sel před­stí­rat. Dodal však své posta­vě s roz­ví­je­jí­cí se dušev­ní nemo­cí tajem­né napě­tí a neklid, kte­ré nevy­po­čí­ta­tel­nost pro­je­vů nemo­ci pro­vá­zí. Stejně jako v rodi­ně Sikorových vyplou­va­jí postup­ně infor­ma­ce o vzta­zích a boles­tech, vyhro­cu­jí se vzta­hy v rodi­ně hos­tin­ské (Eva Holubová), její­ho man­že­la (Miroslav Vladyka) a synů (Jan Cina a Štěpán Benoni). Zejména Jan Cina je roli téměř k nepo­zná­ní. Ostře řeza­ná tvář odrá­ží neu­stá­le napě­tí a vněj­ší tlak, kte­ré dopl­ňu­je pře­tvář­ka a věro­hod­né lži. Eva Holubová pak ve své roli pod­lé­há mateř­ské lás­ce a naiv­ní důvě­ři­vos­ti, kte­rou její syn snad­no vyu­ží­vá. Tato dvo­ji­ce spo­lu vytvá­říí vel­mi smut­ný pří­běh mat­ky a syna. Do výraz­ných rolí cho­van­ců z výchov­né­ho ústa­vu obsa­dil reži­sér neher­ce. Z nich Oskar Hes je už v sou­čas­né době stu­den­tem herec­ké ško­ly, ale v době natá­če­ní neměl herec­ké zku­še­nos­ti stej­ně jako Jan Gregor. Oba her­ci půso­bí při­ro­ze­ně spíš ve scé­nách, kte­rých se účast­ní i dal­ší vrs­tev­ní­ci a vznik­lá atmo­sfé­ra pomá­há jejich herec­ké­mu pro­je­vu. V pře­kva­pi­vé roli se v seri­á­lu před­sta­vu­je Leoš Noha, kte­rý svou zamlk­los­tí a uza­vře­nos­tí při­po­mí­ná vyšet­řo­va­te­le ze seri­á­lů ztvár­ně­né Hynkem Čermákem. Noha však nepů­so­bí jako věč­ně naštva­ný cho­le­rik, ale dodal své posta­vě roz­va­hu a uza­vře­nost bez laci­ných vtíp­ků. Jeho posta­va vyšet­řo­va­te­le pro­chá­zí pří­bě­hem jako by po dru­hé kole­ji a hlav­ní pozor­nost na sebe potom str­há­va­jí oby­va­te­lé Pustiny, kde lid­ské osu­dy obsa­hu­jí smu­tek, nedů­vě­ru, strach i nevě­do­most.

K cel­ko­vé­mu ponuré­mu vyzně­ní při­spí­vá tem­né ladě­ní scén, zábě­ry neu­tě­še­né kra­ji­ny, nákla­ďá­ků obklo­pe­ných pro­sti­tut­ka­mi a těžeb­ní jámy, kde obří rypadla půso­bí jako mon­stra z nezná­mé­ho sci-fi pří­bě­hu. Je to sty­li­za­ce, kte­rou je mož­né pocho­pit, nebo ji odsou­dit. Ale život v Pustině není žád­ná selan­ka a tomu tvůr­ci při­způ­so­bi­li i výra­zo­vé pro­střed­ky.

Osudy postav z Pustiny jsou roze­hrá­ny do něko­li­ka­díl­né­ho seri­á­lu. To pomoh­lo her­cům vytvo­řit věro­hod­ně cha­rak­te­ry postav a uká­zat, jak se postup­ně vyví­je­jí. Stejně tak postup­ně před­sta­vu­je kame­ra pro­stře­dí, kde se pří­běh ode­hrá­vá. Také se poda­ři­lo v kaž­dém díle vybu­do­vat novou záplet­ku a sou­čas­ně objas­nit někte­rou ze záhad nebo pode­zře­ní. Celková ponu­rost při­po­mí­ná sever­ské fil­my a žánro­vě řadí seri­ál mezi dra­ma a detek­tiv­ku.

Pustina mě zau­ja­la. Jsou tu kva­lit­ní herec­ké výko­ny a výtvar­ně zají­ma­vé zábě­ry kame­ry. Svou kva­li­tou zpra­co­vá­ní má seri­ál našlápnu­to uspět i v zahra­ni­čí.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Pustina - 100 %12. prosince 2016 Pustina - 100 % Tak už jsem viděl poslední díl Pustiny. No celá režisérská elita by se mohla zakopat, když nemá za sebou podporu amerických producentů, tak prostě patří k filmovému podprůměrů. Ivan […] Posted in TV Recenze
  • Tři bratři17. srpna 2021 Tři bratři Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při svém putování jako […] Posted in Galerie
  • Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný!17. listopadu 2019 Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný! První dva díly seriálu Bez vědomí šly dnes na HBO, tak trocha recenze neuškodí. Ivan Zachariáš patři mezi velkou budoucnost český režisérů. Jeho krátká mini série Pustina, kterou spolu […] Posted in TV Recenze
  • Bez vědomí17. listopadu 2019 Bez vědomí 1989. Sovětské impérium slábne. Marie a Viktor se po 12 letech vracejí z londýnského exilu do Prahy. Věří, že vítr změn začne brzy vát i tady. Jenže místo toho Viktor záhadně zmizí a Marie […] Posted in Spoilery
  • Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše13. listopadu 2019 Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše Seriál Bez vědomí bude mít premiéru 30 let od Sametové revoluce. Režisér Ivan Zachariáš nám tentokrát připravil seriál o roku 1989, kdy se po dlouhé době vrací do ČSSR houslistka Marie, […] Posted in Trailery
  • Odvrácená tvář českého maloměsta v novém seriálu České televize Lynč26. června 2018 Odvrácená tvář českého maloměsta v novém seriálu České televize Lynč Rasová diskriminace, xenofobie, předsudky a křivá obvinění – nejen tato témata otevře nový osmidílný seriál České televize Lynč. Projekt se zrodil v rámci workshopu studentů filmových škol […] Posted in Filmové premiéry
  • Čtvrtstoletí Pelíšků8. dubna 2024 Čtvrtstoletí Pelíšků Mezi českými porevolučními filmy byla spousta kinohitů, ale jen málokterý z nich se stal novodobou klasikou, ze které by diváci dokázali citovat hlášky i […] Posted in Filmová klasika
  • Sladký život – Recenze – 30 %14. března 2024 Sladký život – Recenze – 30 % Českou romantickou komedii Sladký život natočil, napsal a produkoval Tomáš Hoffman, autor komedie Bezva ženská na krku. Na scénáři s ním spolupracoval Martin Horský, režisér a scenárista […] Posted in Filmové recenze
  • Iveta Karel Šimek a Ján Jackuliak1. února 2024 Nová kapitola v životě Ivety Bartošové Tvůrčí tým pod vedením režiséra a scenáristy Michala Samira zakončil poslední klapkou tříletou životopisnou ságu o jedné z nejvýraznějších postav tuzemské pop-music – Ivetě Bartošové. Nová […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Anděl páně23. prosince 2023 Anděl páně Mottem pohádky by mohla být modlitbička "andělíčku můj strážníčku, ochraňuj Petronelovu dušičku". Anděl Petronel v podání klasika Ivana Trojana je totiž učiněný smolař, popleta a hlavně […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31063 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72312 KB. | 22.05.2024 - 12:12:53