Kritiky.cz > Galerie > Lída Baarová

Lída Baarová

P2035197
P2035197
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Česká hereč­ka Lída Baarová je v roce 1934 pozvá­na do ber­lín­ských fil­mo­vých ate­li­é­rů Babelsberg, pova­žo­va­ných za evrop­ský Hollywood. Po počá­teč­ních potí­žích nako­nec okouz­lí i davy fanouš­ků v celém Německu. Tisk ji vyne­se na titul­ní stra­ny jako jed­nu z nej­krás­něj­ších žen Evropy. Užívá si slá­vy i náklon­nos­ti Gustava Fröhlicha, teh­dej­ší­ho ido­lu všech němec­kých žen. Ten je nejen jejím part­ne­rem před kame­rou, ale sta­ne se i jejím milen­cem. Obdiv neskrý­vá ani sám Hitler, kte­rý po návštěvě ate­li­é­rů Baarovou pozve k sou­kro­mé audi­en­ci na Říšském kanc­léř­ství. Hvězda Baarové str­mě stou­pá. Lída s Fröhlichem se nastě­hu­jí do luxus­ní vily na pres­tiž­ní ber­lín­ské adre­se. Aniž tuší, že mají tak význam­né­ho sou­se­da – pána fil­mo­vé­ho prů­mys­lu, minis­t­ra pro­pa­gan­dy Goebbelse. Goebbels je k sobě začne zvát na vyhlá­še­né večír­ky za účas­ti umě­lec­ké i poli­tic­ké sme­tán­ky. A při nich postup­ně vta­hu­je Baarovou do svých „ďábel­ských“ sítí. Fröhlich žár­lí a po jed­nom z mno­ha dal­ších žár­li­vých výstu­pů ji vyže­ne z domu. Na tuto pří­le­ži­tost čeká bez­hla­vě zami­lo­va­ný Ďábel. Chce se kvů­li Lídě vzdát úpl­ně vše­ho – rodi­ny, kari­é­ry, Říše. Baarová odmít­ne nabíd­ku na dlou­ho­do­bé angaž­má v Hollywoodu, zůsta­ne v Berlíně a nové lás­ce nezvla­da­tel­ně pro­pad­ne. Zásadní otáz­ku, zda je mož­né milo­vat zlo­čin­ce, si bude klást až za pár let a pak po celý zby­tek živo­ta. Hitler na zákla­dě pro­seb Goebbelsovy man­žel­ky roz­ká­že své­mu minis­tro­vi, aby ukon­čil skan­dál­ní, s vel­ko­ně­mec­ký­mi ide­á­ly neslu­či­tel­ný vztah s Baarovou. Goebbels pro­tes­tu­je, ale po Hitlerově nátla­ku svou lás­ku zavrh­ne. Baarové je zaká­zá­no hrát v němec­kých fil­mech a nesmí opus­tit Říši. Během Křišťálové noci v roce 1938 se jí poda­ří uprch­nout zpět do vlas­ti, kde nato­čí ješ­tě něko­lik úspěš­ných fil­mů. Po oku­pa­ci Československa ale musí před nacis­ty opět prchat. Když skon­čí vál­ka, vra­cí se plná nadě­jí do Prahy. Zde se však setká jen s výsmě­chem a poní­že­ním. To pra­vé peklo ji ale tepr­ve čeká...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 9,74715 s | počet dotazů: 8205 | paměť: 75585 KB. | 14.07.2024 - 13:24:29